Stemming

Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs); Gewijzigd Amendement van het lid Biskop ter vervanging van Dat gedrukt onder nr. 10

100,0 %
0,0 %


SGP

SP

PvdD

CDA

Verdonk

GL

D66

PvdA

VVD

PVV

CU


31 266
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

nr. 24
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISKOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 19 juni 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt na artikel 8a.1.4. een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 8a.1.5. Bijeenkomst deelnemersraad, ondernemingsraad en ouderraad

1. Het bevoegd gezag stelt de deelnemersraad, de ondernemingsraad en, in voorkomende gevallen, de ouderraad ten minste eenmaal per jaar in de gelegenheid gezamenlijk de algemene gang van zaken in de instelling met hem te bespreken.

2. Het bevoegd gezag, de deelnemersraad, de ondernemingsraad en, in voorkomende gevallen, de ouderraad komen voorts met elkaar bijeen indien daarom onder opgave van redenen door één of meer der raden wordt verzocht.

Toelichting

Het bestuur van een instelling vergadert thans tweemaal per jaar met de ondernemingsraad (zie artikel 24, eerste lid, van de Wet op de ondernemingsraden), en zal bij bekrachtiging van het wetsvoorstel ook tweemaal per jaar de deelnemersraad in de gelegenheid dienen te stellen met hem te vergaderen (zie het voorgestelde artikel 8.a.2.1, eerste lid, Wet educatie en beroepsonderwijs). De indiener stelt in dit amendement voor tevens te regelen dat het bestuur de ondernemingsraad, de deelnemersraad, en in voorkomende gevallen de ouderraad, tevens ten minste eenmaal per jaar in de gelegenheid dient te stellen om met hem gezamenlijk de algemene gang van zaken in de instelling te bespreken, en dat zo’n vergadering ook op verzoek van één of meer der raden kan plaatsvinden. Op deze wijze wordt de school als gemeenschap benadrukt en worden verschillende geledingen in staat gesteld om in een direct contact de medezeggenschap als een gezamenlijk verantwoordelijkheid te ervaren.

Biskop


Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

2009-06-19
Dossier: 31266
Indiener(s): Jack Biskop (CDA)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31266-24.html