Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

231 resultaten

Afschrift van reactie aan de Nationale Ombudsman inzake het rapport Onderwijsvrijheid en onderwijstoezicht in het radicaal vernieuwend onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Afschrift van reactie aan de Nationale Ombudsman inzake het rapport Onderwijsvrijheid en onderwijstoezicht in het radicaal vernieuwend onderwijs Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 190BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 juni 2009Naar aanleiding van uw verzoek bij brief (2009Z03208/2009D11573) doe ik u hierbij, mede namens staatssecretaris Sharon Dijksma, een afschrift toekomen van de reactie aan de Nationale Ombudsman1. ...

‘Bekostigde Iederwijs Scholen’ (Dossier 31700-VIII)
‘Bekostigde Iederwijs Scholen’ Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 149BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 maart 2009In mijn brief van 12 november 2008 (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Motie Depla c.s. over schakel- en voetklassen (Dossier 31700-VIII)
Motie Depla c.s. over schakel- en voetklassen Motie begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 101MOTIE VAN HET LID DEPLA C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de commissie-Dijsselbloem heeft aanbevolen om extra dwarsverbanden tussen onderwijstypen aan te brengen teneinde de kansen te vergroten en keuzemomenten te flexibiliseren opdat (verborgen) talenten van kinderen beter worden benut;constaterende, dat schakel- en voetklassen ertoe kunnen bijdragen dat leerlingen met specifieke achterstanden een noodzakelijke inhaalslag maken;constaterende, dat sommige leerlingen ermee gebaat zijn als zij zes jaar mogen doen over het vmbo, maar dat scholen niet zelf mogen beslissen als zij zo’n leerling die mogelijkheid willen bieden;constaterende, dat de wijze waarop de onderwijsinspectie de kwaliteit van het voortgezet onderwijs meet, onbedoeld werkt als een straf voor scholen die leerlingen, van wie het niet helemaal zeker is welk niveau zij aankunnen, extra kansen bieden en als een beloning voor scholen die risico’s uitsluiten, zulke kinderen op een niveau laten leren wat ze ruim aankunnen;constaterende, dat de problematiek van de doorstroming van mbo naar hbo nog onvoldoende aandacht heeft binnen het kabinetsbeleid;verzoekt de regering om voorstellen uit te werken om:– in de bekostiging van de scholen schakel- en voetklassen beter mogelijk te maken;– de bevoegdheid om te beslissen dat een individuele leerling zes jaar mag doen over het vmbo voortaan te leggen bij de schoolbesturen;– het toetsingskader van de onderwijsinspectie zodanig aan te passen dat scholen die leerlingen bij twijfel over het niveau kansen geven, niet langer een negatief inspectieoordeel hoeven te vrezen;– en de aansluiting tussen mbo en hbo te verbeteren, en gaat over tot de orde van de dag.DeplaSlobBiskop ...

Uitstel toezending onderzoek financiële toegankelijkheid kunstbeoefening (Dossier 31700-VIII)
Uitstel toezending onderzoek financiële toegankelijkheid kunstbeoefening Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën organisatie en beleid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 141BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 januari 2009Met mijn brief van 28 augustus 2008 (Kamerstuk 31 200 VIII, nr. ...

Instelling van de Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen (Dossier 31700-VIII)
Instelling van de Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 42BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 november 2008Hierbij informeer ik u dat ik in overleg met de minister van Financiën heb besloten een Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen in te stellen. ...

Internationale excellentie cultuur (Dossier 31700-VIII)
Internationale excellentie cultuur Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 17BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 oktober 2008Hierbij informeer ik u over de invulling van het budget van 4 miljoen euro dat in de OCW-begroting is opgenomen onder «internationale excellentie».Het kabinet heeft besloten om drie instellingen die onbetwist op hun vakgebied aan de internationale top staan meer armslag te bieden om hun toppositie te versterken. ...

Gew motie Dezentjé Hamming-Bluemink over strenger toezien op aanbod en kwaliteit van Engels (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 161) (Dossier 31700-VIII)
Gew motie Dezentjé Hamming-Bluemink over strenger toezien op aanbod en kwaliteit van Engels (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 161) Motie (gewijzigd/nader) basisonderwijs begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 169GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 161Voorgesteld 21 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat volgens de onderwijsraad één derde van de pabo-studenten het vak Engels niet krijgt aangeboden terwijl dit vak al sinds 1984 verplicht is;constaterende, dat hierdoor sommige onderwijzers het Engels niet beheersen terwijl de kerndoelen van de basisschool dit vak verplicht voorschrijven;overwegende, dat basisschoolleerlingen hiervan de dupe worden door slechte voorbereiding op het Engels en het voortgezet onderwijs;verzoekt de regering de wet te handhaven door de NVAO strenger toe te laten zien op het aanbod en de kwaliteit van het Engels op de pabo’s en de inspectie opdracht te geven de basisscholen te controleren,en gaat over tot de orde van de dag.Dezentjé Hamming-Bluemink ...

