Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

231 resultaten

Uitstel toezending verkennend onderzoek naar de kwaliteit van het islamitisch godsdienstonderwijs (Dossier 31700-VIII)
Uitstel toezending verkennend onderzoek naar de kwaliteit van het islamitisch godsdienstonderwijs Brief regering basisonderwijs begroting cultuur cultuur en recreatie financiën integratie migratie en integratie onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 173BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 april 2009In mijn brief aan uw Kamer van 14 januari 2009 (kenmerknummer 31 700 VIII, 140) heb ik aangegeven dat de eerste resultaten van het aan uw Kamer toegezegde verkennend onderzoek naar de kwaliteit van het islamitisch godsdienstonderwijs op weekendscholen op zijn vroegst in de zomer van 2009 beschikbaar zouden zijn. ...

Motie Van Vroonhoven-Kok c.s. over herzien van de aanpak van restauraties in het kader van de modernisering monumentenzorg (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Vroonhoven-Kok c.s. over herzien van de aanpak van restauraties in het kader van de modernisering monumentenzorg Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 166MOTIE VAN HET LID VAN VROONHOVEN-KOK C.S.Voorgesteld 21 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het BRIM, voor wat betreft de instandhouding van monumenten in goede of redelijke staat, voldoende financiële armslag lijkt te hebben;constaterende, dat de verdeling van restauratiemiddelen een proces is dat leidt tot onzekerheid bij eigenaren van monumenten, omdat zelfs wanneer vergunningen zijn verleend en de subsidiabele kosten zijn vastgesteld, er geen enkele zekerheid bestaat of, en zo ja, wanneer de subsidie wordt ontvangen en wanneer met de restauratiewerkzaamheden kan worden begonnen;constaterende, dat dit leidt tot verlies aan maatschappelijk draagvlak, tot minder motivatie bij vrijwilligers om zich in te spannen voor monumenten en hoge kosten aan planvorming zonder resultaat;van mening, dat de mogelijkheid van voorfinanciering veel kou uit de lucht kan nemen, omdat monumenteigenaren waarvan is vastgesteld dat hun aanvraag subsidiabel is, met de restauratiewerkzaamheden kunnen beginnen;verzoekt de minister om de aanpak restauraties in het kader van de modernisering monumentenzorg grondig te herzien zodat, bijvoorbeeld met voorfinanciering, de restauratiemiddelen met meer zekerheid en duidelijkheid voor de eigenaren gericht kunnen worden ingezet, en de Kamer hierover voor de zomer te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.Van Vroonhoven-KokLeerdamAnker ...

Advies van de Raad voor cultuur inzake de ontwerp-Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2009 (Dossier 31700-VIII)
Advies van de Raad voor cultuur inzake de ontwerp-Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2009 Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 77BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 5 december 2008Hierbij bied ik u aan het advies van de Raad voor cultuur van 3 december 2008 inzake het ontwerp voor de Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 20091.Mijn reactie daarop is als volgt:De Raad is positief over het voorstel om het restrictieve aanwijzingsbeleid, dat van kracht was in opeenvolgende beleidsregels sinds 2004, op te heffen en mogelijkheden te bieden voor toevoegingen aan de lijst met beschermde monumenten. ...

Motie Van Leeuwen over eenduidige registratie van monumenten in het monumentenregister (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Leeuwen over eenduidige registratie van monumenten in het monumentenregister Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 164MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWENVoorgesteld 21 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat monumenten niet op een eenduidige wijze geregistreerd worden;van mening, dat een eenduidige registratie voorwaarde is voor een adequaat monumentenbeleid;verzoekt de regering om, voorafgaande aan de behandeling van de nieuwe Monumentenwet, de Kamer een voorstel te doen toekomen over een eenduidige registratie van monumenten in het monumentenregister,en gaat over tot de orde van de dag.Van Leeuwen ...

