Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

1002 resultaten

Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van het lid Bashir over geen Nieuwe Westelijke Oeververbinding met tol (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Bashir over geen Nieuwe Westelijke Oeververbinding met tol Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID BASHIR Voorgesteld 18 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat voor de aanleg van infrastructuur de economische kosten en baten op een rijtje worden gezet in een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA); constaterende dat de aanleg van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding in combinatie met tolheffing in alle varianten leidt tot een negatieve MKBA; constaterende dat tolheffing het gebruik van de Oranjeverbinding halveert en de Blankenburgverbinding vermindert met circa 40%; constaterende dat tol heffen op de Nieuwe Westelijke Oeververbinding het gebruik van de druk bereden Beneluxcorridor maar met een paar procent vermindert; spreekt uit dat er geen Nieuwe Westelijke Oeververbinding aangelegd mag worden met tol, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Tongeren c.s. over het vaststellen van iemands onschuld in hoger beroep (Dossier 33400-VI)
Motie Van Tongeren c.s. over het vaststellen van iemands onschuld in hoger beroep Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie De Wit en Schouw over bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand (Dossier 33400-VI)
Motie De Wit en Schouw over bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN DE WIT EN SCHOUW Voorgesteld 29 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat het in stand houden van de toegang tot de rechter en een kwalitatief goed stelsel van gefinancierde rechtsbijstand een publieke taak is; overwegende dat onvoldoende duidelijk is in hoeverre de toegang tot de rechtsbijstand en tot de rechter wordt beperkt door de komende bezuinigingen op de gefinancierde rechtshulp; verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de effecten van de bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand wat betreft de toegankelijkheid tot rechtshulp en het recht en de Kamer daarover voor 1 maart 2013 te berichten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Helder c.s. (tvv Kamerstuknr. 33400-VI, nr. 125) over geen extra bezuinigingen op het OM (Dossier 33400-VI)
Gewijzigde motie van het lid Helder c.s. (tvv Kamerstuknr. 33400-VI, nr. 125) over geen extra bezuinigingen op het OM Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 127 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID HELDER C.S. ...

Motie van het lid Helder c.s. over het herstellen van het vertrouwen in het Openbaar Ministerie (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Helder c.s. over het herstellen van het vertrouwen in het Openbaar Ministerie Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID HELDER C.S. ...

Motie van het lid Van Der Steur c.s. over jaarlijks rapporteren over de gemaakte fouten (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Van Der Steur c.s. over jaarlijks rapporteren over de gemaakte fouten Motie begroting financiën Nr. 105 MOTIE VAN HET LID VAN DER STEUR C.S. ...

