Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

231 resultaten

Ontwikkelingen rond de oprichting van de onderzoekschool ISIS (Dossier 31700-VIII)
Ontwikkelingen rond de oprichting van de onderzoekschool ISIS Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 155BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 april 2009In mijn brief van 24 februari 2009 (Kamerstuk 31 700 VIII nr. 145) heb ik u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het vlak van het Institute for the Study of the Islam (ISIM). ...

Evaluatie van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, het Hubert Bals Fonds en het Jan Vrijman Fonds (Dossier 31700-VIII)
Evaluatie van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, het Hubert Bals Fonds en het Jan Vrijman Fonds Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 219BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 juli 2009Onder verwijzing naar het wetgevingsoverleg over de begroting voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009, onderdeel Cultuur en subsidieplan Kunst van Leven 2009–2012 (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Internationalisering in het onderwijs in Nederland 2008 (Dossier 31700-VIII)
Internationalisering in het onderwijs in Nederland 2008 Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 226BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 september 2009Gaarne bied ik u hierbij aan de nieuwe Internationaliseringsmonitor van het onderwijs in Nederland over het jaar 20081. ...

Reactie op Geloof in de Toekomst! Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed van de Stichting 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed (Dossier 31700-VIII)
Reactie op Geloof in de Toekomst! Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed van de Stichting 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 212BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 juli 2009Hierbij bied ik u, ter informatie naar aanleiding van het AO Brim van 8 april 2009 (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. 179), mijn reactie aan op Geloof in de Toekomst! ...

Rapport Mediaconcentraties 2007 (Dossier 31700-VIII)
Rapport Mediaconcentraties 2007 Brief regering begroting cultuur en recreatie economie financiën ict media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 139BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 januari 2009Het Commissariaat voor de Media rapporteert jaarlijks over concentratie en pluriformiteit van de Nederlandse media. ...

Voortgangsrapportage Islamitisch College Amsterdam (Dossier 31700-VIII)
Voortgangsrapportage Islamitisch College Amsterdam Brief regering begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 171BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 april 2009Tijdens het algemeen overleg met uw Kamer over het rapport over het Islamitisch onderwijs op 20 november 2008 (31 700 VIII, nr. 135) heb ik u toegezegd het voortgangsrapport van de inspectie over het Islamitisch College Amsterdam (ICA) aan de Tweede Kamer te sturen. ...

Motie Dezentjé Hamming-Bluemink over de verplichting, aandacht te besteden aan homo- en biseksualiteit (Dossier 31700-VIII)
Motie Dezentjé Hamming-Bluemink over de verplichting, aandacht te besteden aan homo- en biseksualiteit Motie begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 93MOTIE VAN HET LID DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINKVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat homoseksuelen zich in de samenleving in toenemende mate niet geaccepteerd of zelfs bedreigd voelen;overwegende, dat in de kerndoelen basisvorming niet expliciet tot uiting komt dat de school aandacht dient te besteden aan homo- en biseksualiteit en de maatschappelijke acceptatie daarvan;van mening, dat deze ontwikkeling volstrekt onaanvaardbaar is;verzoekt de regering de kerndoelen zodanig aan te passen dat voor alle scholen in het voortgezet onderwijs de verplichting geldt, aandacht te besteden aan het onderwerp homo- en biseksualiteit en de maatschappelijke acceptatie daarvan,en gaat over tot de orde van de dag.Dezentjé Hamming-Bluemink ...

Motie Van Leeuwen en Van der Vlies over ontwikkelen van een monumentenmonitor (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Leeuwen en Van der Vlies over ontwikkelen van een monumentenmonitor Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 165MOTIE VAN DE LEDEN VAN LEEUWEN EN VAN DER VLIESVoorgesteld 21 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat uit het evaluatierapport blijkt dat de staat van onderhoud van de rijksmonumenten niet is vast te stellen;constaterende, dat niet kan worden vastgesteld hoe de instandhouding van het monumentenbestand zich met de komst van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM) ontwikkelt;van mening, dat dit schadelijke gevolgen kan hebben voor het in stand houden van monumenten;van mening, dat de effecten van het monumentenbeleid meetbaar dienen te zijn;verzoekt de regering om een monumentenmonitor te ontwikkelen en de Kamer, voorafgaande aan de behandeling van de nieuwe Monumentenwet, hierover te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.Van LeeuwenVan der Vlies ...

Gelaatsbedekkende kleding (Dossier 31700-VIII)
Gelaatsbedekkende kleding Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs cultuur cultuur en recreatie financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 12BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 oktober 2008Op 8 september 2008 heeft uw Kamer een brief ontvangen over gelaatsbedekkende kleding van de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Kamerstukken II 2007/08, 31 200 VIII, nr. 209). ...

