Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

17297 resultaten

Evaluatie Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ) (Dossier 35925-XVI)
Evaluatie Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ) Brief regering begroting financiën Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 november 2021 Bijgaand zend ik u ter kennisneming het rapport van Ecorys over het door hen uitgevoerde evaluatieonderzoek naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ)1. ...

Motie van de leden Ceder en Peters over de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd bezien vanuit de uitvoerbaarheid en de leefwereld van de cliënt (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Ceder en Peters over de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd bezien vanuit de uitvoerbaarheid en de leefwereld van de cliënt Motie begroting financiën Nr. 131 MOTIE VAN DE LEDEN CEDER EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de hervormingsagenda jeugd momenteel wordt opgesteld; overwegende dat uitvoerbaarheid en effectiviteit voor burgers aspecten zijn van de kwaliteit van beleid; verzoekt de regering de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd ook te bezien vanuit de uitvoerbaarheid en de leefwereld van de cliënt en hier expliciet aandacht aan te besteden in overleg met jongeren, ouders, gemeenten en zorgaanbieders, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van den Berg en Van der Staaij over wettelijke belemmeringen voor gegevensuitwisseling inventariseren (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van den Berg en Van der Staaij over wettelijke belemmeringen voor gegevensuitwisseling inventariseren Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zorgverleners vaak tegen wettelijke belemmeringen voor gegevensuitwisseling aanlopen, wat tot onnodige administratieve lasten leidt en soms ten koste gaat van kwaliteit van zorg; constaterende dat er in andere Europese landen vaak veel minder wettelijke belemmeringen zijn voor gegevensuitwisseling, ondanks dat zij onder dezelfde Algemene verordening gegevensbescherming vallen; constaterende dat ook nationale regelgeving – waaronder de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wabvpz – goede gegevensuitwisseling in de weg staat; verzoekt de regering in kaart te brengen bij welke wetgeving Nederland afwijkt van andere landen doordat er een andere interpretatie van de AVG gehanteerd wordt, hierbij ook te inventariseren welke nationale wetten gegevensuitwisseling in de weg staan en op welke wijze die gemoderniseerd zouden kunnen worden, en de Kamer hierover voor april 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Addendum bij het overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS (Dossier 35925-XVI)
Addendum bij het overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS Brief regering ...

Amendement van het lid Paulusma c.s. over extra middelen voor het programma Medicatieoverdracht (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Paulusma c.s. over extra middelen voor het programma Medicatieoverdracht Amendement begroting financiën Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID PAULUSMA C.S. ...

Overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS (Dossier 35925-XVI)
Overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS Brief regering ...

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het deze winter ondersteunen van Thialf (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het deze winter ondersteunen van Thialf Motie begroting financiën Nr. 151 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK CS. ...

Motie van de leden Peters en Kuiken over stoppen met gesloten jeugdzorg en inzetten op onder meer ambulante zorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Peters en Kuiken over stoppen met gesloten jeugdzorg en inzetten op onder meer ambulante zorg Motie begroting financiën Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN KUIKEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de documentaires over Alicia, Rotjochies en Jason laten zien dat kinderen te vaak uit hun huis en gezin worden gehaald, zonder goed plan om hen vervolgens verder te helpen; constaterende dat kinderen geplaatst worden binnen de gesloten jeugdhulp, maar vervolgens geen adequate behandeling krijgen; verzoekt de regering te komen met plannen om: – te stoppen met gesloten jeugdzorg met zo min mogelijk uithuisplaatsingen; – in te zetten op ambulante zorg, passende hulp, wonen dicht bij huis, stabiliteit, liefde, aandacht en structuur; – het netwerk van het gezin bij plannen en oplossingen nadrukkelijk te betrekken en samen te leren hoe we de hulp voor gezinnen en jongeren kunnen verbeteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Jaarverslag 2020 Preïmplantatie genetische Testen (PGT) Nederland (Dossier 35925-XVI)
Jaarverslag 2020 Preïmplantatie genetische Testen (PGT) Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 oktober 2021 Bij deze stuur ik u het jaarverslag 2020 van PGT Nederland1, de organisatie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van preïmplantatie genetische testen (PGT)2 in ons land. ...

