Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

12540 resultaten

Reactie op het verzoek van het lid Léon de Jong, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 oktober 2021, over het bericht ‘Boodschappen fors duurder: ‘Gemiddeld huishouden honderden euro's extra kwijt’’ (Dossier 35925-XV)
Reactie op het verzoek van het lid Léon de Jong, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 oktober 2021, over het bericht ‘Boodschappen fors duurder: ‘Gemiddeld huishouden honderden euro's extra kwijt’’ Brief regering ...

Tijdelijke waarneming van de taken van de minister van SZW (Dossier 35925-XV)
Tijdelijke waarneming van de taken van de minister van SZW Brief regering begroting financiën Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 oktober 2021 Op dinsdag 5 oktober jl. heeft de Tweede Kamer mij verzocht om, samen met de heer J.W. ...

Jaarplan van de Inspectie SZW voor 2022 (Dossier 35925-XV)
Jaarplan van de Inspectie SZW voor 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2021 Hierbij bied ik u het Jaarplan van de Inspectie SZW voor 2022 aan1. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Dossier 35925-XV)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2021 De begroting geeft budgettaire kaders voor de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen voor het komende jaar weer. ...

Beantwoording vragen commissie over de begroting SZW 2022 naar aanleiding van het onderzoek door de rapporteurs Kat en Maatoug (Dossier 35925-XV)
Beantwoording vragen commissie over de begroting SZW 2022 naar aanleiding van het onderzoek door de rapporteurs Kat en Maatoug Brief regering ...

Stand van zaken overleg gemeenschappen (Dossier 35925-XV)
Stand van zaken overleg gemeenschappen Brief regering ...

Evaluatie Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ) (Dossier 35925-XVI)
Evaluatie Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ) Brief regering begroting financiën Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 november 2021 Bijgaand zend ik u ter kennisneming het rapport van Ecorys over het door hen uitgevoerde evaluatieonderzoek naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ)1. ...

Addendum bij het overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS (Dossier 35925-XVI)
Addendum bij het overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS Brief regering ...

Overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS (Dossier 35925-XVI)
Overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS Brief regering ...

Jaarverslag 2020 Preïmplantatie genetische Testen (PGT) Nederland (Dossier 35925-XVI)
Jaarverslag 2020 Preïmplantatie genetische Testen (PGT) Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 oktober 2021 Bij deze stuur ik u het jaarverslag 2020 van PGT Nederland1, de organisatie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van preïmplantatie genetische testen (PGT)2 in ons land. ...

Invulling amendement over financiële steun Thialf (Dossier 35925-XVI)
Invulling amendement over financiële steun Thialf Brief regering ...

Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen begroting 2021 (Dossier 35925-XVI)
Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen begroting 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2021 Mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, stuur ik u bijgevoegd de stand van zaken van de moties en toezeggingen die zijn gedaan aan de Tweede Kamer, waarover wij u voor de begroting zouden informeren. ...

Voortgang financieel beheer ministerie van VWS (Dossier 35925-XVI)
Voortgang financieel beheer ministerie van VWS Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2021 Op Verantwoordingsdag (19 mei 2021) heeft uw Kamer het programmaplan verbetering financieel beheer ontvangen (Kamerstuk 35 830 XVI, nr. 5) dat is opgesteld om het financieel beheer van het Ministerie van VWS te verbeteren. ...

Nadere toelichting oordeel amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor Thialf (Kamerstuk 35925-XVI-137) (Dossier 35925-XVI)
Nadere toelichting oordeel amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor Thialf (Kamerstuk 35925-XVI-137) Brief regering ...

Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2021 (Dossier 35925-XVI)
Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2021 Brief regering ...

Werkprogramma 2022 van de Gezondheidsraad, en de evaluatie van de Gezondheidsraad over de periode 2017-2021 (Dossier 35925-XVI)
Werkprogramma 2022 van de Gezondheidsraad, en de evaluatie van de Gezondheidsraad over de periode 2017-2021 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2021 Met deze brief informeer ik u over het werkprogramma 2022 van de Gezondheidsraad, en de evaluatie van de Gezondheidsraad over de periode 2017–2021. ...

Schriftelijke reactie op amendementen ingediend tijdens de eerste termijn van de ontwerpbegroting VWS 2022 (Dossier 35925-XVI)
Schriftelijke reactie op amendementen ingediend tijdens de eerste termijn van de ontwerpbegroting VWS 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2021 Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van het debat over de ontwerpbegroting VWS 2022 op 26 oktober 2021. ...

VWS-monitor september 2021 (Dossier 35925-XVI)
VWS-monitor september 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2021 Inleiding Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de VWS-monitor van september 2021 aan1. ...

Onderzoeksvragen, evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten (Dossier 35925-XVI)
Onderzoeksvragen, evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 oktober 2021 Op 28 september jl. heb ik u geïnformeerd over de voorgenomen evaluatie van de regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten1. ...

Evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten (Dossier 35925-XVI)
Evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2021 Tijdens het Wetgevingsoverleg «Jaarverslag en Slotwet 2020 VWS» van 23 juni jl. ...