Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

231 resultaten

Motie Kraneveldt-van der Veen/Ferrier over een formele positie van ouders in de nieuw te vormen regionale netwerken (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen/Ferrier over een formele positie van ouders in de nieuw te vormen regionale netwerken Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 99MOTIE VAN DE LEDEN KRANEVELDT-VAN DER VEEN EN FERRIERVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat ouders het gevoel hebben dat het traject Passend Onderwijs tot nu toe vooral een bestuurlijke aangelegenheid is, waar zij zelf geen invloed op uitoefenen;overwegende, dat het draagvlak van Passend Onderwijs ermee gebaat is dat ook ouders deze ontwikkeling ervaren als iets dat hen niet van bovenaf wordt opgedrongen, maar waar zij zelf mede vorm aan geven;verzoekt de regering om bij de nadere uitwerking van Passend Onderwijs ervoor te zorgen dat ouders een formele positie krijgen in de nieuw te vormen regionale netwerken,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenFerrier ...

Amendement van het lid Ten Broeke om de middelen voor een sterke cultuursector effectief te besteden (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Ten Broeke om de middelen voor een sterke cultuursector effectief te besteden Amendement begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 60AMENDEMENT VAN HET LID TEN BROEKEOntvangen 26 november 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 51 700 (x € 1000).IIIn artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 48 600 (x € 1000).ToelichtingDit amendement ziet toe op een effectievere besteding van de middelen voor een sterke cultuursector. ...

Evaluatie vraagfinanciering schoolbegeleiding (Dossier 31700-VIII)
Evaluatie vraagfinanciering schoolbegeleiding Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 203BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 juni 2009In artikel XIII van de Wet vraagfinanciering schoolbegeleiding en bekostiging onderwijs aan zieke leerlingen is neergelegd dat u verslag zal worden gedaan over de doeltreffendheid en de effecten van het flankerend beleid, alsmede over de besteding van de bijdragen van scholen en gemeenten aan schoolbegeleiding. ...

Amendement van de leden Jasper Van Dijk en Roemer om 16- en 17-jarigen MBO studenten vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer te laten reizen (Dossier 31700-VIII)
Amendement van de leden Jasper Van Dijk en Roemer om 16- en 17-jarigen MBO studenten vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer te laten reizen Amendement begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid verkeer 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 62AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN ROEMEROntvangen 27 november 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:In artikel 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 40 000 (x € 1 000).ToelichtingMet dit amendement kunnen 16- en 17-jarige MBO-studenten vanaf volgend schooljaar gratis met het openbaar vervoer reizen. ...

Overschrijding van de vastgestelde termijn ten aanzien van een aantal toezeggingen op het terrein van hoger onderwijs. (Dossier 31700-VIII)
Overschrijding van de vastgestelde termijn ten aanzien van een aantal toezeggingen op het terrein van hoger onderwijs. ...

Motie Vendrik c.s. over een vervolg op het WRR-rapport over de publieke omroep (Dossier 31700-VIII)
Motie Vendrik c.s. over een vervolg op het WRR-rapport over de publieke omroep Motie begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 55MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het van groot belang is, de positie van de publieke omroep zeker te stellen voor de toekomst;verzoekt de regering een vervolg op het WRR-rapport naar de publieke omroep te organiseren waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar ledenlegitimatie en het door de WRR destijds genoemde «mandje van criteria»,en gaat over tot de orde van de dag.VendrikVan der HamRemkesJasper van Dijk ...

Motie Kraneveldt-van der Veen/Dibi over ontschotting van onderwijs en zorg in alle onderwijssectoren (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen/Dibi over ontschotting van onderwijs en zorg in alle onderwijssectoren Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 100MOTIE VAN DE LEDEN KRANEVELDT-VAN DER VEEN EN DIBIVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat optimale samenwerking tussen onderwijs- en zorginstellingen noodzakelijk is om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, snel te kunnen helpen;van mening, dat schotten, knelpunten en drempels die deze optimale samenwerking in de weg staan zo snel mogelijk moeten worden weggenomen;verzoekt de bewindslieden van OCW om de ontschotting van onderwijs en zorg in alle onderwijssectoren tot een van de speerpunten van het beleid in de tweede helft van deze kabinetsperiode te maken en in samenwerking met hun collega’s van VWS in het voorjaar van 2009 met een plan van aanpak hiervoor te komen,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenDibi ...

