Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

20359 resultaten

Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 13 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 13 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID OTWIN VAN DIJK C.S. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Van 't Wout over het harmoniseren van de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur een samenwerkingsverplichting op te leggen met de formuleringen uit de Jeugdwet en de Participatiewet (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van der Staaij en Van 't Wout over het harmoniseren van de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur een samenwerkingsverplichting op te leggen met de formuleringen uit de Jeugdwet en de Participatiewet Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 85 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VAN ’T WOUT Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 2.6.1 komt het tweede lid te luiden: 2. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 30 over de mogelijkheidvan mandatering aan professionals. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 30 over de mogelijkheidvan mandatering aan professionals. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 40 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 40 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van ‘t Wout over het vastleggen dat de verplichting voor het college tot het onder omstandigheden verstrekken van een maatwerkvoorziening qua zekerheid voor de cliënt niet verschilt van de bedoeling van de compensatieplicht in de ‘oude’ Wmo. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van ‘t Wout over het vastleggen dat de verplichting voor het college tot het onder omstandigheden verstrekken van een maatwerkvoorziening qua zekerheid voor de cliënt niet verschilt van de bedoeling van de compensatieplicht in de ‘oude’ Wmo. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 102 over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 102 over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 103 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij dat regelt dat de algemene maatregel van bestuur waarin nadere eisen kunnen worden gesteld aan aanbieders van voorzieningen, aan een zware voorhang is onderworpen. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij dat regelt dat de algemene maatregel van bestuur waarin nadere eisen kunnen worden gesteld aan aanbieders van voorzieningen, aan een zware voorhang is onderworpen. ...

Reactie op advies Wisselwerking van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) (aanbieding van het tweede deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden) (Dossier 33841)
Reactie op advies Wisselwerking van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) (aanbieding van het tweede deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden) Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 172 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 augustus 2016 Op 16 december 2015 heeft de Raad voor het openbaar bestuur (hierna: de Rob) het bijgevoegde advies «Wisselwerking» over de democratische legitimiteit van intergemeentelijke samenwerking uitgebracht1. ...

Amendement van het lid Dik-Faber C.S. over het toevoegen van het begrip begeleiding aan de begripsbepalingen als belangrijk instrument om de zelfredzaamheid en participatie van cliënten te bevorderen. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Dik-Faber C.S. over het toevoegen van het begrip begeleiding aan de begripsbepalingen als belangrijk instrument om de zelfredzaamheid en participatie van cliënten te bevorderen. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Van 't Wout ter vervanging van nr. 85 over het harmoniseren van de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur een samenwerkingsverplichting op te leggen met de formuleringen uit de Jeugdwet en de Participatiewet (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Van 't Wout ter vervanging van nr. 85 over het harmoniseren van de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur een samenwerkingsverplichting op te leggen met de formuleringen uit de Jeugdwet en de Participatiewet Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 117 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VAN ’T WOUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 85 Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 2.6.1 komt het tweede lid te luiden: 2. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij ter vervanging van nr. 74 dat regelt dat geen verklaring omtrent het gedrag verplicht wordt gesteld voor de maatschappelijke ondersteuning. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij ter vervanging van nr. 74 dat regelt dat geen verklaring omtrent het gedrag verplicht wordt gesteld voor de maatschappelijke ondersteuning. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en van 't Wout ter vervanging van nr. 28 over een meet- en weetplicht voor gemeenten. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en van 't Wout ter vervanging van nr. 28 over een meet- en weetplicht voor gemeenten. ...

Motie van de leden Bergkamp en Van 't Wout over gemeenten duidelijkheid geven over de overheveling van budgetten (Dossier 33841)
Motie van de leden Bergkamp en Van 't Wout over gemeenten duidelijkheid geven over de overheveling van budgetten Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN ‘T WOUT Voorgesteld 5 februari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het – mede gelet op de college-onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen – belangrijk is dat gemeenten zo spoedig mogelijk weten wat de financiële kaders zijn voor de komende collegeperiode; overwegende dat de meicirculaire in dat licht erg laat is; verzoekt de regering, zo veel eerder als mogelijk aan afzonderlijke gemeenten duidelijkheid te geven over de met de nieuwe Wmo gepaard gaande overheveling van budgetten en ten behoeve daarvan in overleg te treden met gemeenten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 februari 2014, over de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Dossier 33841)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 februari 2014, over de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 49 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 31 maart 2014 De vaste commissie voor vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op vrijdag 14 februari 2014 gesprekken gevoerd over het wetsvoorstel Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) (Kamerstukken 33 841). ...

Nader verslag (Dossier 33841)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 54 NADER VERSLAG Vastgesteld 7 april 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de ontvangen nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijzing besloten tot het uitbrengen van een nader verslag. ...

Verslag (Dossier 33841)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 15 VERSLAG Vastgesteld 26 februari 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (Dossier 33841)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 Verslag van een schriftelijk overleg bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 167 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 27 juni 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 2 mei 2014 over het ontwerp van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (Kamerstuk 33 841, nr. ...

Amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij dat regelt dat geen verklaring omtrent het gedrag verplicht wordt gesteld voor de maatschappelijke ondersteuning (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij dat regelt dat geen verklaring omtrent het gedrag verplicht wordt gesteld voor de maatschappelijke ondersteuning Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 74 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN ’T WOUT EN VAN DER STAAIJ Ontvangen 18 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 3.4 vervalt. ...

Amendement van het lid Van 't Wout c.s. over het schrappen van de bepaling rondom bestuursstructuur en bedrijfsvoering alsmede over het toedelen van de verantwoordelijkheid voor klachtenregelingen aan aanbieders (Dossier 33841)
Amendement van het lid Van 't Wout c.s. over het schrappen van de bepaling rondom bestuursstructuur en bedrijfsvoering alsmede over het toedelen van de verantwoordelijkheid voor klachtenregelingen aan aanbieders Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 83 AMENDEMENT VAN HET LID VAN ’T WOUT C.S. ...

Amendement van de leden Bergkamp en Van 't Wout over het nader expliciteren van goede kwaliteit als bedoeld artikel 3.1, tweede lid (Dossier 33841)
Amendement van de leden Bergkamp en Van 't Wout over het nader expliciteren van goede kwaliteit als bedoeld artikel 3.1, tweede lid Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 104 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN ‘T WOUT Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.3.6, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...