Stemming

Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs); Amendement van het lid Jasper van Dijk

18,0 %
82,0 %


D66

CDA

Verdonk

PVV

VVD

SGP

PvdD

CU

GL

SP

PvdA


31 266
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 17 juni 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel C, wordt gewijzigd als volgt:

1. De aanhef komt te luiden: Na artikel 4.1.2 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:.

2. Na artikel 4.1.3 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 4.1.4. Instemmingsbevoegdheid ondernemingsraad over taakverdeling en taakbelasting

De ondernemingsraad van een instelling heeft instemmingsbevoegdheid met betrekking tot voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag ten aanzien van vaststelling of wijziging van de taakverdeling respectievelijk de taakbelasting binnen het personeel, het bevoegd gezag daaronder niet begrepen.

Toelichting

Met dit amendement wordt de ondernemingsraad een instemmingsrecht verleend over de taakverdeling en taakbelasting, oftewel het taakbeleid. Onderwijskundig beleid krijgt veelal indirect gestalte door regeling van het taakbeleid. Dit beleid betreft ook de verhouding tussen het aantal lesuren en andere taken van het personeel. In de voorgaande Wet medezeggenschap onderwijs 1992 had het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht over de samenstelling van de formatie (artikel 8, eerste lid, onder h, Wet medezeggenschap onderwijs 1992).

Jasper van Dijk


Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

2009-06-17
Dossier: 31266
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31266-17.html