Motie van het lid Inge van Dijk over een integraal overzicht van de stand van onderhoud van sportaccommodaties (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Inge van Dijk over een integraal overzicht van de stand van onderhoud van sportaccommodaties Motie begroting financiën Nr. 150 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat we in Nederland een sportinfrastructuur hebben die waardevol is en die we in stand willen houden; overwegende dat gemeenten al jaren worstelen met hun financiën en dat onderhouden van bijvoorbeeld zwembaden en sporthallen jaarlijks structureel veel geld kost; overwegende dat er een risico is ontstaan met betrekking tot achterstallig onderhoud dat komende jaren door gemeenten niet eenvoudig in te lopen is; overwegende dat integraal inzicht hierover ontbreekt; verzoekt de regering een uitbreiding van reeds aanwezige rapportages zoals Sportaccommodaties in Nederland met stand van onderhoud van deze locaties, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Nispen en Werner over zich inzetten voor toegankelijke speeltuinen (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van Nispen en Werner over zich inzetten voor toegankelijke speeltuinen Motie begroting financiën Nr. 146 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN WERNER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het mede door het Ministerie van VWS ondertekende SamenSpeelAkkoord als een van de doelstellingen heeft dat er minimaal één inclusieve samenspeelplek per gemeente komt en de komende jaren bestaande speeltuinen en nieuw in te richten speellocaties toegankelijk en bespeelbaar worden gemaakt voor kinderen met een beperking, maar dat er budget voor nodig is om dit te realiseren en dit vooralsnog vooral van private partijen en lokale overheden komt; overwegende dat het voor alle kinderen van belang is om samen te spelen, maar vooral voor kinderen met een beperking, omdat zij zich eenzaam kunnen voelen en het gevoel hebben er niet bij te horen, omdat veel speeltuinen nu niet toegankelijk en bespeelbaar zijn voor kinderen met een beperking; overwegende dat als gemeenten het sportonderdeel van de leefstijlmiddelen, die zij hebben ontvangen in het kader van corona, niet uitgeven in 2021, ze dit mogen doen in 2022; verzoekt de regering zich in te zetten voor toegankelijke speeltuinen door te bezien in hoeverre de rijksoverheid hierin ondersteunend kan zijn aan de doelstellingen, en hierover in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jantje Beton en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, en de Kamer hierover uiterlijk april 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Paulusma en Van den Berg over een onderzoek naar een incidentele investering in gegevensuitwisseling in de zorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Paulusma en Van den Berg over een onderzoek naar een incidentele investering in gegevensuitwisseling in de zorg Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUSMA EN VAN DEN BERG Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er in Nederland een grote achterstand is in digitale gegevensuitwisseling in de zorg en dit ten koste gaat van het werkplezier; constaterende dat andere landen, zoals Denemarken, gegevensuitwisseling van patiëntengegevens en -dossiers veel slimmer georganiseerd hebben; overwegende dat ook het Centraal Planbureau aangeeft dat er structureel zorgkosten kunnen worden bespaard als er incidenteel fors geïnvesteerd wordt in gegevensuitwisseling; overwegende dat het nog onduidelijk is wat de kosten zullen zijn voor de uitvoering van de meerjarenagenda van de Wet gegevensuitwisseling in de zorg; verzoekt de regering onderzoek te doen in welke mate er incidenteel geïnvesteerd dient te worden in gegevensuitwisseling in de zorg, hoe deze bekostigd kan worden en hierbij ervaringen van andere landen te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen begroting 2021 (Dossier 35925-XVI)
Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen begroting 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2021 Mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, stuur ik u bijgevoegd de stand van zaken van de moties en toezeggingen die zijn gedaan aan de Tweede Kamer, waarover wij u voor de begroting zouden informeren. ...

