Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

16431 resultaten

Ontwikkelingen in de ZZP-indicaties en gebruik langdurig verblijf (Dossier 33891)
Ontwikkelingen in de ZZP-indicaties en gebruik langdurig verblijf Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 82 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2014 In deze brief informeer ik u over de ontwikkelingen in de indicatiestelling van langdurig verblijf en de wijze waarop cliënten de indicatie verzilveren. ...

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over “kritische tijdmomenten” met betrekking tot wet- en regelgeving met het oog op de behandeling van de wetsvoorstellen die de hervorming van de langdurige zorg betreffen en over duidelijkheid over de positie van de langdurige ggz, de positie van ZZP 3 en 4 alsmede over het overgangsregime (Dossier 33891)
Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over “kritische tijdmomenten” met betrekking tot wet- en regelgeving met het oog op de behandeling van de wetsvoorstellen die de hervorming van de langdurige zorg betreffen en over duidelijkheid over de positie van de langdurige ggz, de positie van ZZP 3 en 4 alsmede over het overgangsregime Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 maart 2014 De vaste Kamercommissie voor VWS heeft mij bij brief van 7 maart jongstleden verzocht de Kamer te informeren over «kritische tijdmomenten» met betrekking tot wet- en regelgeving met het oog op de behandeling van de wetsvoorstellen die de hervorming van de langdurige zorg betreffen. ...

Kader en voorhangbrief bekostiging langdurige zorg (Dossier 33891)
Kader en voorhangbrief bekostiging langdurige zorg Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 173 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Ontvangen ter Griffie op 3 november 2014. ...

Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 88 over het betrekken van mantelzorgers bij de zorgplanbespreking (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 88 over het betrekken van mantelzorgers bij de zorgplanbespreking Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 154 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VAN ’T WOUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 88 Ontvangen 24 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 8.1.1, wordt na het zesde lid een lid toegevoegd, luidende: 7. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders (Dossier 33891)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VAN 'T WOUT Ontvangen 9 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 4.3.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 4.3.3 Bij het geven van een overzicht van zijn voornemens, bedoeld in artikel 4.3.2, eerste lid, onderdeel b, geeft de Wlz-uitvoerder aan welke criteria worden gehanteerd om te meten of de voornemens zich hebben verwezenlijkt alsmede welke outcomecriteria worden gehanteerd ten aanzien van zorgaanbieders. ...

Extra overgangsrecht Wlz voor 10.000 cliënten (Dossier 33891)
Extra overgangsrecht Wlz voor 10.000 cliënten Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 172 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2014 Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet Langdurige Zorg (Wlz) van dinsdag 23 september jl. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk over het overgangsrecht voor lage zzp's (Dossier 33891)
Amendement van het lid Otwin van Dijk over het overgangsrecht voor lage zzp's Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 47 AMENDEMENT VAN HET LID OTWIN VAN DIJK Ontvangen 9 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 11.1.1, derde lid, komt te luiden: 3. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp over het introduceren van een persoonlijk zorgplan in de Wet langdurige zorg (Dossier 33891)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp over het introduceren van een persoonlijk zorgplan in de Wet langdurige zorg Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 44 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP Ontvangen 9 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 3.3.2, worden na het vierde lid, twee leden ingevoegd, luidende: 4a. ...

Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over onafhankelijke informatie en advies voor verzekerden (Dossier 33891)
Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over onafhankelijke informatie en advies voor verzekerden Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 19 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK Ontvangen 3 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 8.1.1, zesde lid, wordt «informatie en advies» vervangen door: onafhankelijke informatie en advies. ...

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Siderius ter vervanging van nr. 53 dat regelt dat begeleiding onder de Wlz komt te vallen. (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Siderius ter vervanging van nr. 53 dat regelt dat begeleiding onder de Wlz komt te vallen. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33891)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 55 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET TWEEDE NADER VERSLAG Ontvangen 10 september 2014 Inhoudsopgave blz. ...

Nota van wijziging (Dossier 33891)
Nota van wijziging Nota van wijziging verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 6 juni 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 1.1.1 door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: – zorgverzekering: een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Dik-Faber ter vervanging van nr. 56, dat regelt dat mogelijk wordt gemaakt dat subsidie voor ADL-assistentie niet alleen wordt verstrekt voor ADL-assistentie in woningen met (bouw-)subsidie van vóór 2009 (Dossier 33891)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Dik-Faber ter vervanging van nr. 56, dat regelt dat mogelijk wordt gemaakt dat subsidie voor ADL-assistentie niet alleen wordt verstrekt voor ADL-assistentie in woningen met (bouw-)subsidie van vóór 2009 Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 77 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 32 waarmee dwingend wordt vastgelegd dat er bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld en waarmee een voorhangbepaling in het wetsvoorstel wordt ingevoegd (Dossier 33891)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 32 waarmee dwingend wordt vastgelegd dat er bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld en waarmee een voorhangbepaling in het wetsvoorstel wordt ingevoegd Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 137 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 321 Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 4.2.1 wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Reactie op verzoek van het lid Keijzer over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (Dossier 33891)
Reactie op verzoek van het lid Keijzer over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 37 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 september 2014 Vanmiddag heb ik uw Kamer een brief gestuurd naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport om aanvullende informatie over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) in het kader van de behandeling van het Wetsvoorstel langdurige zorg (Wlz). ...

Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 140 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 140 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 29 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 29 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 115 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 47 over het overgangsrecht voor lage zzp's. (Dossier 33891)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 47 over het overgangsrecht voor lage zzp's. ...

Cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie en een Wlz-profiel (Dossier 33891)
Cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie en een Wlz-profiel Brief regering verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 67 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2014 In mijn brief van 27 juni 20141 heb ik aangegeven dat ik er aan hecht dat cliënten die nu qua zorgzwaarte zijn aangewezen op verblijf, maar vanwege zogenoemde «enige ondoelmatigheid» een indicatie voor extramurale zorg hebben, vanaf 1 januari 2015 toegang kunnen krijgen tot zorg op grond van het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz). ...

Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 137 waarmee dwingend wordt vastgelegd dat er bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld en waarmee een voorhangbepaling in het wetsvoorstel wordt ingevoegd (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 137 waarmee dwingend wordt vastgelegd dat er bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld en waarmee een voorhangbepaling in het wetsvoorstel wordt ingevoegd Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 142 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 137 Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 4.2.1 wordt gewijzigd als volgt: 1. ...