Motie Oskam c.s. over het Openbaar Ministerie in Zeeland (Dossier 33400-VI)
Motie Oskam c.s. over het Openbaar Ministerie in Zeeland Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie De Wit over de zaak-Lucia de Berk (Dossier 33400-VI)
Motie De Wit over de zaak-Lucia de Berk Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID DE WIT Voorgesteld 29 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Lucia de Berk na een aanvankelijke veroordeling naar aanleiding van een herzieningsverzoek op 14 april 2010 door het gerechtshof werd vrijgesproken; overwegende dat er in deze zaak ernstige tekortkomingen te constateren zijn waar het betreft het optreden van de politie, het Openbaar Ministerie, de rechters en de ingeschakelde deskundigen; van mening dat er aanleiding is, deze zaak te evalueren teneinde daaruit voor de toekomst lessen te trekken; verzoekt de regering, een evaluatie te doen houden en de Kamer hierover te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bashir over een overgangsregeling voor bezitters van oldtimers die op LPG rijden (Dossier 33402)
Motie van het lid Bashir over een overgangsregeling voor bezitters van oldtimers die op LPG rijden Motie belasting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID BASHIR Voorgesteld 25 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de bezitter van een oldtimer die op lpg rijdt, die hobbymatig wordt gebruikt en die nu vrijgesteld is van mrb, straks in een keer wordt geconfronteerd met de volledige mrb; overwegende dat dit ten opzichte van de bezitters van een oldtimer die op benzine rijdt, een onredelijke maatregel is; verzoekt de regering om, voor de bezitters van oldtimers die op lpg rijden, die niet in de winter worden gebruikt en die nu vrijgesteld zijn van mrb, exact dezelfde overgangsregeling in te voeren als voor de bezitters van oldtimers die op benzine rijden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Bashir over meer progressiviteit in box 3 (Dossier 33402)
Motie Bashir over meer progressiviteit in box 3 Motie belasting financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID BASHIR Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat voor inkomsten uit sparen en beleggen momenteel een vlaktaks geldt; overwegende dat meer progressiviteit in box 3 van de inkomstenbelasting kan bijdragen aan het principe dat de zwaarste lasten door de sterkste schouders gedragen moeten worden; verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze de inkomsten uit sparen en beleggen op progressieve wijze kunnen worden belast, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Bashir over ontmoedigen van dagelijks gebruik van oldtimers (Dossier 33402)
Motie Bashir over ontmoedigen van dagelijks gebruik van oldtimers Motie belasting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID BASHIR Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het regeerakkoord het schrappen van de mrb-vrijstelling voor oldtimers per 2014 is opgenomen; constaterende dat de meeste oldtimerbezitters hun auto hobbymatig gebruiken en gemiddeld minder dan een paar duizend kilometer per jaar afleggen; overwegende dat door het vervallen van de mrb-vrijstelling deze hobbyisten onredelijk hard worden getroffen; van mening dat een oldtimer niet misbruikt mag worden om dagelijks vrij van mrb rond te rijden, gezien de hogere milieubelasting van deze automobielen; verzoekt de regering om, de Tweede Kamer in het voorjaar van 2013 een aantal voorstellen te doen, waardoor dagelijks gebruik van de oldtimer wordt ontmoedigd, maar de mrb-vrijstelling voor mensen die de oldtimer hobbymatig gebruiken, in stand kan worden gehouden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bashir over een overgangsregeling voor bezitters van oldtimers die op diesel rijden (Dossier 33402)
Motie van het lid Bashir over een overgangsregeling voor bezitters van oldtimers die op diesel rijden Motie belasting financiën Nr. 57 MOTIE VAN HET LID BASHIR Voorgesteld 25 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de bezitter van een oldtimer die op diesel rijdt, die hobbymatig wordt gebruikt en die nu vrijgesteld is van mrb, straks in een keer wordt geconfronteerd met de volledige mrb; overwegende dat dit ten opzichte van de bezitters van een oldtimer die op benzine rijdt, een onredelijke maatregel is; verzoekt de regering, om voor de bezitters van oldtimers die op diesel rijden, die niet in de winter worden gebruikt en die nu vrijgesteld zijn van mrb, exact dezelfde overgangsregeling in te voeren als voor de bezitters van oldtimers die op benzine rijden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Bashir over aanscherpen van het begrip "substance" (Dossier 33402)
Motie Bashir over aanscherpen van het begrip "substance" Motie belasting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID BASHIR Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in Nederland duizenden brievenbusmaatschappijen actief zijn die veel geld door Nederland sluizen; overwegende dat deze brievenbusmaatschappijen in een aantal gevallen weinig tot geen reële economische activiteiten ontwikkelen; van mening dat het onwenselijk is dat (ontwikkelings)landen hierdoor inkomsten mislopen; verzoekt de regering, het begrip «substance» zodanig aan te scherpen dat hiervan pas sprake is wanneer economische activiteiten worden ontplooid en werkgelegenheid wordt gecreëerd; verzoekt de regering tevens, het dvl-besluit zodanig aan te passen dat alleen bedrijven die reële economische activiteiten ontplooien, werkgelegenheid bieden en akkoord gaan met spontane informatie-uitwisseling, een tax ruling kunnen aanvragen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Vliet en Bashir over reparatie van het Bosalgat (Dossier 33402)
