Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

12540 resultaten

Ontwikkelingen in de ZZP-indicaties en gebruik langdurig verblijf (Dossier 33891)
Ontwikkelingen in de ZZP-indicaties en gebruik langdurig verblijf Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 82 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2014 In deze brief informeer ik u over de ontwikkelingen in de indicatiestelling van langdurig verblijf en de wijze waarop cliënten de indicatie verzilveren. ...

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over “kritische tijdmomenten” met betrekking tot wet- en regelgeving met het oog op de behandeling van de wetsvoorstellen die de hervorming van de langdurige zorg betreffen en over duidelijkheid over de positie van de langdurige ggz, de positie van ZZP 3 en 4 alsmede over het overgangsregime (Dossier 33891)
Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over “kritische tijdmomenten” met betrekking tot wet- en regelgeving met het oog op de behandeling van de wetsvoorstellen die de hervorming van de langdurige zorg betreffen en over duidelijkheid over de positie van de langdurige ggz, de positie van ZZP 3 en 4 alsmede over het overgangsregime Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 maart 2014 De vaste Kamercommissie voor VWS heeft mij bij brief van 7 maart jongstleden verzocht de Kamer te informeren over «kritische tijdmomenten» met betrekking tot wet- en regelgeving met het oog op de behandeling van de wetsvoorstellen die de hervorming van de langdurige zorg betreffen. ...

Kader en voorhangbrief bekostiging langdurige zorg (Dossier 33891)
Kader en voorhangbrief bekostiging langdurige zorg Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 173 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Ontvangen ter Griffie op 3 november 2014. ...

Adviesbrief Algemene Rekenkamer over Wet langdurige zorg (Dossier 33891)
Adviesbrief Algemene Rekenkamer over Wet langdurige zorg Brief Algemene Rekenkamer verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 41 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 september 2014 Hierbij informeren wij u over onze brief van 3 februari 2014 waarin wij in het kader van artikel 96 van de Comptabiliteitswet 2001 (CW2001) advies hebben uitgebracht aan de Minister van VWS over het concept wetsvoorstel voor de langdurige zorg. ...

Extra overgangsrecht Wlz voor 10.000 cliënten (Dossier 33891)
Extra overgangsrecht Wlz voor 10.000 cliënten Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 172 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2014 Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet Langdurige Zorg (Wlz) van dinsdag 23 september jl. ...

Reactie op verzoek van het lid Keijzer over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (Dossier 33891)
Reactie op verzoek van het lid Keijzer over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 37 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 september 2014 Vanmiddag heb ik uw Kamer een brief gestuurd naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport om aanvullende informatie over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) in het kader van de behandeling van het Wetsvoorstel langdurige zorg (Wlz). ...

Cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie en een Wlz-profiel (Dossier 33891)
Cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie en een Wlz-profiel Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 67 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2014 In mijn brief van 27 juni 20141 heb ik aangegeven dat ik er aan hecht dat cliënten die nu qua zorgzwaarte zijn aangewezen op verblijf, maar vanwege zogenoemde «enige ondoelmatigheid» een indicatie voor extramurale zorg hebben, vanaf 1 januari 2015 toegang kunnen krijgen tot zorg op grond van het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz). ...

Informatie over de gevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) voor de ziektekostenpremies, het eigen risico, de belastingtarieven en voor het Fonds langdurige zorg (Flz) (Dossier 33891)
Informatie over de gevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) voor de ziektekostenpremies, het eigen risico, de belastingtarieven en voor het Fonds langdurige zorg (Flz) Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 september 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft mij op 3 september 2014 verzocht om uw Kamer in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Langdurige zorg per omgaande nader te informeren over de gevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) voor de ziektekostenpremies, het eigen risico, de belastingtarieven en voor het Fonds langdurige zorg (Flz). ...

Nadere informatie over amendementen ingediend bij de Wet langdurige zorg (Dossier 33891)
Nadere informatie over amendementen ingediend bij de Wet langdurige zorg Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 171 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 september 2014 Tijdens het debat over de Wet langdurige zorg (Wlz) op 23 september jl. ...

