Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

245 resultaten

Motie Ouwehand over intrekking van de Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Motie Ouwehand over intrekking van de Crisis- en herstelwet Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 95MOTIE VAN HET LID OUWEHANDVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,ervan overtuigd dat de voorliggende crisiswet niet zal bijdragen tot een duurzaam herstel van de economie en per saldo niet bijdraagt aan duurzaamheid;overwegende, dat het wetsvoorstel onaanvaardbare gevolgen heeft voor natuur, milieu, biodiversiteit, de rechtsbescherming en de democratische rechtsstaat;overwegende, dat het wetsvoorstel op diverse punten strijdig is met Europees recht;verzoekt de regering de Crisis- en herstelwet in te trekken,en gaat over tot de orde van de dag.Ouwehand ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tiende tranche) (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tiende tranche) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 210 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 februari 2015 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 1 december 2014 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tiende tranche) (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Gewijzigd amendement van het lid Vendrik ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 25 over het invoegen van een nahangprocedure (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Vendrik ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 25 over het invoegen van een nahangprocedure Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 117GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Koopmans over het schrappen van de zeehavens uit de Wet (Dossier 32127)
Amendement van het lid Koopmans over het schrappen van de zeehavens uit de Wet Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 104AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANSOntvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 4.1 vervalt de zinsnede «en zeehavens».ToelichtingUit de Crisis- en Herstelwet, art. 4.1, volgt dat art. 2, onderdeel p, van het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 zodanig gewijzigd wordt dat het bevoegd gezag voor de uitvoering van de Natuurbeschermingswet voor zeehavens overgaat van de provincies naar het Rijk, te weten het ministerie van LNV.Deze wet voorziet in versnelling van procedures gericht op de rijksinfrastructuur. ...

Motie van het lid Ouwehand over de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (Dossier 32127)
Motie van het lid Ouwehand over de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 205 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 18 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de grenzen voor groei van de veehouderij bereikt zijn en dat de emissies van fijnstof en de geuroverlast uit veehouderijen aangepakt moeten worden; constaterende dat de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij deze problemen niet aanpakt maar juist verder vergroot omdat hiermee nog verdere uitbreiding van de veehouderij in toch al zeer veedichte regio's mogelijk wordt; verzoekt de regering, de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij niet onder het regime van de Crisis- en herstelwet te brengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ouwehand over het ongedaan maken van de aanwijzing van de Eemshaven als ontwikkelingsgebied (Dossier 32127)
Motie van het lid Ouwehand over het ongedaan maken van de aanwijzing van de Eemshaven als ontwikkelingsgebied Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 175 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 23 januari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Eemshaven al vele jaren te kampen heeft met onaanvaardbare problemen op het gebied van externe veiligheid, geluid, geur en stikstof; constaterende dat opname van dit gebied in de Crisis- en herstelwet ervoor zorgt dat het oplossen van de milieu- en natuurproblemen nog verder buiten beeld raakt omdat de milieunormen nu voor een periode van tien jaar niet langer van toepassing zullen zijn voor dit gebied; verzoekt de regering, de aanwijzing van de Eemshaven als ontwikkelingsgebied onder de Crisis- en herstelwet ongedaan te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven (32127, nr. 186) over de aanmelding van een project voor de Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven (32127, nr. 186) over de aanmelding van een project voor de Crisis- en herstelwet Motie (gewijzigd/nader) organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 187 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 186 Voorgesteld 1 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat wanneer meerdere overheden bij een project zijn betrokken, zij er allemaal van op de hoogte moeten worden gesteld, indien het desbetreffende project voor de Crisis- en herstelwet wordt aangemeld; overwegende dat het onder de huidige aanvraagprocedure mogelijk is dat dit niet gebeurt; verzoekt de regering, de aanmelding van een project voor de Crisis- en herstelwet pas in behandeling te nemen wanneer alle betrokken overheden tijdig en voldoende over die aanmelding zijn geïnformeerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. ter vervanging van nr. 28 over de verruiming van afdeling 7 met de categorie (boven)regionale projecten met nationale betekenis (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. ter vervanging van nr. 28 over de verruiming van afdeling 7 met de categorie (boven)regionale projecten met nationale betekenis Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 122GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Vendrik ter vervanging van nr. 18 over het niet schrappen van de adviezen van de Commissie-MER (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Vendrik ter vervanging van nr. 18 over het niet schrappen van de adviezen van de Commissie-MER Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 45GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 18Ontvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 1.11 vervalt.IIArtikel 5.6 vervalt.ToelichtingDe Commissie Elverding benadrukte in haar advies «Sneller en Beter» het belang van een goede voorfase van besluitvormingsprocessen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche) en het Experiment energieprestatiecoëfficiënt (EPC) Amsterdam (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche) en het Experiment energieprestatiecoëfficiënt (EPC) Amsterdam Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 234 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 mei 2019 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 22 februari 2019 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche) (Kamerstuk 32 127, nr. 233) en over de brief van 6 maart 2019 over het Experiment energieprestatiecoëfficiënt (EPC) Amsterdam (Kamerstukken 30 196 en 32 847, nr. 620). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de veertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over de veertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 218 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 27 juni 2016 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 25 mei 2016 over de Veertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32 127, nr. 217). ...

