Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

1137 resultaten

CBS voortgangsrapportage van de Competitive Neutrality Officer (Dossier 35925-XIII)
CBS voortgangsrapportage van de Competitive Neutrality Officer Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2021 Hierbij zend ik u de voortgangsrapportage van de Competitive Neutrality Officer (hierna: CNO) van het CBS1. ...

Nota van wijziging (Dossier 35925-XIII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 12 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 oktober 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Voorstel van wet (Dossier 35925-XIII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 21 september 2021 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2021–2022Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35925-XIII)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 83 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35925-XIII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2021–2022 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln). ...

Rijk aan gedragsinzichten: editie 2021 (Dossier 35925-XIII)
Rijk aan gedragsinzichten: editie 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2021 Conform eerder gemaakte toezeggingen1 ontvangt u hierbij «Rijk aan gedragsinzichten: editie 2021»2. ...

Budgettaire mutaties van de begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 (Dossier 35925-XIII)
Budgettaire mutaties van de begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2021 Met deze brief informeer ik u over de nu voorziene begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2021 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 35 975 XIII, nrs. 1 en 2). ...

Beantwoording vragen van het lid Ceder, gesteld tijdens de begrotingsbehandeling van Koninkrijksrelaties op 14 oktober 2021, over de incidentele kosten van de toeslagen voor elektriciteit, water en telecom in Caribisch Nederland (Dossier 35925-IV)
Beantwoording vragen van het lid Ceder, gesteld tijdens de begrotingsbehandeling van Koninkrijksrelaties op 14 oktober 2021, over de incidentele kosten van de toeslagen voor elektriciteit, water en telecom in Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 november 2021 Hierbij beantwoord ik de vraag die het lid Ceder (CU) tijdens de behandeling van de begroting van Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 35 925 IV) op 14 oktober jl. heeft gesteld, over de incidentele kosten van de toeslagen voor elektriciteit, water en telecom in Caribisch Nederland (Handelingen II 2021/22, nr. ...

Wet Huis voor klokkenluiders (Dossier 33258)
Wet Huis voor klokkenluiders Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juli 2016 Hierbij informeer ik u over de inwerkingtreding van de Wet Huis voor klokkenluiders, het bestuur en de financiën van het Huis voor klokkenluiders. ...

officiële publicatie (Dossier 31058)
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement over afkooprecht voor lijfrentespaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrecht Kamerstuk 31 058Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)nr. 10AMENDEMENT VAN DE LEDEN DEPLA EN BLOKOntvangen 22 oktober 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Na Artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:ARTIKEL IaBoek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 978, eerste lid, komt te luiden:1. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Nader gewijzigd amendement om lijfrentebankspaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrechten buiten faillissement te houden Kamerstuk burgerlijk recht economie financieel toezicht financiën overige economische sectoren recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 26NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DEPLA EN BLOK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 25Ontvangen 8 december 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IIn hoofdstuk 1, artikel 4, wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:CaIn artikel 21 wordt na onderdeel 6, onder vervanging van de punt aan het slot van het zesde onderdeel door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:7°. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Amendement om lijfrentebankspaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrechten buiten faillissement te houden Kamerstuk burgerlijk recht economie financieel toezicht financiën overige economische sectoren recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 24AMENDEMENT VAN DE LEDEN DEPLA EN BLOKOntvangen 2 december 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IIn hoofdstuk 1, artikel 4, wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:CaIn artikel 21 wordt na onderdeel 6, onder vervanging van de punt aan het slot van het zesde onderdeel door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:7°. ...

officiële publicatie (Dossier 31065)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Gewijzigd amendement om lijfrentebankspaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrechten buiten faillissement te houden Kamerstuk burgerlijk recht economie financieel toezicht financiën overige economische sectoren recht 31 065Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)nr. 25GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DEPLA EN BLOK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24Ontvangen 3 december 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IIn hoofdstuk 1, artikel 4, wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:CaIn artikel 21 wordt na onderdeel 6, onder vervanging van de punt aan het slot van het zesde onderdeel door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:7°. ...

Raadplegen Centraal levenstestamentregister (Dossier 33054)
Raadplegen Centraal levenstestamentregister Brief regering ...

Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) inzake de latere overeenstemming en latere praktijk met betrekking tot de interpretatie van verdragen (#:-)
Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) inzake de latere overeenstemming en latere praktijk met betrekking tot de interpretatie van verdragen Brief regering begroting financiën Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 april 2018 Graag bied ik u hierbij de kabinetsreactie aan op het advies van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) inzake de latere overeenstemming en latere praktijk met betrekking tot de interpretatie van verdragen. ...

Reactie op verzoek commissie over de noodzaak van vertrouwelijkheid van het Memorandum of Understanding (MoU) met Saoedi-Arabië (#:-)
Reactie op verzoek commissie over de noodzaak van vertrouwelijkheid van het Memorandum of Understanding (MoU) met Saoedi-Arabië Brief regering begroting financiën Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 mei 2018 In reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 6 april 2018 informeren wij u over de noodzaak van vertrouwelijkheid van het Memorandum of Understanding (MoU) met Saoedi-Arabië. ...

Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen (#:-)
Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen Brief regering begroting financiën Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 maart 2018 Zoals bekend is het gebruik dat de regering jaarlijks aan het parlement een overzicht verstrekt van tot stand gekomen verdragen, waarbij partij worden van het Koninkrijk tot de reële mogelijkheden behoort, maar die nog niet ter goedkeuring zijn ingediend. ...

Reactie op verzoek commissie over de uitspraken van de Britse premier inzake betrokkenheid van Rusland bij de aanslag en de ontstane diplomatieke situatie (#:-)
Reactie op verzoek commissie over de uitspraken van de Britse premier inzake betrokkenheid van Rusland bij de aanslag en de ontstane diplomatieke situatie Brief regering begroting financiën Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 maart 2018 In reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de uitspraken van de Britse premier inzake betrokkenheid van Rusland bij de aanslag en de ontstane diplomatieke situatie kan het kabinet uw Kamer het volgende mededelen. ...

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over een ontvoering in Irak (#:-)
Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over een ontvoering in Irak Mededeling begroting financiën Nr. 65 MEDEDELING 12 maart 2018 Bij de Tweede Kamer is een vertrouwelijke brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 12 maart 2018 ontvangen over een ontvoering in Irak. ...

Overtredingen door diplomaten (#:-)
Overtredingen door diplomaten Brief regering begroting financiën Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2018 Tijdens het VAO op 19 januari 2017 (Handelingen II 2016/17, nr. 42, item 12) heeft Uw Kamer twee moties ingediend, Motie De Roon c.s., d.d. 19 januari 2017, (Kamerstuk 34 550 V, nr. 63) en Motie Van Nispen en Sjoerdsma, d.d. 19 januari 2017, (Kamerstuk 34 550 V, nr. 64), waarin werd verzocht aanvullende mogelijkheden te onderzoeken en te gebruiken om misdrijven en overtredingen van buitenlandse diplomaten in Nederland aan te pakken. ...