Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

20359 resultaten

Voorstel van Rijkswet (herdruk) (Dossier 33852-(R2023))
Voorstel van Rijkswet (herdruk) Voorstel van wet ...

Nota van wijziging (Dossier 33852-(R2023))
Nota van wijziging Nota van wijziging migratie en integratie nederlanderschap Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 14 september 2015 Artikel I van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: I In onderdeel C, subonderdeel 2 wordt na «het vierde lid» ingevoegd «wordt» en wordt «verzoeker of medeverzoeker» vervangen door: de vreemdeling. ...

Koninklijke boodschap (herdruk) (Dossier 33852-(R2023))
Koninklijke boodschap (herdruk) Koninklijke boodschap ...

Memorie van toelichting (herdruk) (Dossier 33852-(R2023))
Memorie van toelichting (herdruk) Memorie van toelichting ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33852-(R2023))
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging migratie en integratie nederlanderschap Nr. 30 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 juni 2016 Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: I Artikel I wordt als volgt gewijzigd: A Onderdeel C, vijfde lid, komt te luiden: 5. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (herdruk) (Dossier 33852-(R2023))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33852-(R2023))
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Reactie op openstaande zaken m.b.t. het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen (Dossier 33852-(R2023))
Reactie op openstaande zaken m.b.t. het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen Brief regering migratie en integratie nederlanderschap Nr. 47 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juni 2016 In het kader van de plenaire behandeling van het voorstel van Rijkswet tot aanpassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen (33 852 (R2023)) (Handelingen II 2015/16, nr. 93, Termijnen verlenging Nederlanderschap) heb ik toegezegd per brief op enkele openstaande zaken te reageren. ...

De meertalige naturalisatietoets in de Cariben en meervoudige nationaliteit (Dossier 33852-(R2023))
De meertalige naturalisatietoets in de Cariben en meervoudige nationaliteit Brief regering migratie en integratie nederlanderschap Nr. 51 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2016 Met deze brief voldoe ik aan twee nog openstaande toezeggingen die ik heb gedaan tijdens de behandeling van het wetsvoorstel ter verlenging van de termijnen voor de verlening van het Nederlanderschap (Kamerstuk 33 852) op 8 juni 2016 (Handelingen II 2015/2016, nr. 93, items 3 en 9). ...

Voorlichting aan Nederlanders in het buitenland over verliesbepalingen in de Rijkswet op het Nederlanderschap (Dossier 33852-(R2023))
Voorlichting aan Nederlanders in het buitenland over verliesbepalingen in de Rijkswet op het Nederlanderschap Brief regering migratie en integratie nederlanderschap Nr. 52 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 februari 2017 Op 28 juni 2016 is tijdens de behandeling (Handelingen II 2015/16, nr. 101, item 13) van het wetsvoorstel ter verlenging van de termijnen voor de verlening van het Nederlanderschap (Kamerstuk 33 852 (R2023)) een motie van de leden Voortman en Sjoerdsma (Kamerstuk 33 852 (R2023), nr. 34) aangenomen, waarin is verzocht om langdurig in het buitenland verblijvende Nederlanders actief voor te lichten over de verliesbepaling in de Rijkswet op het Nederlanderschap. ...

Beantwoording van een aantal in de eerste termijn door de leden van de Kamer en de bijzondere gedelegeerden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten gestelde vragen, alsmede een nota van wijziging (Dossier 33852-(R2023))
Beantwoording van een aantal in de eerste termijn door de leden van de Kamer en de bijzondere gedelegeerden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten gestelde vragen, alsmede een nota van wijziging Brief regering migratie en integratie nederlanderschap Nr. 29 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juni 2016 Hierbij bied ik u de beantwoording van een aantal in de eerste termijn (Handelingen II 2015/16, nr. 93, Termijnen verlenging Nederlanderschap) door de leden van de Kamer en de bijzondere gedelegeerden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten gestelde vragen, alsmede een nota van wijziging aan (Kamerstuk 33 852 (R2023), nr. 30). ...

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad inzake het wetsvoorstel van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (Dossier 33862)
Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad inzake het wetsvoorstel van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht Brief Presidium bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 8 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de leden, Den Haag, 19 november 2014 Het Presidium legt hierbij conform artikel 30 tweede lid van het Reglement van Orde aan u voor het voorstel van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 6 november 2014, om aan de Onderwijsraad advies te vragen over het voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (Kamerstuk 33 862). ...

Amendement van de leden Straus en Jadnanansing over de input van leerlingen op het personeelsbeleid (Dossier 33862)
Amendement van de leden Straus en Jadnanansing over de input van leerlingen op het personeelsbeleid Amendement bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN STRAUS EN JADNANANSING Ontvangen 24 september 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel III, onderdeel B, wordt aan artikel 21, derde lid, onder vervanging van «, en» aan het einde van onderdeel c door een komma en de punt aan het einde van onderdeel d door «, en» een onderdeel toegevoegd, luidende: e. de wijze waarop rekening wordt gehouden met de inbreng van leerlingen op dat beleid. ...

Evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs (Dossier 33862)
Evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 augustus 2016 Met deze brief informeer ik u over de uitkomsten van de door uw Kamer verzochte evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs. ...

Kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (Dossier 33862)
Kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 september 2015 1 Inleiding De leden Bisschop, Van Meenen en Rog hebben een initiatiefwetsvoorstel bij uw Kamer ingediend voor een meer doeltreffende regeling van het onderwijstoezicht. ...

Motie van de leden Straus en Dijkgraaf over toetsen en evalueren van de deugdelijkheidseisen (Dossier 33862)
Motie van de leden Straus en Dijkgraaf over toetsen en evalueren van de deugdelijkheidseisen Motie bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN STRAUS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 24 september 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de deugdelijkheidseisen in het funderend onderwijs niet periodiek op hun relevantie voor het hedendaagse onderwijs worden getoetst; constaterende dat de deugdelijkheidseisen leidend zijn voor het onderwijstoezicht en derhalve van groot belang zijn voor de effectieve borging van de onderwijskwaliteit; verzoekt de regering om, de bestaande deugdelijkheidseisen te toetsen op hun hedendaagse toepassing, consistentie en effectiviteit in het toezicht en de Kamer hierover voor het zomerreces te informeren; verzoekt de regering voorts om, de deugdelijkheidseisen periodiek te evalueren op hun hedendaagse toepassing, consistentie en effectiviteit, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Straus en Dijkgraaf over het invoeren van een evaluatiebepaling (Dossier 33862)
Amendement van de leden Straus en Dijkgraaf over het invoeren van een evaluatiebepaling Amendement bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN STRAUS EN DIJKGRAAF Ontvangen 24 september 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel XIV wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XIVA Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt, in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33872)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33872)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 24 april 2013 en het nader rapport d.d. 11 februari 2014, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie. ...

Voorstel van wet (Dossier 33872)
Voorstel van wet Voorstel van wet openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...