Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

10138 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 31994)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting immigratie migratie en integratie recht staatsrecht 31 994Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedurenr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGALGEMEEN1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31994)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap immigratie migratie en integratie recht staatsrecht 31 994Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedurenr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage29 juni 2009Beatrix ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32003)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap burgerlijk recht recht 32 003Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke ondernemingnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage3 juli 2009Beatrix ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32003)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport burgerlijk recht recht 32 003Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke ondernemingnr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 18 maart 2009 en het nader rapport d.d. 29 juni 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Justitie. ...

Memorie van Toelichting (Dossier 32003)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting burgerlijk recht recht 32 003Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke ondernemingnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32044)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht strafrecht Nr. 9 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 17 december 2010 en het nader rapport d.d. 8 februari 2011 bij de tweede nota van wijziging (kamerstuk 32 044, nr. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32044)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap 32 044Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage1 september 2009Beatrix ...

Memorie van toelichting (Dossier 32044)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting 32 044Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgaveI. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32044)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport 32 044Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 8 juni 2009 en het nader rapport d.d. 26 augustus 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Justitie. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33168)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 24 oktober 2011 en het nader rapport d.d. 8 februari 2012, aangeboden aan de Koningin door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33168)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg). ...

Memorie van toelichting (Dossier 33168)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33183-(R1975))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap europese zaken internationaal Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 9 december 2011 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (Trb. 2012, 24). ...

Memorie van toelichting (Dossier 33183-(R1975))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting europese zaken internationaal Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING1 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/ uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). ...

Memorie van toelichting (Dossier 33204)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33204)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33204)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 16 december 2011 en het nader rapport d.d. 12 maart 2012, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33250)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33250)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van een aantal wetten, houdende regels betreffende zelfstandige bestuursorganen die onder de Minister van Infrastructuur en Milieu ressorteren en enige wijzigingen ter actualisatie, vereenvoudiging en verduidelijking (Aanpassingswet zbo’s IenM aan de Kaderwet zbo’s). ...

Advies Raad van State en nader rapport (herdruk) (Dossier 33250)
Advies Raad van State en nader rapport (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...