Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

17297 resultaten

Motie van het lid Oskam c.s. over niet verlagen van het budget voor personeel en materiaal van het Openbaar Ministerie (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over niet verlagen van het budget voor personeel en materiaal van het Openbaar Ministerie Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over het afzien van de taakstelling van 27 miljoen op het OM (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over het afzien van de taakstelling van 27 miljoen op het OM Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Schouw c.s. (t.v.v. 34000-VII, nr. 31) over het oplossen van btw-knelpunten (Dossier 34000-VII)
Gewijzigde motie van het lid Schouw c.s. (t.v.v. 34000-VII, nr. 31) over het oplossen van btw-knelpunten Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 32 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 juli 2015 , over CAO-onderhandelingen rijksoverheid (Dossier 34000-VII)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 juli 2015 , over CAO-onderhandelingen rijksoverheid Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet in beginsel positief staat ten opzichte van de doe-democratie; overwegende dat de praktijk vaak weerbarstiger is en overheden burgers soms belemmeren wanneer zij eigen initiatieven ondernemen; verzoekt de regering, te inventariseren welke belemmeringen voor burgerinitiatieven er op rijksniveau zijn en hoe deze kunnen worden weggenomen en welke zeggenschap op rijksniveau aan burgers kan worden overgedragen, en de Kamer over de uitkomsten hiervan te informeren bij de Voorjaarsnota 2015, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Schouw en Van Toorenburg over een grenseffectentoets (Dossier 34000-VII)
Motie van de leden Schouw en Van Toorenburg over een grenseffectentoets Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN VAN TOORENBURG Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit verschillende studies blijkt dat nationaal beleid vaak onbedoelde negatieve gevolgen heeft voor grensregio's; constaterende dat bij de totstandkoming van nieuw beleid niet vanzelfsprekend de effecten hiervan op grensregio's meegewogen worden; verzoekt de regering, daar waar regeringsbeleid betekenisvolle gevolgen heeft voor het woon- en vestigingsklimaat in Nederlandse grensregio's vooraf een grenseffectentoets uit te voeren en de resultaten openbaar te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Toorenburg en Schouw over fraude door middel van legale identiteitswisselingen (Dossier 34000-VII)
Motie van de leden Van Toorenburg en Schouw over fraude door middel van legale identiteitswisselingen Motie begroting financiën Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN SCHOUW Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering beschikt over een politierapport over de mogelijkheid van fraude door middel van legale identiteitswisselingen in de Balkan en Oost-Europa; overwegende dat de regering de Kamer binnen zes weken een feitenrelaas heeft toegezegd over de wijze waarop met dit rapport al dan niet is gehandeld; overwegende dat dit een adequate aanpak van de gesignaleerde problematiek zowel door het Rijk als door gemeenten niet dient te vertragen; verzoekt de regering, per direct maatregelen te nemen om te voorkomen dat dezelfde persoon, op basis van meerdere identiteiten, in Nederland kan verblijven en daarmee een nieuw burgerservicenummer kan aanvragen om vervolgens een beroep te kunnen doen op het sociale zekerheidsrecht en de Kamer daarover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bouwmeester c.s. over kwaliteitsindicatoren (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Bouwmeester c.s. over kwaliteitsindicatoren Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN HET LID BOUWMEESTER C.S. ...