Verzoek van de commissie OCW om advies te vragen aan de Onderwijsraad over Checks and balances in het Nederlandse onderwijsbestel en over Waardevastheid van diploma’s. (Dossier 31700-VIII)
Verzoek van de commissie OCW om advies te vragen aan de Onderwijsraad over Checks and balances in het Nederlandse onderwijsbestel en over Waardevastheid van diploma’s. ...

Drie rapporten van de Inspectie van het Onderwijs: De kwaliteit van het speciaal basisonderwijs, Integraal toezicht regionale expertisecentra 2008 en OPDC’s nader bekeken (Dossier 31700-VIII)
Drie rapporten van de Inspectie van het Onderwijs: De kwaliteit van het speciaal basisonderwijs, Integraal toezicht regionale expertisecentra 2008 en OPDC’s nader bekeken Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 188BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 5 juni 2009Hierbij zend ik u drie rapporten van de Inspectie van het Onderwijs:1– De kwaliteit van het speciaal basisonderwijs– Integraal toezicht regionale expertisecentra 2008– OPDC’s nader bekekenDe inspectie heeft de inhoud van deze rapportages verwerkt in het Onderwijsverslag dat op 12 mei 2009 aan uw Kamer is toegestuurd.Mijn reactie op deze rapporten is opgenomen in de beleidsreactie die op 12 mei samen met het Onderwijsverslag aan u is gezonden (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Collegegeldvrij besturen en het profileringsfonds (Dossier 31700-VIII)
Collegegeldvrij besturen en het profileringsfonds Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 174BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP \ {AAN}}Den Haag, 27 april 2009In het wetgevingsoverleg van 8 december 2008 (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. 138) is door de leden Dibi en Van der Ham een motie inzake collegegeldvrij studeren ingediend (Tweede Kamer, 2008–2009, 31 700 VIII, nr. 70). ...

Oplevering verkennend onderzoek naar de kwaliteit van islamitisch godsdienstonderwijs op weekendscholen (Dossier 31700-VIII)
Oplevering verkennend onderzoek naar de kwaliteit van islamitisch godsdienstonderwijs op weekendscholen Brief regering basisonderwijs begroting cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 218BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 juli 2009In mijn brief aan uw Kamer van 29 april 20091 heb ik aangegeven dat ik uw Kamer zo spoedig mogelijk zou berichten over de verwachte datum van oplevering van de resultaten van het verkennend onderzoek naar de kwaliteit van islamitisch godsdienstonderwijs op weekendscholen. ...

Stakingen in het openbaar vervoer en de wijze waarop ROC's daarmee zijn omgegaan (Dossier 31700-VIII)
Stakingen in het openbaar vervoer en de wijze waarop ROC's daarmee zijn omgegaan Brief regering begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid verkeer 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 132BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 december 2008Tijdens het mondelinge vragenuur d.d. 3 juni 2008 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2007–2008, nr. 91, blz. 6429–6431) heb ik u, naar aanleiding van vragen van het lid Van Dijk (CDA), toegezegd aan het JOB en de MBO Raad een rapportage te vragen hoe de ROC’s met de stakingen van het openbaar vervoer zijn omgegaan en dit aan Uw Kamer te doen toekomen (Handelingen 2007–2008, nr. 91, Tweede Kamer, pag. 6429–6431). ...

Motie Ten Broeke over een lijstje met monumenten die de 40 mln. uit het BRIM het hardst nodig hebben (Dossier 31700-VIII)
Motie Ten Broeke over een lijstje met monumenten die de 40 mln. uit het BRIM het hardst nodig hebben Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 168MOTIE VAN HET LID TEN BROEKEVoorgesteld 21 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat er in het kader van het Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten (BRIM) 40 mln. niet is besteed;constaterende, dat hiervan 21 mln. is bestemd voor restauraties van kerken, hetgeen de derde opeenvolgende extra bijdrage is ten gunste van deze monumenten;van mening, dat het gehele bedrag ten gunste moet komen van die rijksmonumenten die dat het hardst nodig hebben en wel zo snel mogelijk;verzoekt de regering om, in overleg met IPO en VNG, een lijstje met monumenten op te stellen waar de besteding van 40 mln. het hardst nodig is, deze lijst per ommegaande aan de Kamer te zenden en de besteding ervan versneld dit jaar en/of in het kader van het crisispakket te realiseren,en gaat over tot de orde van de dag.Ten Broeke ...