Gew motie Dezentjé Hamming-Bluemink over Engelse les op basisscholen door gekwalificeerde docenten (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 162) (Dossier 31700-VIII)
Gew motie Dezentjé Hamming-Bluemink over Engelse les op basisscholen door gekwalificeerde docenten (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 162) Motie (gewijzigd/nader) basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 170GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 162Voorgesteld 21 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het onderwijs Engels op de basisscholen wettelijk verplicht is;constaterende, dat veel basisscholen het Engels niet eens aanbieden door een gebrek aan vakbekwame docenten;verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat leerlingen op basisscholen alleen Engelse les krijgen van docenten die hiertoe gekwalificeerd zijn,en gaat over tot de orde van de dag.Dezentjé Hamming-Bluemink ...

Motie Remkes over een sluitende meerjarenbegroting van de publieke omroep (Dossier 31700-VIII)
Motie Remkes over een sluitende meerjarenbegroting van de publieke omroep Motie begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 51MOTIE VAN HET LID REMKESVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de extra toevoeging van 50 mln. aan het budget van de Nederlandse publieke omroep in 2011 zorgt voor een OCW-bijdrage van maar liefst 810 mln. in 2012;constaterende, dat deze verhoging op geen enkele wijze inhoudelijk wordt onderbouwd;overwegende, dat extra geld voor de Nederlandse publieke omroep alleen te rechtvaardigen is als hier een deugdelijke motivatie aan ten grondslag ligt;verzoekt de regering het budget van de Nederlandse publieke omroep in 2011 niet zonder nadere financiële onderbouwing extra te verhogen met 50 mln. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de peildatum voor de eerstvolgende telling van leden van omroepverenigingen (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de peildatum voor de eerstvolgende telling van leden van omroepverenigingen Verslag van een schriftelijk overleg begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008nr. 8VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 14 oktober 2008Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1, hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan het kabinet over de brief d.d. 2 juli 2008 van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake de peildatum voor de eerstvolgende telling van leden van omroepverenigingen (Kamerstuk 31 200 VIII, nr. 198).Bij brief van 14 oktober 2008 heeft de minister deze beantwoord. ...

Motie Bosma over een inventarisatie van les in het Engels in het hoger onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma over een inventarisatie van les in het Engels in het hoger onderwijs Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 158MOTIE VAN HET LID BOSMAVoorgesteld 15 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat binnen het hoger onderwijs steeds meer vakken worden gegeven in het Engels;overwegende, dat hiermee de positie van onze taal wordt uitgehold;verzoekt de regering tot een inventarisatie inzake de mate waarin in het hoger onderwijs in het Engels les wordt gegeven en wat het niveau van dit Engels is,en gaat over tot de orde van de dag.Bosma ...

Ontwerp voor de Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2009 (Dossier 31700-VIII)
Ontwerp voor de Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2009 Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 35BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 november 2008Hierbij doe ik u ter kennisneming toekomen het ontwerp voor de Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2009.1 Hiermee kom ik mijn toezegging na, gedaan tijdens de behandeling van het voorstel van wet tot wijziging van de Monumentenwet 1988 in verband met onder meer beperking van de ministeriële adviesplicht.Ik heb de Raad voor cultuur in de gelegenheid gesteld over het ontwerp voor de beleidsregel advies uit te brengen.De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R. ...

Nader gew motie Pechtold c.s. over lesmateriaal over mensen- en kinderrechten (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 124) (Dossier 31700-VIII)
Nader gew motie Pechtold c.s. over lesmateriaal over mensen- en kinderrechten (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 124) Motie (gewijzigd/nader) basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs recht staatsrecht voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 125NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S. ...

Motie Van Leeuwen over een divers en kwalitatief hoogstaand muziekaanbod (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Leeuwen over een divers en kwalitatief hoogstaand muziekaanbod Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën kunst 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 18MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWENVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat een aantal besluiten van het Fonds Podiumkunsten Plus ernstige negatieve gevolgen heeft voor de nationale en internationale positie van de Nederlandse muzieksector;verzoekt de regering om de basisinfrastructuur zodanig uit te breiden dat er recht wordt gedaan aan een divers en kwalitatief hoogstaand muziekaanbod,en gaat over tot de orde van de dag.Van Leeuwen ...