Motie van de leden Van den Berg en Paulusma over onderzoeken of tandartsopleidingen kunnen worden verkort (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van den Berg en Paulusma over onderzoeken of tandartsopleidingen kunnen worden verkort Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN PAULUSMA Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er mede door een tekort aan opleidingsplaatsen een structureel tekort aan tandartsen is; overwegende dat een van de mogelijkheden om de capaciteit aan opleidingsplaatsen te vergroten het verkorten van de opleiding zou kunnen zijn; verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is de opleidingen voor tandartsen te verkorten zonder dat dit tot kwaliteitsverlies zou leiden, bij dit onderzoek te betrekken hoe tandartsopleidingen in omringende landen georganiseerd zijn, en de Kamer hierover voor april 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Westerveld en Werner over een vervolgaanpak op het programma Onbeperkt meedoen! (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Westerveld en Werner over een vervolgaanpak op het programma Onbeperkt meedoen! Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN WERNER Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat vijf jaar na ratificatie van het VN-verdrag handicap met het programma Onbeperkt meedoen! ...

Motie van de leden Peters en Kuiken over werk maken van wettelijke afbakening van en prioritering binnen de jeugdzorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Peters en Kuiken over werk maken van wettelijke afbakening van en prioritering binnen de jeugdzorg Motie begroting financiën Nr. 118 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN KUIKEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de vraag naar (lichte) jeugdhulp in theorie oneindig is; constaterende dat de middelen in termen van geld en beschikbare professionals niet oneindig zijn; constaterende dat mondige ouders de weg weten en professionele hulp regelen voor kleine problemen; constaterende dat gezinnen en kinderen met ingewikkelde problemen niet altijd de juiste hulp krijgen; van oordeel dat, als we willen dat complexe hulp goed en snel beschikbaar is, geld en professionals niet ingezet moeten worden voor klein leed, maar voor echte problemen; verzoekt de regering in samenwerking met Jeugdzorg Nederland en de VNG versneld werk te maken van wettelijke afbakening van en prioritering binnen de jeugdzorg, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35925-XVI)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 106 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2022 komt te luiden: Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Nota van wijziging (Dossier 35925-XVI)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 oktober 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2022 komt te luiden: Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Motie van de leden Westerveld en Peters over de verwijsindex risicojongeren als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet schrappen (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Westerveld en Peters over de verwijsindex risicojongeren als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet schrappen Motie begroting financiën Nr. 128 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er in de Jeugdwet een wettelijke verplichting voor gemeenten is opgenomen ten aanzien van de verwijsindex risicojongeren; constaterende dat bij de evaluatie van de verwijsindex in 2012 al bleek dat niet alle meldingsbevoegde instanties melden, professionals bezwaren hebben tegen het melden en ouders zorgen hebben over registratie in een dergelijk systeem; voorts constaterende dat ook bij de landelijke evaluatie van de Jeugdwet in 2018 bleek dat de meerwaarde van de verwijsindex voor veel professionals niet duidelijk is en een groot deel van hen nooit registreert in de verwijsindex; constaterende dat ook bij het meest recente onderzoek blijkt dat er geen zicht is op de mate waarin de verwijsindex bijdraagt aan de daadwerkelijke hulp en ondersteuning die jeugdigen hebben ontvangen; van oordeel dat er met de verwijsindex stelselmatig inbreuk op de privacy van jeugdigen wordt gemaakt, omdat jeugdigen zonder toestemming van henzelf of de ouders geregistreerd kunnen worden; verzoekt de regering om de verwijsindex als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet te schrappen en indien gemeenten of regio's er nog wel gebruik van maken de privacy van de jeugdige bij het gebruik wettelijk te waarborgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Voortgang financieel beheer ministerie van VWS (Dossier 35925-XVI)
Voortgang financieel beheer ministerie van VWS Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2021 Op Verantwoordingsdag (19 mei 2021) heeft uw Kamer het programmaplan verbetering financieel beheer ontvangen (Kamerstuk 35 830 XVI, nr. 5) dat is opgesteld om het financieel beheer van het Ministerie van VWS te verbeteren. ...