Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

233 resultaten

Motie van het lid Van Meenen c.s. over de mogelijkheid om af te wijken van de gestelde urennormen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Meenen c.s. over de mogelijkheid om af te wijken van de gestelde urennormen Motie begroting financiën Nr. 202 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S. ...

Motie van het lid Beertema over de eindtoets laten afnemen vóór het uitbrengen van het schooladvies (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Beertema over de eindtoets laten afnemen vóór het uitbrengen van het schooladvies Motie begroting financiën Nr. 155 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 17 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het uitbrengen van het schooladvies dat de overgang van p.o. naar vo bepaalt een cruciaal moment is in de verdere loopbaan van een leerling; constaterende dat het schooladvies nu te vaak een subjectief karakter heeft, waardoor leerlingen in een te lage vervolgopleiding worden geplaatst die geen recht doet aan hun intelligentie, capaciteiten, kennis en kunde; verzoekt de regering, om de eindtoets te laten afnemen vóór het uitbrengen van het schooladvies, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van der Molen over het onder de ministeriële regeling laten vallen van technische en groene opleidingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van der Molen over het onder de ministeriële regeling laten vallen van technische en groene opleidingen Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat jongeren in principe alleen met een aansluitend profiel door kunnen stromen van de middelbare school naar het hoger onderwijs; constaterende dat het voor jongeren die voor een niet-aansluitend profiel hebben gekozen moeilijk is om hun deficiënties weg te werken; constaterende dat dit met name voor jongeren die alsnog willen kiezen voor een technische of groene opleiding problemen geeft; constaterende dat in de Wet op het hoger onderwijs met de ministeriële regeling onder artikel 725, 5de lid, een mogelijkheid geboden wordt om opleidingen aan te wijzen waarbij studenten al ingeschreven kunnen worden en tijdens de propedeutische fase hun deficiënties mogen wegwerken en dat deze mogelijkheid onder zowel scholieren als vo- en h.o. ...

Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2019, over de selectieprocedure van de Universiteit Utrecht (Dossier 35000-VIII)
Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2019, over de selectieprocedure van de Universiteit Utrecht Brief regering begroting financiën Nr. 163 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 februari 2019 In deze brief informeer ik u, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over het diversiteitsbeleid bij de Universiteit Utrecht. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over het omvallen van streekomroepen voorkomen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over het omvallen van streekomroepen voorkomen Motie begroting financiën Nr. 123 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Uitstelbrief inventarisatie laagdrempelige psychische hulpverlening (Dossier 35000-VIII)
Uitstelbrief inventarisatie laagdrempelige psychische hulpverlening Brief regering begroting financiën Nr. 207 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2019 Naar aanleiding van de motie Bruins/Asante en de motie Bruins c.s. over laagdrempelige psychische hulpverlening voor studenten heb ik Expertisecentrum Handicap + Studie de opdracht gegeven in kaart te brengen in welke mate laagdrempelige psychische hulpverlening aanwezig is bij alle mbo-, hbo- en wo-instellingen.1 In het AO Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs van 20 februari jl. heb ik toegezegd de resultaten van deze inventarisatie voor het zomerreces met uw Kamer te delen. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over duidelijk onderscheid tussen de rollen van de onderwijsinspectie (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over duidelijk onderscheid tussen de rollen van de onderwijsinspectie Motie begroting financiën Nr. 142 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Beertema over een meldpunt voor gevallen van politieke indoctrinatie (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Beertema over een meldpunt voor gevallen van politieke indoctrinatie Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de politieke en ideologische neutraliteit in het geding is binnen het onderwijs; constaterende dat het onderwijs zich louter dient te richten op het overbrengen van kritisch denkvermogen zonder enige vorm van politieke en ideologische vooringenomenheid; van mening dat ouders, leerlingen en studenten nu niet de mogelijkheid hebben om melding te maken van onderwijzers, leraren en docenten die zich schuldig maken aan politieke en ideologische indoctrinatie; verzoekt de regering, een meldpunt in te richten waar ouders, leerlingen en studenten melding kunnen maken van gevallen van politieke indoctrinatie door onderwijzers, leraren, docenten en hoogleraren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Futselaar over de puntennorm voor het bindend studieadvies (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Futselaar over de puntennorm voor het bindend studieadvies Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende de uitspraak van de Minister: «Onderzoek laat zien dat eerstegeneratiestudenten in de eerste 100 dagen van hun studie veel aanpassingsproblemen ondervinden. ...

Motie van het lid Futselaar over een verschuiving van middelen van de tweede geldstroom naar de eerste (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Futselaar over een verschuiving van middelen van de tweede geldstroom naar de eerste Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de VSNU in september heeft voorgesteld om binnen het onderzoeksbudget 100 miljoen te verschuiven van de tweede pijler naar de eerste pijler; overwegende dat uit zowel onderzoeken, actiegroepen als individuele verhalen van onderzoekers blijkt dat de werkdruk op universiteiten als zeer hoog wordt ervaren en dat een van de oorzaken hiervan het binnenhalen van financiering is; verzoekt de regering, voor de begroting van 2020 met een voorstel te komen voor verschuiving van de middelen van de tweede geldstroom naar de eerste om universitaire medewerkers te verlichten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 10 september 2018, over bewegingsonderwijs (Dossier 35000-VIII)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 10 september 2018, over bewegingsonderwijs Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek begroting financiën Nr. 20 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 30 oktober 2018 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben op 10 september 2018 gesprekken gevoerd over bewegingsonderwijs. ...