Uitstelbrief inzake de Regiobrief en brief Programmaraden Kabel (Dossier 31700-VIII)
Uitstelbrief inzake de Regiobrief en brief Programmaraden Kabel Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 213BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 juli 2009Bij de behandeling van de Mediabegroting 2009 op 24 november 2008 (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Bijscholingscursussen in vreemde talen voor leraren (Dossier 31700-VIII)
Bijscholingscursussen in vreemde talen voor leraren Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs werk werkgelegenheid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 206BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 juni 2009Tijdens het Algemeen Overleg op 8 april 2009 (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Jaarwerkplan 2009 van de inspectie van het onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Jaarwerkplan 2009 van de inspectie van het onderwijs Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 81BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 december 2008Hierbij bied ik u, mede namens mijn ambtgenoot van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het door ons beiden goedgekeurde Jaarwerkplan 2009 van de Inspectie van het Onderwijs aan1.In het AO met de vaste kamercommissie van OCW d.d. 8 oktober 2008 (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. 29) zijn drie wijzigingen van het jaarwerkplan besproken:– Toevoeging van het onderzoek naar de stand van zaken van de invoering van het competentie gericht onderwijs (CGO) in het mbo;– Het onderzoek naar flexibilisering en maatwerk van het onderwijsprogramma in het kader van CGO wordt meegenomen in het bovenstaande onderzoek en komt als zelfstandig product te vervallen;– Het onderzoek naar uitvoering van de zorgplicht ten aanzien van informatieverstrekking over onderwijs- en examenprogramma’s in de BVE-sector komt te vervallen. ...

Motie Van Vroonhoven-Kok en Van Leeuwen over de 1%-regeling van de Rijksgebouwendienst (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Vroonhoven-Kok en Van Leeuwen over de 1%-regeling van de Rijksgebouwendienst Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën kunst 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 23MOTIE VAN DE LEDEN VAN VROONHOVEN-KOK EN VAN LEEUWENVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de 1%-regeling van de Rijksgebouwendienst een goede regeling is die kunst in en om openbare gebouwen stimuleert;constaterende, dat de kunstwerken in de praktijk veelal komen te hangen op plekken die niet of slechts beperkt toegankelijk zijn voor de gewone burger;constaterende, dat de regeling van toepassing is op iedere aan- en verbouw, mits voldaan aan een bepaalde drempel;tevens constaterende, dat er nauwelijks democratische controle is op de uitwerking van deze regeling;verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is:– voor het einde van het jaar te komen met een kwalitatieve en financiële doorlichting van de 1%-regeling;– te bepalen dat deze kunst voortaan alleen in de openbare ruimte om en in het gebouw mag worden geplaatst,en gaat over tot de orde van de dag.Van Vroonhoven-KokVan Leeuwen ...

Uitstel t.a.v. de toezegging evaluatie verlaagd btw tarief voor cultuur en media en het kabinetsstandpunt hierover (Dossier 31700-VIII)
Uitstel t.a.v. de toezegging evaluatie verlaagd btw tarief voor cultuur en media en het kabinetsstandpunt hierover Brief regering begroting belasting cultuur cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 133BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 december 2008Bij het behandeling van de cultuurbegroting en het subsidieplan 2009–2012 heb ik u toegezegd dat u dit najaar wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar het verlaagde btw-tarief voor cultuur en media en het kabinetsstandpunt hierover. ...

Bericht over het niet indienen van enkele wetsvoorstellen voor het zomerreces (Dossier 31700-VIII)
Bericht over het niet indienen van enkele wetsvoorstellen voor het zomerreces Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 208BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 juni 2009Hierbij bericht ik u, mede namens de Staatssecretarissen Sharon A.M. ...

Brief n.a.v. Algemeen Overleg d.d. 8 oktober inzake de planning van de wet wijziging WOT (Dossier 31700-VIII)
Brief n.a.v. Algemeen Overleg d.d. 8 oktober inzake de planning van de wet wijziging WOT Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 33BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 31 oktober 2008Tijdens het AO van woensdag 8 oktober jl. ...

Communicatie van het verkennend onderzoek naar de kwaliteit van het islamitisch godsdienstonderwijs (Dossier 31700-VIII)
Communicatie van het verkennend onderzoek naar de kwaliteit van het islamitisch godsdienstonderwijs Brief regering basisonderwijs begroting cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 34BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 november 2008Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Dijksma, het antwoord op de schriftelijke vraag van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar de communicatie van de resultaten van het verkennend onderzoek naar de kwaliteit van het islamitisch godsdienstonderwijs op weekendscholen.De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft verzocht om de resultaten van het verkennend onderzoek naar de kwaliteit van het islamitisch godsdienstonderwijs op weekendscholen en de eventuele gevolgen hiervan voor het beleid, vóór de OCW-begrotingsbehandeling 2009 aan de Kamer te doen toekomen. ...

