Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

369 resultaten

Geleidende brief (Dossier 35681)
Geleidende brief Geleidende brief arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2020 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35681)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 4 april 2022 I. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling Advisering Raad van State (Dossier 35681)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling Advisering Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 5 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Inhoudsopgave blz. ...

Verslag (Dossier 35681)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 17 mei 2021 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Voorstel van wet (Dossier 35681)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Motie van het lid Ephraim over een kerstbonus van €500 per gepensioneerde (Dossier 35681)
Motie van het lid Ephraim over een kerstbonus van €500 per gepensioneerde Motie arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 10 MOTIE VAN HET LID EPHRAIM Voorgesteld 1 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het leven door de inflatie steeds duurder wordt en mensen met een pensioen al jaren geen indexatie gehad hebben; verzoekt de regering om in samenspraak met de pensioenfondsen te komen tot een eenmalige kerstbonus van € 500 per gepensioneerde, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ephraim over met terugwerkende kracht zo veel mogelijk indexatie van de pensioenen realiseren (Dossier 35681)
Motie van het lid Ephraim over met terugwerkende kracht zo veel mogelijk indexatie van de pensioenen realiseren Motie arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 9 MOTIE VAN HET LID EPHRAIM Voorgesteld 1 juni 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het leven door de inflatie steeds duurder wordt, maar mensen met een pensioen al jaren geen indexatie gehad hebben; verzoekt de regering om met terugwerkende kracht zo veel mogelijk indexatie van de pensioenen te realiseren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33124)
Nota naar aanleiding van het verslag Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 18 april 2012 Met belangstelling heeft de regering kennisgenomen van de vragen die de leden van de fracties van VVD, PvdA, PVV, CDA, D66 en SGP hebben gesteld over het onderhavige wetsvoorstel. ...

Motie Van Tongeren over het energielabel (Dossier 33124)
Motie Van Tongeren over het energielabel Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 23 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het goed zou zijn als het energielabel niet alleen een momentopname van de energieprestatie zou zijn, maar tevens handvatten aan huiseigenaren en verhuurders zou geven voor het nemen van energiebesparende maatregelen; verzoekt de regering, in overleg met de energieprestatieadviseurs voorstellen uit te werken om bij toekenning van het energielabel standaard een advies op maat te geven voor het nemen van energiebesparende maatregelen; verzoekt de regering tevens, te bevorderen dat daarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat de terugverdientijd van die maatregelen is, met hoeveel de energierekening kan dalen als gevolg van de maatregelen en op welke stimuleringsmaatregelen de bewoner aanspraak kan maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verzoek plenaire behandeling voorstel van wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen voor het zomerreces (Dossier 33124)
Verzoek plenaire behandeling voorstel van wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen voor het zomerreces Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juni 2012 In verband met een dreigende overschrijding van de implementatietermijn van de richtlijn vraag ik u hierbij om het voorstel van wet tot wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen) (33 124) nog voor het zomerreces te behandelen. ...

Motie Visser en Van Toorenburg over vereenvoudiging van het energieprestatiecertificaat (Dossier 33124)
Motie Visser en Van Toorenburg over vereenvoudiging van het energieprestatiecertificaat Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN VISSER EN VAN TOORENBURG Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat thans voorligt het wetsvoorstel inzake de Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen (33124); overwegende dat de uitvoering van de hiervoor genoemde wet gepaard gaat met voor burgers en instellingen grote administratieve lasten en uitvoeringskosten; van mening dat de administratieve lasten en uitvoeringskosten van de invoering van het energieprestatiecertificaat zo beperkt mogelijk moeten worden gehouden; verzoekt de regering, opties voor vereenvoudiging van het systeem van het energieprestatiecertificaat en de sanctionering daarvan te verkennen, een en ander binnen het kader van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen, en de Tweede Kamer daarover zo spoedig mogelijk te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie van de minister n.a.v. de voorlichting van de Raad van State over amendementen 33 124, nrs. 10 en 11 inzake kenbaarheid energieprestatie gebouwen (Dossier 33124)
Reactie van de minister n.a.v. de voorlichting van de Raad van State over amendementen 33 124, nrs. 10 en 11 inzake kenbaarheid energieprestatie gebouwen Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2012 In overleg met de Tweede Kamer heb ik bij brief van 5 juli 2012 op grond van artikel 21a, eerste lid, van de Wet op de Raad van State aan de Afdeling advisering van de Raad van State gevraagd om voorlichting over twee amendementen op het wetsvoorstel kenbaarheid energieprestatie gebouwen (33 124) over de vraag of de ingediende amendementen verenigbaar zijn met de eisen van de richtlijn. ...