Motie van het lid Keijzer over onderzoek naar de €20 voor mantelzorgers (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Keijzer over onderzoek naar de €20 voor mantelzorgers Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID KEIJZER Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat mantelzorgers soms zorgen voor zorgvragers die 24 maal 7 uur verpleging en verzorging nodig hebben; overwegende dat de zorg die mantelzorgers geven aan hun dierbare vele malen goedkoper is dan zorg in een instelling; van mening dat het bedrag van € 20 voor mantelzorgers in de Zorgverzekeringswet willekeurig gekozen lijkt te zijn en het bedrag in de Wet langdurige zorg nog niet is vastgesteld; verzoekt de regering, onderzoek te doen of de € 20 voor mantelzorgers voldoende is en de Kamer hierover voor de zomer van 2015 te informeren, en tot die tijd het normale pgb-tarief te hanteren in zowel de Zorgverzekeringswet als de Wet langdurige zorg, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bruins Slot en Van der Staaij over kwaliteitsnormen voor de inkoop van zorg (Dossier 34000-XVI)
Motie van de leden Bruins Slot en Van der Staaij over kwaliteitsnormen voor de inkoop van zorg Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat wetenschappelijke verenigingen kwaliteitsnormen vaststellen waarvan volumenormen een onderdeel zijn; overwegende dat zorgverzekeraars in toenemende mate zonder nader overleg met de wetenschappelijke verenigingen en patiëntenverenigingen eigenstandig hogere volumenormen vaststellen voor de zorginkoop; van mening dat dit onduidelijkheid voor de patiënt kan veroorzaken over wat kwalitatieve zorg is en gevolgen kan hebben voor ongewenste concentratie van zorg; verzoekt de Minister, het Zorginstituut Nederland opdracht te geven om een gesprek te entameren tussen de zorgverzekeraars en de beroepsgroepen en patiëntenverenigingen om te bespreken hoe kwaliteitsnormen kunnen worden ingezet voor de inkoop van zorg en welke gevolgen dit mogelijkerwijs heeft, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bruins Slot over een provisieverbod voor zorgverzekeringen (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Bruins Slot over een provisieverbod voor zorgverzekeringen Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat zorgverzekeraars alsmaar complexere producten worden; van mening dat een eerlijk en onafhankelijk advies gewaarborgd moet zijn; verzoekt de regering, te onderzoeken of een uitbreiding van het provisieverbod naar zorgverzekeringen tot transparantere, onafhankelijke en eenduidige bemiddeling leidt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat er budget vrijkomt voor het opbouwen van een netwerk van geschoolde en gecertificeerde vrijwilligers om ouderen te ondersteunen (Dossier 34000-XVI)
Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat er budget vrijkomt voor het opbouwen van een netwerk van geschoolde en gecertificeerde vrijwilligers om ouderen te ondersteunen Amendement begroting financiën Nr. 35 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 17 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 150 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Keijzer en Ellemeet over onderzoek naar de pgb-tarieven (Dossier 34000-XVI)
Motie van de leden Keijzer en Ellemeet over onderzoek naar de pgb-tarieven Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN KEIJZER EN ELLEMEET Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat aanbieders zich onder de nieuwe Wmo gedwongen voelen onder de kostprijs aan te besteden; constaterende dat het persoonsgebonden budget nooit hoger mag zijn dan het naturatarief; overwegende dat de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 stelt dat het persoonsgebonden budget toereikend moet zijn om kwalitatief verantwoorde zorg en ondersteuning te kunnen inkopen; verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar de toereikendheid van de pgb-tarieven die gemeenten zowel in de Wmo als de Jeugdwet vastgesteld hebben en de Kamer hierover voor 1 april te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Keijzer over afspraken met de VNG over een garantstelling (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Keijzer over afspraken met de VNG over een garantstelling Motie begroting financiën Nr. 20 MOTIE VAN HET LID KEIJZER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de Jeugdwet overgangsrecht geregeld is; constaterende dat nog steeds veel gemeenten om allerlei redenen de contracten niet rond hebben; constaterende dat onzekerheid over het aantal personen, welke personen, het beschikbare budget en onredelijke frictiekosten redenen zijn; roept de Staatssecretaris op om afspraken te maken met de VNG over een garantstelling, zodat gemeenten in situaties van zorgverlening zoals bedoeld in het overgangsrecht van de Jeugdwet onder aftrek van in ieder geval de rijksbezuiniging per direct kunnen contracteren omdat, indien dit leidt tot onbedoelde en onredelijke financiële tekorten, de Staatssecretaris zijn systeemverantwoordelijkheid neemt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot (t.v.v. 34000-XVI, nr.13) over onderzoek naar het verdwijnen van kleine sportverenigingen (Dossier 34000-XVI)
Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot (t.v.v. 34000-XVI, nr.13) over onderzoek naar het verdwijnen van kleine sportverenigingen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 28 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 13 Voorgesteld 4 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat kleine sportverenigingen vaak hechte gemeenschappen zijn die een belangrijke rol spelen in de leefbaarheid van krimpregio’s, maar dat onbekend is wat deze bijdrage precies is; constaterende dat het aantal sportverenigingen in Nederland al jarenlang daalt, maar dat het onduidelijk is in hoeverre het hierbij om kleine sportverenigingen gaat en welke gevolgen dit heeft voor de leefbaarheid van krimpregio’s; constaterende dat hierin een rol weggelegd is zowel voor de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als voor de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; verzoekt de regering, onderzoek uit te laten voeren naar het belang van sportverenigingen voor de leefbaarheid in krimpkernen en daarbij ook mee te nemen de oorzaak en de omvang van het verdwijnen van kleine sportverenigingen, en de Kamer hierover voor de zomer van 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Keijzer over nog niet in de budgetten verwerkte volumegroei (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Keijzer over nog niet in de budgetten verwerkte volumegroei Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID KEIJZER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de budgetten per gemeente voor jeugdzorg gebaseerd zijn op ramingen; overwegende dat door volumegroei onvoorziene kostenstijgingen mogelijk zijn; verzoekt de regering, conform de bij de gemeenten bestaande beleving van een toezegging gedaan door de Staatssecretaris tijdens zijn tour, onvoorziene en nog niet in de budgetten verwerkte volumegroei met de meicirculaire van 2015 te compenseren en de Kamer te informeren over de dekking van deze compensatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ellemeet c.s. over de financiering van professionele ondersteuning van mantelzorgers (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Ellemeet c.s. over de financiering van professionele ondersteuning van mantelzorgers Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Motie van de leden Bruins Slot en Pia Dijkstra over wachttijden in de ggz (Dossier 34000-XVI)
Motie van de leden Bruins Slot en Pia Dijkstra over wachttijden in de ggz Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN PIA DIJKSTRA Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Nederlandse Zorgautoriteit rapporteert in de marktscan over de wachttijden in de ggz; verzoekt de Minister, in de rapportage van de wachttijden in de ggz een onderverdeling te maken naar zorgverzekeraar, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bruins Slot over onderzoek naar het verdwijnen van kleine sportverenigingen (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Bruins Slot over onderzoek naar het verdwijnen van kleine sportverenigingen Motie begroting financiën Nr. 13 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat kleine sportverenigingen in onder andere ontgroenende kernen vaak hechte gemeenschappen zijn die een belangrijke rol spelen in de samenleving; constaterende dat het aantal sportverenigingen in Nederland al jarenlang daalt, maar dat onduidelijk is wat hier exact aan ten grondslag ligt; verzoekt de regering, onderzoek uit te laten voeren hoeveel kleine sportverenigingen de afgelopen jaren verdwenen zijn, welke oorzaken hiervoor zijn en welke wijze van ondersteuning zij nodig hebben om overeind te blijven en hierbij specifiek in te gaan op de leefbaarheid van ontgroenende kernen, en de Kamer hierover voor de zomer van 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Staaij en Keijzer over implementatie van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (Dossier 34000-XVI)
Motie van de leden Van der Staaij en Keijzer over implementatie van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN KEIJZER Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat vanaf 2014 vanuit ZonMw ruim 50 miljoen euro subsidie beschikbaar wordt gesteld voor een Nationaal Programma Palliatieve Zorg; overwegende dat de praktijk richtinggevend is en voor een effectief resultaat minimaal de helft van de subsidie besteed moet worden aan implementatie; constaterende dat er de afgelopen jaren al veel onderzoek is gedaan, en dat het nu tijd wordt om de bestaande kennis in de praktijk te brengen; verzoekt de regering, te bevorderen dat het grootste deel van het budget besteed wordt aan implementatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bruins Slot en Leijten over geen winstuitkering over de reserves en de ziekenfondsen (Dossier 34000-XVI)
Motie van de leden Bruins Slot en Leijten over geen winstuitkering over de reserves en de ziekenfondsen Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT LEIJTEN Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bij de invoering van de Zorgverzekeringswet 1,3 miljard reserves van de ziekenfondsen zijn opgegaan in de totale reserves van zorgverzekeraars; overwegende dat per 1 januari 2016 zorgverzekeraars over deze reserves winsten mogen uitkeren; van mening dat de opbrengst van deze reserves voor de zorg behouden moeten worden; verzoekt de regering, in overleg te gaan met zorgverzekeraars om over deze reserves geen winstuitkering per 1 januari 2016 toe te staan en de opbrengst van deze reserves aan de zorg ten goede te laten komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...