Overzicht te versturen brieven voor begrotingsbehandeling (Dossier 31700-VIII)
Overzicht te versturen brieven voor begrotingsbehandeling Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 63BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 november 2008In aanvulling op de gegevens in de planningsbrief (d.d. 14 oktober) (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. 9) en in reactie op uw verzoek van 30 oktober 2008, wil ik u informeren over de stand van zaken van de in de bijlage weergegeven toezeggingen1. ...

Werkprogramma 2009 Onderwijsraad (Dossier 31700-VIII)
Werkprogramma 2009 Onderwijsraad Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 3BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 september 2008Zoals in de Kaderwet adviescolleges is bepaald, bied ik u hierbij, mede namens de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, het werkprogramma 2009 van de Onderwijsraad aan.1De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R. ...

Motie Dezentjé Hamming-Bluemink/Dibi over meer onafhankelijk toezicht op de kwaliteit van onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Motie Dezentjé Hamming-Bluemink/Dibi over meer onafhankelijk toezicht op de kwaliteit van onderwijs Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 91MOTIE VAN DE LEDEN DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINK EN DIBIVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het toezicht op de kwaliteit van onderwijs momenteel belegd is bij de Inspectie voor het Onderwijs onder directe verantwoordelijkheid van de minister;constaterende, dat in de samenleving én het parlement een toegenomen behoefte bestaat om te kunnen beschikken over onafhankelijke en gezaghebbende uitspraken over de toestand van het onderwijs;van mening, dat het onderwijs een toezichthouder verdient die buiten alle politieke kaders uitspraken kan doen over de kwaliteit van instellingen en het onderwijs in brede zin;verzoekt de regering voor 1 mei 2009 een brief naar de Kamer te sturen waarin de mogelijkheden voor meer onafhankelijk toezicht op de kwaliteit van onderwijs in kaart worden gebracht,en gaat over tot de orde van de dag.Dezentjé Hamming-BlueminkDibi ...

Motie Pechtold/Dezentjé Hamming-Bluemink over de doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zwak kan hebben (Dossier 31700-VIII)
Motie Pechtold/Dezentjé Hamming-Bluemink over de doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zwak kan hebben Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 112MOTIE VAN DE LEDEN PECHTOLD EN DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINKVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat ieder kind recht heeft op kwalitatief goed onderwijs;van mening, dat iedere school moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de Onderwijsinspectie;van mening, dat de overheid scholen moet ondersteunen bij het bieden van kwalitatief goed onderwijs;verzoekt het kabinet aan de Kamer een aanvalsplan te presenteren met de harde doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zwak kan hebben,en gaat over tot de orde van de dag.PechtoldDezentjé Hamming-Bluemink ...

Gew motie Pechtold (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 111) (Dossier 31700-VIII)
Gew motie Pechtold (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 111) Motie (gewijzigd/nader) basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs recht staatsrecht voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 124GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PECHTOLD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 111Voorgesteld 18 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat kennis van de mensen- en kinderrechten van fundamenteel belang is voor de verwezenlijking ervan en dat Nederland op dit gebied verplichtingen heeft, zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag en uitgewerkt in het VN Actieplan;van mening, dat iedereen in Nederland bekend dient te zijn met de mensenrechten;overwegende, dat recent onderzoek laat zien dat in diverse vakken aandacht kan worden besteed aan democratie, burgerschap en aanverwante zaken, maar dat mensen- en kinderrechten in de praktijk onvoldoende structurele en expliciete aandacht krijgen in de lesmethodes in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs;verzoekt het kabinet scholen en docenten in het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen via het aanbieden van lesmateriaal waarin mensenrechten op een deskundige, attractieve en duurzame manier aan de leerlingen worden aangeboden,en gaat over tot de orde van de dag.Pechtold ...

Uitwerking stimuleringsmaatregel schoolgebouwen (Dossier 31700-VIII)
Uitwerking stimuleringsmaatregel schoolgebouwen Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 221BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 juli 2009AanleidingUit het crisispakket van het kabinet heeft OCW € 165 miljoen gekregen om te investeren in schoolgebouwen. ...

Informatie over uitwerking impulsgebieden in gewichtenregeling (Dossier 31700-VIII)
Informatie over uitwerking impulsgebieden in gewichtenregeling Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 143BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 februari 2009Het onderwijsbeleid van het kabinet is erop gericht om het talent van ieder kind maximaal te laten ontwikkelen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake impulsgebieden en de gevolgen hiervan voor scholen (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake impulsgebieden en de gevolgen hiervan voor scholen Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 185VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 19 mei 2009Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. ...