Motie Visser en Van Toorenburg over het energieprestatiecertificaat (Dossier 33124)
Motie Visser en Van Toorenburg over het energieprestatiecertificaat Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN VISSER EN VAN TOORENBURG Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat artikel 11b van de toekomstige Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen bepaalt dat bij ministeriële regeling nadere voorschriften moeten worden gegeven omtrent de inhoud en de vormgeving van het energieprestatiecertificaat, de berekening van de energieprestatie van een gebouw, de wijze van totstandkoming van de referentiewaarden waarmee de energieprestatie kan worden vergeleken, en de aan de deskundigen te stellen kwaliteitseisen; verzoekt de regering, de ministeriële regeling zodanig vorm te geven dat de invoering van het energieprestatiecertificaat voor de burgers en instellingen met zo min mogelijk bureaucratische rompslomp gepaard gaat en dat er niet meer wordt geregeld dan richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen daadwerkelijk voorschrijft, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nota van wijziging (Dossier 33124)
Nota van wijziging Nota van wijziging bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 april 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Na artikel I, onderdeel G, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: H Artikel 120, tweede lid, komt te luiden: 2. ...

Motie Paulus Jansen over een gratis energielabel bij gebreken (Dossier 33124)
Motie Paulus Jansen over een gratis energielabel bij gebreken Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 19 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de kwaliteit van energielabels de afgelopen jaren verbeterd is; overwegende dat desondanks bij steekproefsgewijze controle een klein deel van de labels wordt afgekeurd; van mening dat het vertrouwen van de consument staat of valt bij de kwaliteit; verzoekt de regering om, wettelijk te verankeren dat de leverancier van een label te allen tijde verplicht is om gratis een verbeterd label ter beschikking te stellen bij gebleken gebreken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Toorenburg en Visser over een brandbrief aan de commissie-Stoiber over verlichting administratieve lastendruk (Dossier 33124)
Motie Van Toorenburg en Visser over een brandbrief aan de commissie-Stoiber over verlichting administratieve lastendruk Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN VISSER Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat met de voorliggende wet een extra administratieve last wordt toegevoegd aan het verkoopproces van onroerend goed; overwegende dat men het binnen de gehele Europese Unie eens is over de doelstelling de lastendruk te verminderen en dat voor dat doel een speciale commissie is ingesteld; verzoekt de regering om, namens de lidstaat Nederland deze commissie-Stoiber een brandbrief te sturen met het verzoek om de betreffende richtlijn door te lichten op administratieve lasten en de totstandkoming te evalueren zodat hieruit lessen voor de toekomst worden getrokken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden De Boer en Van Bochove over het schrappen van de sanctie voor de koopsector (Dossier 33124)
Amendement van de leden De Boer en Van Bochove over het schrappen van de sanctie voor de koopsector Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE BOER EN VAN BOCHOVE Ontvangen 27 juni 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 11b, eerste lid, onderdeel b «artikel 11c, eerste lid» vervangen door: artikel 11c. ...

Amendement van de leden Knops en Visser dat regelt dat binnen twee jaar deze wet wordt geëvalueerd (Dossier 33124)
Amendement van de leden Knops en Visser dat regelt dat binnen twee jaar deze wet wordt geëvalueerd Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 21 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KNOPS EN VISSER Ontvangen 15 november 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel VI wordt «vier jaar» vervangen door: twee jaar. ...

Reactie op verzoek commissie om een overzicht van de sanctiesystemen EPBD-richtlijnen (Dossier 33124)
Reactie op verzoek commissie om een overzicht van de sanctiesystemen EPBD-richtlijnen Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2012 Naar aanleiding van het verzoek van de leden Visser en Verhoeven om een brief te ontvangen waarin een overzicht wordt gegeven van de concrete toepassing van de sanctiebepaling dan wel de gehanteerde sanctiesystemen van de oude en de herziene EPBD-richtlijn in alle lidstaten inclusief de voor- en nadelen, bericht ik u als volgt. ...

Amendement van de leden De Boer en Van Bochove over de noodzaak voor de eigenaar van een gebouw om te beschikken over een energieprestatiecertificaat berekend aan de hand van het bouwjaar van het gebouw (Dossier 33124)
Amendement van de leden De Boer en Van Bochove over de noodzaak voor de eigenaar van een gebouw om te beschikken over een energieprestatiecertificaat berekend aan de hand van het bouwjaar van het gebouw Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE BOER EN VAN BOCHOVE Ontvangen 27 juni 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt na artikel 11a een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 11ab 1. ...