Reactie op het verzoek van het lid Beertema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2019, over het bericht dat een meisje van 10 jaar spijbelt voor het klimaat (Dossier 35000-VIII)
Reactie op het verzoek van het lid Beertema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2019, over het bericht dat een meisje van 10 jaar spijbelt voor het klimaat Brief regering begroting financiën Nr. 165 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 februari 2019 Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen die zijn gesteld in het ordedebat over het fenomeen klimaatspijbelen over hoeveel gevallen dit nu voorkomt, wat eraan gedaan wordt en wat ik, als Minister, hiervan vind (Handelingen II 2018/19, nr. 47, item 7). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over nadere informatie ruimtebrief (Dossier 35000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over nadere informatie ruimtebrief Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 159 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 februari 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 14 november 2018 over nadere informatie ruimtebrief (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 92). ...

Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 mei 2019, over onderwijspersoneel (Dossier 35000-VIII)
Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 mei 2019, over onderwijspersoneel Brief regering begroting financiën Nr. 210 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2019 In de Voorjaarsnota (Kamerstuk 35 210, nr. 1) en de daarmee verbonden eerste suppletoire begrotingswet van OCW (Kamerstuk 35 210 VIII, nr. 1) wordt aangekondigd dat een deel van de loon- en prijsontwikkeling (lpo) wordt ingezet voor de openstaande taakstelling op de OCW-begroting en ten behoeve van DUO. ...

Motie van het lid Van Meenen over voornamelijk onaangekondigde bezoeken door de inspectie (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Meenen over voornamelijk onaangekondigde bezoeken door de inspectie Motie begroting financiën Nr. 223 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN Voorgesteld 5 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het van belang is dat de inspectie een zo reëel mogelijk beeld krijgt van een school; overwegende dat de huidige werkwijze van de inspectie tot extra werkdruk onder leraren leidt; overwegende dat de inspectie met aangekondigde bezoeken geen volledig beeld van de school krijgt; verzoekt de regering, de inspectie in het funderend onderwijs voornamelijk onaangekondigde bezoeken te laten afleggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017-2018 (Dossier 35000-VIII)
Beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017-2018 Brief regering begroting financiën Nr. 176 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2019 Het Nederlandse onderwijs laat goede prestaties zien. ...

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 17 juni 2019, over de Staat van het Onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Verslag van een notaoverleg, gehouden op 17 juni 2019, over de Staat van het Onderwijs Verslag van een notaoverleg begroting financiën Nr. 211 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 9 juli 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 17 juni 2019 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 april 2019 inzake beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017–2018 (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. ...

Motie van het lid Beertema over het Nederlands in alle studies herstellen als leidende taal (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Beertema over het Nederlands in alle studies herstellen als leidende taal Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de verengelsing van het hoger onderwijs in hoog tempo op ongecontroleerde wijze groeit en dat het met het oog op de kwaliteit van het onderwijs niet verantwoord is deze ontwikkeling onverminderd te laten doorgaan; constaterende dat wetsartikel 7.2 van de Wet op het hoger onderwijs voorschrijft dat de positie van het Nederlands binnen het hoger onderwijs en de wetenschappen gewaarborgd blijft; verzoekt de regering tevens, om het Nederlands in alle studies, behalve in studies waar het Engels een bewezen toegevoegde waarde heeft, te herstellen als leidende taal, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Vervolgstappen SURF inzake verkoopproces Vancis (Dossier 35000-VIII)
Vervolgstappen SURF inzake verkoopproces Vancis Brief regering begroting financiën Nr. 174 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 maart 2019 Medio 2018 heeft SURF1 bekendgemaakt en mijn departement geïnformeerd dat er signalen waren over mogelijke tekortkomingen in het verkoopproces van Vancis2. ...

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over een bijlesbudget op elke school voor funderend onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over een bijlesbudget op elke school voor funderend onderwijs Motie begroting financiën Nr. 154 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD Voorgesteld 17 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het gegeven dat sommige ouders het zich kunnen veroorloven om noodzakelijke bijles voor hun kind te betalen maar andere ouders niet, een bron is van kansenongelijkheid in ons onderwijs; van oordeel dat de eigen school bijles zou moeten kunnen aanbieden als een leerling bij een vak waar hij of zij moeite mee heeft, moet worden bijgespijkerd; verzoekt de regering, om te verkennen wat er nodig zou zijn om op termijn elke school voor funderend onderwijs een bijlesbudget te verstrekken, opdat elk kind dat een steuntje in de rug nodig heeft zeker kan zijn van bijlesfaciliteiten op de eigen school, zodra dit nodig is voor de voortgang in de schoolloopbaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...