Afschrift van de reactie aan de Eilandsraad van Bonaire met betrekking tot motie “Afschaffen Onderhandse Volmachtverlening en Wijziging Stembiljet” (Dossier 33900)
Afschrift van de reactie aan de Eilandsraad van Bonaire met betrekking tot motie “Afschaffen Onderhandse Volmachtverlening en Wijziging Stembiljet” Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 september 2015 Op 28 mei jl. heeft de Rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba de door de Eilandsraad van Bonaire aangenomen motie «Afschaffen Onderhandse Volmachtverlening en Wijziging Stembiljet» aan uw Kamer doorgeleid. ...

Stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot het voorstel tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking to wijziging van tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandraadsverkiezingen (Dossier 33900)
Stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot het voorstel tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking to wijziging van tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandraadsverkiezingen Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2015 Bij brief van 19 januari 2015 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken mij verzocht te schetsen wat de stand van zaken is met betrekking tot Kamerdossier 33 9001 en de verdere ontwikkeling op dit dossier, zoals het kabinet die voor ogen ziet. ...

Afschriften reacties op brieven van de gezaghebber van Sint Eustatius en een lid van de eilandsraad van Sint Eustatius over het (blijvend) kiesrecht van niet-Nederlanders voor de eilandsraden (Dossier 33900)
Afschriften reacties op brieven van de gezaghebber van Sint Eustatius en een lid van de eilandsraad van Sint Eustatius over het (blijvend) kiesrecht van niet-Nederlanders voor de eilandsraden Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juni 2014 Op 24 maart 2014 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen bij uw Kamer ingediend (Kamerstuk 33 900). ...

Spoedverzoek aangaande passief kiesrecht eilandsraadsverkiezingen (Dossier 33900)
Spoedverzoek aangaande passief kiesrecht eilandsraadsverkiezingen Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 september 2014 Bij brief van 29 september 2014 heeft uw Kamer nadere toelichting gevraagd over de consequenties van haar besluit de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen (Kamerstuk 33 900) op te schorten. ...

Inventarisatie kiescolleges Eerste Kamer (Dossier 33900)
Inventarisatie kiescolleges Eerste Kamer Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2014 1. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 33900)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2016 Hierbij zend ik u een afschrift van de brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer1, waarmee het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen (Kamerstukken 33 900) wordt ingetrokken. ...

Brief van het lid Agnes Mulder inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 33949)
Brief van het lid Agnes Mulder inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie financieel toezicht financiën Nr. 8 BRIEF VAN HET LID AGNES MULDER Ontvangen 27 januari 2015 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, ’s-Gravenhage, 27 januari 2015 Hierbij deel ik u mede dat naar aanleiding van het vertrek uit de Kamer van de heer Van Hijum, dit wetsvoorstel in het vervolg door ondergetekende en door het lid Nijboer zal worden verdedigd. ...

Brief van de leden Agnes Mulder en Nijboer inzake aanbieding consultatiereactie van zowel DNB als de AFM op het initiatiefwetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies (Dossier 33949)
Brief van de leden Agnes Mulder en Nijboer inzake aanbieding consultatiereactie van zowel DNB als de AFM op het initiatiefwetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies Brief lid / fractie financieel toezicht financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN NIJBOER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 maart 2015 Naar aanleiding van het verzoek van meerdere leden van uw Kamer, bieden wij u hierbij de consultatiereactie aan van zowel DNB als de AFM1 op ons initiatiefwetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies. ...

Inwerkingtreding wettelijk kader kredietunies (Dossier 33949)
Inwerkingtreding wettelijk kader kredietunies Brief regering financieel toezicht financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 december 2015 Enige tijd geleden is op initiatief van de leden Mulder en Nijboer de Wet toezicht kredietunies tot stand gekomen (Kamerstuk 33 949). ...

Besluit omtrent bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Nijboer tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies) (Dossier 33949)
Besluit omtrent bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Nijboer tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies) Brief regering financieel toezicht financiën Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 juni 2015 Met deze brief informeer ik u dat de ministerraad op 26 juni jl. heeft besloten de Koning te verzoeken het initiatiefwetsvoorstel toezicht kredietunies van de leden Mulder en Nijboer te bekrachtigen. ...

Geleidende brief (Dossier 33949)
Geleidende brief Geleidende brief financieel toezicht financiën Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 28 mei 2014 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies. ...