Voortgangsrapportage Islamitisch College Amsterdam (Dossier 31700-VIII)
Voortgangsrapportage Islamitisch College Amsterdam Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 128BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 december 2008In het debat over het islamitische onderwijs op 20 november 2008 heb ik u toegezegd voor het einde van het jaar de voortgangsrapportage van de inspectie over de verbeteringen bij het Islamitische College Amsterdam te doen toekomen en u vervolgens in 2009 een beleidsreactie te geven op de resultaten van het onderzoek.Op 12 december 2008 heeft de inspectie mij medegedeeld dat het onderzoek op 20 november aanleiding gaf tot verder onderzoek en dat openbaarmaking van de voortgangsrapportage, na de voorgeschreven procedure van hoor en wederhoor, uiterlijk 20 februari 2009 zal plaatsvinden.Ik zal de voortgangsrapportage tezamen met de beleidsreactie in maart 2009 aan u doen toekomen.De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,J. ...

Motie Biskop c.s. over leerhulpmiddelen voor visueel beperkte en dyslectische studenten (Dossier 31700-VIII)
Motie Biskop c.s. over leerhulpmiddelen voor visueel beperkte en dyslectische studenten Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs zorg en gezondheid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 89MOTIE VAN HET LID BISKOP C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat voor de zorg van visueel beperkte en dyslectische studenten veel ondersteunende leerhulpmiddelen beschikbaar zijn;constaterende, dat het inzetten van deze materialen een positief effect heeft op het schoolsucces van deze leerlingen;van mening, dat het tijdig en volledig beschikbaar komen van aangepaste studiematerialen (in braille of ingesproken) van belang is voor studenten met een visuele beperking en/of dyslexie;van mening, dat veel visueel beperkte en dyslectische studenten problemen hebben zoals het tekort aan bekostiging of het niet erkennen door het UWV dat dyslexie een handicap is die belemmerend werkt voor het verkrijgen van leerhulpmiddelen;verzoekt de regering om:– voor het zomerreces 2009 een notitie aan de Kamer te sturen waarin een overzicht wordt gegeven van de knelpunten ten aanzien van het verkrijgen van leerhulpmiddelen voor visueel beperkte en dyslectische studenten in het Nederlandse onderwijs;– te komen met een plan van aanpak dat tegemoetkomt aan die knelpunten,en gaat over tot de orde van de dag.BiskopKraneveldt-van der VeenSlob ...

Onderzoek naar Early Bird in Rotterdam (Dossier 31700-VIII)
Onderzoek naar Early Bird in Rotterdam Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 225BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 augustus 2009In een overleg met uw Kamer op 8 april 2009 is er gesproken over vroeg vreemdetalenonderwijs (kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Motie Dezentjé Hamming-Bluemink over de verplichting, aandacht te besteden aan seksuele voorlichting (Dossier 31700-VIII)
Motie Dezentjé Hamming-Bluemink over de verplichting, aandacht te besteden aan seksuele voorlichting Motie basisonderwijs begroting financiën gezondheidsrisico's onderwijs en wetenschap zorg en gezondheid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 94MOTIE VAN HET LID DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINKVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat tweederde van de basisscholen in het land weinig tot geen aandacht aan seksuele voorlichting besteedt;overwegende, dat goede seksuele voorlichting voor ieder kind effectiever is dan een maatschappelijke discussie over de seksuele moraal van de jeugd, zoals de minister voor Jeugd en Gezin dat voorstelt;verzoekt de regering de kerndoelen in het basisonderwijs dusdanig aan te passen dat iedere basisschool verplicht is aandacht aan seksuele voorlichting te besteden,en gaat over tot de orde van de dag.Dezentjé Hamming-Bluemink ...

