Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

11424 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Sjoerdsma c.s. ter vervanging van nr. 17 dat regelt dat vluchtelingen uitgezonderd worden van de verlengde naturalisatietermijn (Dossier 33852-(R2023))
Gewijzigd amendement van het lid Sjoerdsma c.s. ter vervanging van nr. 17 dat regelt dat vluchtelingen uitgezonderd worden van de verlengde naturalisatietermijn Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 40 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SJOERDSMA C.S. ...

Amendement van het lid Gesthuizen c.s. dat regelt dat het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid niet kan worden toegepast op minderjarigen (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van het lid Gesthuizen c.s. dat regelt dat het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid niet kan worden toegepast op minderjarigen Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Motie van de leden Voortman en Sjoerdsma over voorlichting over de verliesbepaling in de Rijkswet op het Nederlanderschap (Dossier 33852-(R2023))
Motie van de leden Voortman en Sjoerdsma over voorlichting over de verliesbepaling in de Rijkswet op het Nederlanderschap Motie migratie en integratie nederlanderschap Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN SJOERDSMA Voorgesteld 8 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het buitenland verblijvende Nederlanders na het verkrijgen van een tweede nationaliteit na tien jaar de Nederlandse nationaliteit verliezen indien niet tijdig om verlenging is gevraagd; overwegende dat adequate voorlichting kan voorkomen dat Nederlanders in het buitenland onbedoeld hun Nederlanderschap verliezen; verzoekt de regering, langdurig in het buitenland verblijvende Nederlanders actief voor te lichten over de verliesbepaling in de Rijkswet op het Nederlanderschap, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Gesthuizen c.s. ter vervanging van nr. 21 dat regelt dat het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid niet kan worden toegepast op minderjarigen (Dossier 33852-(R2023))
Gewijzigd amendement van het lid Gesthuizen c.s. ter vervanging van nr. 21 dat regelt dat het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid niet kan worden toegepast op minderjarigen Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Sjoerdsma ter vervanging van nr. 39 dat een oplossing creëert voor de huidige groep personen wiens Nederlanderschap is komen te vervallen door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit uit hoofde van artikel 15, eerste lid, onder a van de Rijkswet op het Nederlanderschap (Dossier 33852-(R2023))
Nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Sjoerdsma ter vervanging van nr. 39 dat een oplossing creëert voor de huidige groep personen wiens Nederlanderschap is komen te vervallen door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit uit hoofde van artikel 15, eerste lid, onder a van de Rijkswet op het Nederlanderschap Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 49 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN SJOERDSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 39 Ontvangen 16 juni 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL II0a 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Sjoerdsma ter vervanging van nr. 20 dat regelt dat bij de voorwaarden voor verlenning van het Nederlanderschap het huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenwonen gelijk worden gesteld aan de voorwaarde die thans geldt voor het huwelijk (Dossier 33852-(R2023))
Gewijzigd amendement van het lid Sjoerdsma ter vervanging van nr. 20 dat regelt dat bij de voorwaarden voor verlenning van het Nederlanderschap het huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenwonen gelijk worden gesteld aan de voorwaarde die thans geldt voor het huwelijk Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 42 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SJOERDSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 20 Ontvangen 10 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel F, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Sjoerdsma c.s. dat een overgangsbepaling regelt die voorkomt dat mensen die al sinds hun aankomst in Nederland erop rekenen dat zij kunnen naturaliseren na vijf jaar door deze wetswijziging nog twee jaar langer moeten wachten (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van het lid Sjoerdsma c.s. dat een overgangsbepaling regelt die voorkomt dat mensen die al sinds hun aankomst in Nederland erop rekenen dat zij kunnen naturaliseren na vijf jaar door deze wetswijziging nog twee jaar langer moeten wachten Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID SJOERDSMA C.S. ...

Amendement van de leden Sjoerdsma en Voortman dat soelaas biedt voor gedupeerde oud-Nederlanders, doordat zij in staat worden gesteld een optieverzoek in te dienen ter herkrijging van het Nederlanderschap (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van de leden Sjoerdsma en Voortman dat soelaas biedt voor gedupeerde oud-Nederlanders, doordat zij in staat worden gesteld een optieverzoek in te dienen ter herkrijging van het Nederlanderschap Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 32 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SJOERDSMA EN VOORTMAN Ontvangen 8 juni 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel II0a 1. ...

Amendement van het lid Sjoerdsma c.s. dat regelt dat vluchtelingen uitgezonderd worden van de verlengde naturalisatietermijn (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van het lid Sjoerdsma c.s. dat regelt dat vluchtelingen uitgezonderd worden van de verlengde naturalisatietermijn Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID SJOERDSMA C.S. ...

Amendement van het lid Sjoerdsma dat regelt dat bij de voorwaarden voor verlening van het Nederlanderschap het huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenwonen gelijk worden gesteld aan de voorwaarde die thans geldt voor het huwelijk (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van het lid Sjoerdsma dat regelt dat bij de voorwaarden voor verlening van het Nederlanderschap het huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenwonen gelijk worden gesteld aan de voorwaarde die thans geldt voor het huwelijk Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID SJOERDSMA Ontvangen 8 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel F, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Brief van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog met een reactie op het gewijzigde amendement van het lid Verhoeven en op de gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk (Dossier 33862)
Brief van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog met een reactie op het gewijzigde amendement van het lid Verhoeven en op de gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk Brief lid / fractie bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 21 BRIEF VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33862)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 juni 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, komt artikel 10 te luiden: Artikel 10. ...

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 15 waarmee voor bestaande schoolplannen de bestaande regels blijven gelden (Dossier 33862)
Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 15 waarmee voor bestaande schoolplannen de bestaande regels blijven gelden Amendement bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 20 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Nota van wijziging (herdruk) (Dossier 33862)
Nota van wijziging (herdruk) Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33862)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 13 april 2015 I ALGEMEEN De initiatiefnemers danken de leden van de fracties van de VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie en de SGP voor hun inbreng. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33862)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 22 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 september 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel B, onder 2, wordt in artikel 10a, tweede lid, «minimum normering» vervangen door: normering. ...

Amendement van het lid Verhoeven waarmee voor bestaande schoolplannen de bestaande regels blijven gelden (Dossier 33862)
Amendement van het lid Verhoeven waarmee voor bestaande schoolplannen de bestaande regels blijven gelden Amendement bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN Ontvangen 23 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel XIV wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XVA De artikelen 12 van de Wet op het primair onderwijs, 15 van de Wet primair onderwijs BES, 21 van de Wet op de expertisecentra, 24 van de Wet op het voortgezet onderwijs en 50 van de Wet voortgezet onderwijs BES zoals deze luidden op de dag voor de dag van inwerkingtreding van deze wet, blijven van kracht ten aanzien van vigerende schoolplannen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (herdruk) (Dossier 33862)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33862)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 6 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33862)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 7 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Inhoudsopgave I Algemeen 1 1. ...