Motie Van Vliet en Bashir over reparatie van het Bosalgat Motie belasting financiën Nr. 38 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VLIET EN BASHIR Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de motie Bashir/Van Vliet over reparatie van het Bosalgat (32800, nr. 17) in 2011 Kamerbreed is aangenomen; overwegende dat de regering maatregelen heeft genomen die het Bosalgat budgettair slechts voor een klein deel repareren; overwegende dat hiermee niet wordt voldaan aan de strekking van de motie en de uitholling van de Nederlandse belastinggrondslag dus aanwezig blijft; verzoekt de regering om, per 1 januari 2014 al volledig uitvoering te geven aan de motie-Bashir/Van Vliet en hiervoor in 2013 met voorstellen richting de Tweede Kamer te komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Bashir over de anbi-status (Dossier 33402)
Motie Bashir over de anbi-status Motie belasting financiën Nr. 31 MOTIE VAN HET LID BASHIR Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat veel Nederlanders een financiële bijdrage leveren aan het algemeen nut door te schenken aan anbi's; overwegende dat velen belang hechten aan een gematigde beloning voor personeel en bestuurders van anbi's; overwegende dat voor het verkrijgen van de anbi-status geen voorwaarden zijn opgenomen met betrekking tot de maximale beloning van personeel en bestuurders van de instelling; verzoekt de regering, aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de anbi-status toe te voegen dat personeel en bestuurders van de instelling geen beloning mogen ontvangen die hoger is dan de dg-norm en de anbi-status van instellingen die deze voorwaarden overtreden, te ontnemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie De Wit over minder streng vasthouden aan de eis van het strafrestant (Dossier 33486-(R1994))
Motie De Wit over minder streng vasthouden aan de eis van het strafrestant Motie recht strafrecht Nr. 10 MOTIE VAN HET LID DE WIT Voorgesteld 19 september 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederland streng blijft vasthouden aan de eis dat een gedetineerde Nederlander in het buitenland slechts voor overbrenging naar een Nederlandse gevangenis in aanmerking komt bij een strafrestant van vier tot zes maanden, vanwege het belang van resocialisatie; constaterende dat het vasthouden aan deze eis van het strafrestant ertoe leidt dat Nederlanders vrijwel steeds in de buitenlandse cel blijven zitten, waarmee het belang van de resocialisatie in het geheel niet gediend is; verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken om minder streng vast te houden aan de eis van het strafrestant, bijvoorbeeld door buitenlandse straffen zodanig om te zetten dat er steeds sprake is van een strafrestant van enkele maanden dat dan in Nederland gebruikt kan worden om de gedetineerde voor te bereiden op terugkeer in de samenleving, over dat onderzoek de Kamer te berichten en met voorstellen te komen waardoor meer gedetineerde Nederlanders in het buitenland gebruik kunnen maken van de verdragen inzake overbrenging van gevonniste personen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Leeuwen over verankering van de groene recreatieve functie van kampeerterreinen (Dossier 32123-XI)
Motie Van Leeuwen over verankering van de groene recreatieve functie van kampeerterreinen Motie begroting cultuur en recreatie financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu recreatie 32 123 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010nr. 26MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWENVoorgesteld 10 december 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de rechtspositie van de langkampeerder ten opzichte van terreinbeheerders en projectontwikkelaars zeer zwak is;van mening, dat vanwege natuur- en landschapswaarden het separaat verkopen en de verstening van kampeerterreinen voorkomen dient te worden;van mening, dat ook het recht van de gewone man op de door hem gewenste recreatie beschermd moet worden;verzoekt de regering in de Agenda Landschap, bij het vaststellen van het kader voor gebieden met een groene recreatieve functie, kampeerterreinen stevig in dit kader te verankeren teneinde de nadelige gevolgen van separaat verkopen en verstenen van kampeerterreinen voor natuur- en landschapswaarden en de positie van langkampeerders te voorkomen,en gaat over tot de orde van de dag.Van Leeuwen ...

Amendement van het lid Bashir over aanpassing van de hypotheekrenteaftrek van 52% naar 51% met ingang van 1 januari 2011 (Dossier 32128)
Amendement van het lid Bashir over aanpassing van de hypotheekrenteaftrek van 52% naar 51% met ingang van 1 januari 2011 Amendement belasting financiën huisvesting kopen en verkopen 32 128Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)nr. 22AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 17 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel IADe Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2011 als volgt gewijzigd:A. ...

Amendement van het lid Bashir over het laten vervallen van de kleine banenregeling (Dossier 32128)
Amendement van het lid Bashir over het laten vervallen van de kleine banenregeling Amendement 32 128Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)nr. 5AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 8 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel IV vervalt.IIArtikel XXVII vervalt.IIIArtikel XXVIII vervalt.ToelichtingMet deze wijzigingen worden de kleinebanenregeling en de daarmee samenhangende bepalingen uit dit wetsvoorstel verwijderd. ...