Motie Anker c.s. over het in het leven roepen van een fonds voor het aantrekken van studenten uit partnerlanden (Dossier 31700-VIII)
Motie Anker c.s. over het in het leven roepen van een fonds voor het aantrekken van studenten uit partnerlanden Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 73MOTIE VAN HET LID ANKER C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de regering in de internationaliseringsagenda uitspreekt dat wanneer een buitenlandse student eenmaal bekend is met het Nederlandse hoger onderwijs, ervoor gezorgd moet worden dat die student ook in Nederland kán studeren;constaterende, dat de drempel voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte om toe te treden tot het Nederlandse hoger onderwijs aanzienlijk is verhoogd nu instellingen vrij zijn om een instellingscollegegeld te vragen;overwegende, dat de minister het voornemen heeft laten varen om een deel van de totale met niet-EER studenten gemoeide rijksbijdrage onder de noemer Kennisbeurzen bestuurlijk te oormerken;overwegende, dat participatie van studenten van buiten de Europese Economische Ruimte in het Nederlands hoger onderwijs een waardevolle bijdrage kan leveren aan de «international classroom»;overwegende, dat voor de vorming van het maatschappelijk kader in ontwikkelingslanden de mogelijkheid voor studenten uit die landen om deel te nemen aan het Nederlands hoger onderwijs van groot belang is;verzoekt de regering een fonds in het leven te roepen met als doelstellingen in ieder geval:– het aantrekken van talentvolle, kwalitatief goede studenten uit de partnerlanden op het gebied van ontwikkelingssamenwerking die bijdragen aan de ontwikkeling van de «international classroom»;– de ontwikkeling van het maatschappelijk kader in ontwikkelingslanden en om daarbij voorwaarden te stellen om een braindrain vanuit ontwikkelingslanden te voorkomen en om de Kamer hierover voor 1 juni 2009 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.AnkerBesselinkJan Jacob van Dijk ...

Motie Bosma over het terugdraaien van de subsidieverhoging van 50 mln. (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma over het terugdraaien van de subsidieverhoging van 50 mln. Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 54MOTIE VAN HET LID BOSMAVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de minister vorig jaar 50 mln. extra uitkeerde aan de publieke omroep;overwegende, dat dit gemotiveerd werd door tegenvallende Ster-opbrengsten;constaterende, dat de hoofdredacteur van Nova thans verklaart dat «de Ster-gelden bij de publieke omroepen tot de plinten klotsen, onder meer door het binnenhalen van het voetbal» en dat veel wijst op het ruimschoots aanwezig zijn van financiën bij de publieke omroep;verzoekt de regering de subsidieverhoging van 50 mln. terug te draaien en de aldus vrijkomende gelden terug te geven aan de Nederlandse belastingbetaler,en gaat over tot de orde van de dag.Bosma ...

Motie Jasper van Dijk over het behandelen van promovendi als werknemer (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over het behandelen van promovendi als werknemer Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid werk 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 68MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de regering van mening is dat promovendi werknemers zijn en geen studenten;verzoekt de regering te realiseren dat promovendi door hun werkgever als werknemer worden behandeld,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Motie Jasper van Dijk over een alternatief voor een glijdende schaal (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over een alternatief voor een glijdende schaal Motie begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 45MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de regering voor omroepen een systeem hanteert met een glijdende schaal, waarin alle leden tot het aantal van 400 000 meetellen;van mening, dat dit tot een ongewenste ledenjacht leidt;verzoekt de regering een alternatief uit te werken voor het systeem van de glijdende schaal,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Motie Jasper van Dijk over een programmaraad voor KPN/Digitenne (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over een programmaraad voor KPN/Digitenne Motie begroting cultuur en recreatie financiën media netwerken ruimte en infrastructuur 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 47MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat KPN/Digitenne bijna 700 000 Nederlanders voorziet van tv-aanbod en daarmee de belangrijkste concurrent van de kabel is;overwegende, dat het tv-aanbod van de kabelbedrijven mede wordt bepaald door de inzet van programmaraden, maar dat KPN/Digitenne een programmaraad ontbeert;verzoekt de minister een voorstel te doen voor de instelling van een programmaraad voor KPN/Digitenne met bindende zeggenschap over ten minste eenderde deel van de beschikbare kanalen van Digitenne, buiten de publieke zenders,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Motie Dibi/Depla over afspraken over energiebesparing en duurzaam inkopen voor het onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Motie Dibi/Depla over afspraken over energiebesparing en duurzaam inkopen voor het onderwijs Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs energie financiën natuur en milieu onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 109MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN DEPLAVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het kabinet met de HBO-raad en de VSNU afspraken heeft gemaakt over energiebesparing en duurzaam inkopen;verzoekt de regering het initiatief te nemen zodat er ook afspraken komen voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs,en gaat over tot de orde van de dag.DibiDepla ...

Motie Jasper van Dijk over het niet door laten gaan van scholenfusies als daarvoor geen draagvlak is (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over het niet door laten gaan van scholenfusies als daarvoor geen draagvlak is Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 87MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de regering voor het onderwijs een fusietoets gaat maken, maar dat het wetgevingstraject nog een à twee jaar gaat duren;constaterende, dat er minstens 26 fusies gaande zijn waarover grote zorgen bestaan onder betrokkenen;verzoekt de regering zich gedurende het wetgevingstraject tot het uiterste in te spannen om scholenfusies geen doorgang te laten vinden als daar geen draagvlak voor is,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...