Lijst van vragen en antwoorden over de brief met de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2007-2008 van de Inspectie van het Onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over de brief met de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2007-2008 van de Inspectie van het Onderwijs Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 197LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 15 juni 2009De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de volgende vragen ter beantwoording voorgelegd over zijn brief d.d. 12 mei 2009 met de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2007–2008 van de Inspectie van het Onderwijs (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. 176).De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 12 juni 2009. ...

Motie Dibi en Van der Ham over een voorstel voor collegegeldvrij besturen (Dossier 31700-VIII)
Motie Dibi en Van der Ham over een voorstel voor collegegeldvrij besturen Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid werk 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 70MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN VAN DER HAMVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de ruimte voor studenten om naast studie en (veelal) betaalde baan tijd vrij te maken voor bestuurs- en vrijwilligerswerk beperkt is;overwegende, dat studenten die een voltijds bestuursfunctie bekleden toch ingeschreven moeten blijven staan bij hun onderwijsinstelling vanwege het behoud van hun ov-jaarkaart, bestuursbeurs, studiefinanciering en de mogelijkheid tot lenen;verzoekt de regering in overleg met studentenorganisaties en de instellingen een voorstel voor collegegeldvrij besturen te ontwerpen en de Kamer daarover te informeren voor 1 mei 2009,en gaat over tot de orde van de dag.DibiVan der Ham ...

Advies Onderwijsraad 'Partners in onderwijsopbrengst'. (Dossier 31700-VIII)
Advies Onderwijsraad 'Partners in onderwijsopbrengst'. Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 137BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 januari 2009Op 17 december ontvingen wij van de Onderwijsraad het advies «Partners in onderwijsopbrengst». ...

Motie van het lid Van Dam c.s. over cofinanciering van documentaires (Dossier 31700-VIII)
Motie van het lid Van Dam c.s. over cofinanciering van documentaires Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 52MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat documentaires bij de publieke omroep geraakt worden door het kabinetsbesluit cofinanciering niet langer mogelijk te maken;overwegende, dat dat niet beoogd werd en dat het besluit niet zou moeten leiden tot minder documentaires over maatschappelijke onderwerpen bij de publieke omroep;verzoekt de regering het kabinetsbesluit zodanig aan te passen dat cofinanciering mogelijk blijft in gevallen waarbij de inhoudelijke onafhankelijkheid van de documentaires volledig gewaarborgd is of anders de budgetten die voorheen gebruikt werden voor cofinanciering van documentaires te storten in een nieuw fonds voor de financiering van onafhankelijke documentaires over maatschappelijke onderwerpen,en gaat over tot de orde van de dag.Van DamVendrikVan der Ham ...

Voortgang ten aanzien van de uitvoering van motie 29800 VIII, nr. 239 van het voormalig lid Örgü en het lid Van Dam over een vergoeding voor openbaarmaking van programma’s van de publieke omroep via de kabel (Dossier 31700-VIII)
Voortgang ten aanzien van de uitvoering van motie 29800 VIII, nr. 239 van het voormalig lid Örgü en het lid Van Dam over een vergoeding voor openbaarmaking van programma’s van de publieke omroep via de kabel Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 202BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 juni 2009Hierbij wil ik u informeren over de voortgang ten aanzien van de uitvoering van motie 29 800 VIII, nr. ...

Motie Dezentjé Hamming-Bluemink over een verplichte meldcode radicalisering (Dossier 31700-VIII)
Motie Dezentjé Hamming-Bluemink over een verplichte meldcode radicalisering Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs criminaliteit financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap openbare orde en veiligheid organisatie en beleid overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 92MOTIE VAN HET LID DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINKVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat doelstelling 59 van de begroting gericht is op het voorkomen en terugdringen van polarisatie en radicalisering in Nederland;constaterende, dat de beoogde instrumenten vooral gericht zijn op kennisoverdracht en niet op het tegengaan van radicalisering in de samenleving;van mening, dat onderwijsprofessionals en ouders een belangrijke rol zouden kunnen spelen in een preventief beleid gericht op het tegengaan van radicalisering;verzoekt de regering scholen te verplichten een meldcode radicalisering op te stellen en deze op te nemen in de schoolgids, en gaat over tot de orde van de dag.Dezentjé Hamming-Bluemink ...

Uitstel toezending plan van aanpak Wikiwijs (Dossier 31700-VIII)
Uitstel toezending plan van aanpak Wikiwijs Brief regering basisonderwijs begroting economie financiën hoger onderwijs ict onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 182BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 mei 2009Tijdens het Algemeen Overleg van 16 april 2009 (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. 180) met de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heb ik uw Kamer toegezegd in juni 2009 het plan van aanpak Wikiwijs toe te zenden. ...