Motie Van der Ham c.s. over beleid op basis van de aanbevelingen van de commissie Elverding (Dossier 32127)
Motie Van der Ham c.s. over beleid op basis van de aanbevelingen van de commissie Elverding Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 89MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de commissie-Elverding belangrijke adviezen heeft gegeven rond het versnellen van procedures inzake een zorgvuldige handelwijze van overheden;constaterende, dat in de Crisis- en herstelwet deze aanbevelingen slechts gedeeltelijk zijn overgenomen;verzoekt de regering vóór het einde van 2009 met een actieplan-Elverding te komen, waarbij de aanbevelingen van de commissie-Elverding tot beleid worden gemaakt,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamVendrikAptrootKoopmans ...

Motie van het lid De Graaf over verhinderen van de plaatsing van windturbines op zeedijken in de Eemshaven (Dossier 32127)
Motie van het lid De Graaf over verhinderen van de plaatsing van windturbines op zeedijken in de Eemshaven Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 182 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF Voorgesteld 27 maart 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de achtste tranche van de Crisis- en herstelwet plannen bevat om windturbines op zeedijken te plaatsen; constaterende dat het Barro (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening), artikel 2.11.3, verbiedt te bouwen op zeedijken als er een belemmering kan ontstaan voor onderhoud, instandhouding of versterking van de primaire waterkering; constaterende dat bekend is dat de (zee-)dijken in Groningen momenteel extra verstevigd moeten worden vanwege de aardbevingen in het gebied; van mening dat de windturbines op (zee-)dijken de dijken aanzienlijk kunnen verzwakken; van mening dat de Groningers een veilige leefomgeving verdienen; verzoekt de regering, de plaatsing van windturbines op zeedijken in de Eemshaven te verhinderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van der Ham en Vendrik ter vervanging van nr. 29 over het onderbrengen van de EHS in de Wet (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van de leden Van der Ham en Vendrik ter vervanging van nr. 29 over het onderbrengen van de EHS in de Wet Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 106GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN VENDRIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 29Ontvangen op 16 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:In bijlage I wordt na punt 2.3 een onderdeel toegevoegd, luidende:2.4 Ontwikkeling en verwezenlijking van de ecologische hoofdstructuur als globaal aangegeven op kaart 5 van de Nota Ruimte en nader aangeduid door provinciale staten van de betrokken provincies.ToelichtingIndiener voegt met dit amendement de ecologische hoofdstructuur (EHS) toe als project aan de Crisisen herstelwet. ...

Amendement van het lid Ouwehand inzake een pro forma-beroep (Dossier 32127)
Amendement van het lid Ouwehand inzake een pro forma-beroep Amendement bestuur bestuursrecht bezwaar en klachten bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid recht ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 70AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHANDOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 1.6, tweede lid, vervalt.ToelichtingDe regering stelt voor de mogelijkheid tot het indienen van pro forma-beroep niet open te stellen. ...

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand (t.v.v. 32127, nr. 174) over het schrappen van de ontwikkeling van luchthaven Twente (Dossier 32127)
Gewijzigde motie van het lid Ouwehand (t.v.v. 32127, nr. 174) over het schrappen van de ontwikkeling van luchthaven Twente Motie (gewijzigd/nader) organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 180 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 174 Voorgesteld 28 januari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de ontwikkeling van luchthaven Twente waardevolle natuur aantast; overwegende dat het tevens zeer de vraag is of dit project economisch haalbaar is; overwegende dat het uitgangspunt van de Crisis- en herstelwet is dat het om maatschappelijk gewenste projecten moet gaan; constaterende dat de Crisis- en herstelwet nu wordt gebruikt om dit controversiële project door te zetten en de hogerberoepsmogelijkheden van burgers en belangengroepen in te perken; verzoekt de regering, de ontwikkeling van luchthaven Twente van Bijlage II van de Crisis- en herstelwet te halen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 241 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 2 november 2020. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 66 over het begrenzen van de provinciale bevoegdheid (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 66 over het begrenzen van de provinciale bevoegdheid Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid provincies ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 128GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 66Ontvangen 17 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 2.10a wordt «Provinciale staten kunnen» vervangen door: Indien sprake is van provinciale belangen, kunnen provinciale staten.ToelichtingMet het amendement wordt gewaarborgd dat provinciale staten niet zomaar over de bestuurlijke vrijheid van gemeenten heen kunnen stappen, maar dat zij alleen op grond van een relevant en aantoonbaar provinciaal belang een projectuitvoeringsbesluit kunnen vaststellen.Van der Staaij ...

Nota van wijziging (Dossier 32127)
Nota van wijziging Nota van wijziging 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 5NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 5 oktober 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1.1 komt te luiden:Artikel 1.11. ...

Motie van het lid Ouwehand over Logistiek Park Moerdijk (Dossier 32127)
Motie van het lid Ouwehand over Logistiek Park Moerdijk Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 206 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 18 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Logistiek Park Moerdijk op economisch en ecologisch vlak en voor de leefbaarheid geen toegevoegde waarde heeft; verzoekt de regering, Logistiek Park Moerdijk niet op te nemen in de negende tranche van de Crisis- en herstelwet, en gaat over tot de orde van de dag. ...