Motie Van der Ham en Dibi over een flexibel tarief voor verblijfsvergunningen voor buitenlandse studenten en onderzoekers (Dossier 31700-VIII)
Motie Van der Ham en Dibi over een flexibel tarief voor verblijfsvergunningen voor buitenlandse studenten en onderzoekers Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap recht staatsrecht 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 75MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN DIBIVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat aanvragers van verblijfsvergunningen momenteel ongeacht de duur en reden van hun verblijf een vast bedrag betalen;overwegende, dat de prijsopbouw van verblijfsvergunningen is gericht op kostendekkendheid;overwegende, dat studenten en onderzoekers vaak voor korte tijd naar Nederland komen en dat Nederlandse onderwijsinstellingen veel bureaucratische taken van de Immigratie- en Naturalisatiedienst voor hun rekening nemen;van mening, dat de kosten van een verblijfsvergunning geen belemmering mogen zijn voor buitenlandse studenten en onderzoekers om bij te dragen aan de Nederlandse kenniseconomie;verzoekt de regering een flexibel tarief voor verblijfsvergunningen te ontwikkelen voor buitenlandse studenten en onderzoekers aan Nederlandse onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamDibi ...

Motie Dezentjé Hamming-Bluemink over strenger toezien op aanbod en kwaliteit van Engels (Dossier 31700-VIII)
Motie Dezentjé Hamming-Bluemink over strenger toezien op aanbod en kwaliteit van Engels Motie basisonderwijs begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 161MOTIE VAN HET LID DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINKVoorgesteld 15 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat volgens de Onderwijsraad een derde van de pabo-studenten het vak Engels niet krijgt aangeboden terwijl dit vak al sinds 1984 verplicht is;constaterende, dat hierdoor sommige onderwijzers het Engels niet beheersen terwijl de kerndoelen van de basisschool dit vak verplicht voorschrijven;overwegende, dat basisschoolleerlingen hiervan de dupe worden door slechte voorbereiding op het Engels en het voortgezet onderwijs;verzoekt de regering de wet te handhaven door strenger toe te zien op het aanbod en de kwaliteit van het Engels op de pabo’s en de basisscholen,en gaat over tot de orde van de dag.Dezentjé Hamming-Bluemink ...

Motie Van Vroonhoven-Kok c.s. over het budget voor het Literair Productiefonds, de sectorinstituten en het Nederlands Fons voor de Podiumkunsten (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Vroonhoven-Kok c.s. over het budget voor het Literair Productiefonds, de sectorinstituten en het Nederlands Fons voor de Podiumkunsten Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 22MOTIE VAN HET LID VAN VROONHOVEN-KOK C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het kabinet in het kader van «Een Cultuur van Ontwerpen» de culturele sector een houvast moet bieden;constaterende, dat door het kabinet ruim 20 mln. extra is vrijgemaakt om de start van de nieuwe Cultuursystematiek een goede kans te geven;constaterende, dat het budget voor het Literair Productiefonds, de sectorinstituten en het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten de positief beoordeelde, maar niet gehonoreerde aanvragen niet toereikend is;verzoekt de regering om in totaal 1 mln. vrij te maken ten behoeve van het Literair Productiefonds, de sectorinstituten en de positief beoordeelde maar niet gehonoreerde aanvragen voor het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten en daarbij de volgende verdeling te hanteren:– € 100 000 voor het Literair Productiefonds;– € 400 000 voor de sectorinstituten;– € 500 000 voor het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten,en gaat over tot de orde van de dag.Van Vroonhoven-KokLeerdamAnker ...

Uitvoering motie Bosma (31 700-VIII, nr. 158) inzake Engelstalig onderwijs in het Hoger Onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Uitvoering motie Bosma (31 700-VIII, nr. 158) inzake Engelstalig onderwijs in het Hoger Onderwijs Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 207BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 juni 2009Hierbij reageer ik op de motie Bosma (31 700-VIII, nr. ...

Stand van zaken onderzoekschool ISIS (Dossier 31700-VIII)
Stand van zaken onderzoekschool ISIS Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 145BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 februari 2009Hierbij wil ik u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen op het vlak van het Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM), zoals toegezegd in mijn antwoord op de vragen van 3 april 2008 (Tweede Kamer, Vergaderjaar 2007–2008, Aanhangsel van de Handelingen nr. ...

Motie Dibi c.s. over het betrekken van alle geledingen bij afspraken die de gehele sector aangaan (Dossier 31700-VIII)
Motie Dibi c.s. over het betrekken van alle geledingen bij afspraken die de gehele sector aangaan Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van1 het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 110MOTIE VAN HET LID DIBI C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de sectororganisaties besturen en managementorganisaties zijn en dus niet de gehele sector vertegenwoordigen, omdat niet alle geledingen rond de schoolgemeenschap zijn vertegenwoordigd;overwegende, dat het onwenselijk is om alleen met de sectororganisaties afspraken te maken, zoals bijvoorbeeld is gebeurd met de Kwaliteitsagenda vo;verzoekt de regering om voortaan bij afspraken die de gehele sector aangaan ook structureel alle geledingen uit de sector te betrekken en de Kamer daarover te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.DibiVerdonkJasper van Dijk ...