Kamerstuk 33900-7

Afschriften reacties op brieven van de gezaghebber van Sint Eustatius en een lid van de eilandsraad van Sint Eustatius over het (blijvend) kiesrecht van niet-Nederlanders voor de eilandsraden

Dossier: Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen

Gepubliceerd: 18 juni 2014
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: bestuur de nederlandse antillen en aruba
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33900-7.html
ID: 33900-7

Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juni 2014

Op 24 maart 2014 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen bij uw Kamer ingediend (Kamerstuk 33 900). Zoals u bekend is, wordt met genoemd wetsvoorstel bewerkstelligd dat niet-Nederlanders geen actief en passief kiesrecht voor de eilandsraden kunnen hebben zodra, na wijziging van de Grondwet, de eilandsraden de leden van de Eerste Kamer kiezen. Ter informatie doe ik u een brief van de gezaghebber van Sint Eustatius, de heer Van Berkel, en een brief van een lid van de eilandsraad van Sint Eustatius, de heer Henriquez, alsmede mijn reactie aan hen toekomen1. Zowel de heer Van Berkel als de heer Henriquez dringen aan op (blijvend) kiesrecht van niet-Nederlanders voor de eilandsraden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk