Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

16431 resultaten

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verbieden van elektronische veilingen tijdens de aanbestedingsprocedure (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verbieden van elektronische veilingen tijdens de aanbestedingsprocedure Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 47 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 27 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 2.6.4 wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 156 over het overnemen van personeel (Dossier 33841)
Nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 156 over het overnemen van personeel Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 160 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 101 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 101 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 102 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 32 dat regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 32 dat regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 140 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 32 Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 vervalt: – CAK: het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk over de mogelijkheid van mandatering aan professionals (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk over de mogelijkheid van mandatering aan professionals Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID OTWIN VAN DIJK Ontvangen 10 maart 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 2.6.3 komt te luiden: Artikel 2.6.3 Het college kan de vaststelling van rechten en plichten van de cliënt mandateren aan een aanbieder. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van ‘t Wout over het vastleggen dat de verplichting voor het college tot het onder omstandigheden verstrekken van een maatwerkvoorziening qua zekerheid voor de cliënt niet verschilt van de bedoeling van de compensatieplicht in de ‘oude’ Wmo. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van ‘t Wout over het vastleggen dat de verplichting voor het college tot het onder omstandigheden verstrekken van een maatwerkvoorziening qua zekerheid voor de cliënt niet verschilt van de bedoeling van de compensatieplicht in de ‘oude’ Wmo. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verbod op aanbesteding aan aanbieders waarvan de bestuurders meer verdienen dan de maximum salarisschaal die per CAO voor hun sector is afgesproken (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verbod op aanbesteding aan aanbieders waarvan de bestuurders meer verdienen dan de maximum salarisschaal die per CAO voor hun sector is afgesproken Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 79 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 18 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.6.4, tweede lid, komt te luiden: 2. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk C.S. ter vervanging van nr. 29 over betrekken van de mantelzorger bij het ondersteuningsplan. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk C.S. ter vervanging van nr. 29 over betrekken van de mantelzorger bij het ondersteuningsplan. ...

Uitvoeringsbesluit Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Dossier 33841)
Uitvoeringsbesluit Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid S/ Nr. 170 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 18 november 2014. ...

Gewijzigd amendement van de leden van der Staaij en Otwin van Dijk ter vervanging van nrs. 26 en 36. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden van der Staaij en Otwin van Dijk ter vervanging van nrs. 26 en 36. ...

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over de indicatie door wijkverpleegkundigen leidend laten zijn (Dossier 33841)
Motie van de leden Siderius en Van Gerven over de indicatie door wijkverpleegkundigen leidend laten zijn Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat wanneer iemand zorg nodig heeft, dit vastgesteld dient te worden door een professional vanwege de aanwezige expertise en het juiste inschattingsvermogen van het verloop en de ontwikkeling van ziektebeelden en ondersteuningsprocessen; verzoekt de regering, in de uitwerking van de bekostiging van de wijkverpleging toe te voegen dat de indicatie die gesteld wordt door wijkverpleegkundigen leidend is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Ontwerp van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (Dossier 33841)
Ontwerp van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 Brief regering ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 102 over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 102 over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 103 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Van der Staaij c.s. dat o.a. verheldert dat er een onderscheid is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en dat beide groepen een andere vorm van ondersteuning nodig hebben (Dossier 33841)
Amendement van het lid Van der Staaij c.s. dat o.a. verheldert dat er een onderscheid is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en dat beide groepen een andere vorm van ondersteuning nodig hebben Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Otwin van Dijk C.S. ter vervanging van nr. 58 over het wettelijk vastleggen van de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van het lid Otwin van Dijk C.S. ter vervanging van nr. 58 over het wettelijk vastleggen van de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk over het wettelijk vastleggen van de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk over het wettelijk vastleggen van de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat professionals een bindend advies geven over de verstrekking van een maatwerkvoorziening (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat professionals een bindend advies geven over de verstrekking van een maatwerkvoorziening Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 157 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 2.3.2 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: 2a. ...

Motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over een handreiking voor het omgaan met privacygevoelige informatie door gemeenten (Dossier 33841)
Motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over een handreiking voor het omgaan met privacygevoelige informatie door gemeenten Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 133 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gemeenten met de overheveling van taken in het sociaal domein de beschikking krijgen over gevoelige persoonlijke en medische gegevens; overwegende dat de toegang tot deze gegevens te allen tijde beperkt dient te worden tot bevoegde professionals; voorts overwegende dat de naleving van de privacywet- en regelgeving ook op het niveau van de gemeente dient te zijn gewaarborgd; verzoekt de regering, in overleg te treden met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over het opstellen van een handreiking voor gemeenten ten aanzien van de omgang met privacygevoelige informatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Concept van het uitvoeringsbesluit WMO 2015 (Dossier 33841)
Concept van het uitvoeringsbesluit WMO 2015 Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 62 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2014 Hierbij treft u de nota naar aanleiding van het nader verslag bij het wetvoorstel Wmo 2015 (Kamerstukken 33 841) en een nota van wijziging bij dit wetsvoorstel aan. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het houden van toezicht door de Inspectie voor de gezondheidszorg (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het houden van toezicht door de Inspectie voor de gezondheidszorg Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 46 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 27 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 5.1, eerste lid, komt te luiden: 1. ...