Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

369 resultaten

Reactie op het rapport van de heer Winsemius over samenwerking in de Gooi en Vechtstreek (#:-)
Reactie op het rapport van de heer Winsemius over samenwerking in de Gooi en Vechtstreek Brief regering bestuur gemeenten Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 mei 2013 Bij brief van 13 februari heb ik de provincie Noord-Holland gevraagd mij voor 1 oktober 2013 te adviseren over de bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp. ...

Amendement van het lid Van Beek over het samenvoegen van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden (#:-)
Amendement van het lid Van Beek over het samenvoegen van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden Amendement bestuur gemeenten Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BEEK Ontvangen 21 februari 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In de beweegreden wordt «, Naarden en Weesp» vervangen door: en Naarden. ...

Amendement van het lid Van Beek over het opnemen van een voorziening in het wetsvoorstel ter voorkoming van schade voor Naardermeer, voortkomende uit de juridische procedure tussen de gemeente Bussum en KNSF/KNSF Vastgoed (#:-)
Amendement van het lid Van Beek over het opnemen van een voorziening in het wetsvoorstel ter voorkoming van schade voor Naardermeer, voortkomende uit de juridische procedure tussen de gemeente Bussum en KNSF/KNSF Vastgoed Amendement bestuur gemeenten Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BEEK Ontvangen 21 februari 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 5a 1. ...

Motie-Bruins Slot over overleg met de betrokken bestuurlijke partners (#:-)
Motie-Bruins Slot over overleg met de betrokken bestuurlijke partners Motie bestuur gemeenten Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT Voorgesteld 7 maart 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat onvoldoende draagvlak bij de gemeenten bestaat om de gemeente Weesp samen te voegen met de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden; overwegende, dat de slagkracht van de ambtelijke organisatie van de gemeente Weesp dient gewaarborgd te zijn; van mening, dat de ambtelijke organisatie van de gemeente Weesp kan worden versterkt door middel van intensieve samenwerking, interbestuurlijke pools op het terrein van personeel of, indien gewenst, een ondersteunende rol van de provincie; verzoekt de regering in overleg te treden met de betrokken bestuurlijke partners om de slagkracht van de ambtelijke organisatie van de gemeente Weesp te borgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Vaderverlof; Voorstel van wet Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Vaderverlof; Memorie van toelichting Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

officiële publicatie (Dossier 31071)
Vaderverlof; Geleidende brief Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof)nr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 14 juni 2007Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet arbeid en zorg, in verband met het toekennen van een vaderverlof aan partners van de moeder na de bevalling en daartoe het kraamverlof in de Wet arbeid en verlof te verlengen van twee werkdagen naar tweemaal de arbeidsduur per week.De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.Van Gent ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34906)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag financieel toezicht financiën Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 13 februari 2019 Inleiding De initiatiefnemers danken de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en SP voor hun vragen over het voorliggende wetsvoorstel. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34906)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Voorstel van wet (Dossier 34906)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Verslag (Dossier 34906)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) financieel toezicht financiën Nr. 7 VERSLAG De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand initiatiefwetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Geleidende brief (Dossier 34906)
Geleidende brief Geleidende brief financieel toezicht financiën Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 15 maart 2018 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van «vaste beloning» en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34906)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE ALGEMEEN DEEL Inleiding Er is veel maatschappelijk debat over de toename van ongelijkheid en meer specifiek over beloningsverhoudingen binnen grote ondernemingen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 34906)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) financieel toezicht financiën Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 25 april 2018 en de reactie van de initiatiefnemers d.d. 5 juli 2018, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34906)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL Inleiding De afgelopen jaren is er zowel op nationaal als op Europees niveau veel wet- en regelgeving tot stand gekomen om de risico’s in de financiële sector te verminderen. ...

Reactie op het Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank (Kamerstuk 34906) (Dossier 34906)
Reactie op het Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank (Kamerstuk 34906) Brief regering financieel toezicht financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 februari 2019 De leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan hebben een wetsvoorstel bij uw Kamer ingediend in verband met de aanscherping van de definitie van «vaste beloning» en de introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank (Kamerstuk 34 906). ...

Amendement van het lid Alkaya over uitbreiding naar bestuurders van alle banken (Dossier 34906)
Amendement van het lid Alkaya over uitbreiding naar bestuurders van alle banken Amendement financieel toezicht financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA Ontvangen 26 februari 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift vervalt «systeemrelevante». ...

Motie van de leden Van der Linde en Sneller over de nummerportabiliteit (Dossier 34906)
Motie van de leden Van der Linde en Sneller over de nummerportabiliteit Motie financieel toezicht financiën Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER LINDE EN SNELLER Voorgesteld 24 april 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat excessen in de bankensector effectief voorkomen kunnen worden als klanten gemakkelijk kunnen opstappen naar een andere bank; overwegende dat het wisselen van bank wordt bemoeilijkt doordat een klant zijn eigen rekeningnummer niet mee kan nemen, en dat de toevoeging van de banknaam aan het IBAN de discussie over nummerportabiliteit verder heeft bemoeilijkt; constaterende dat de Kamer de afgelopen tien jaar verscheidene moties over dit onderwerp heeft aangenomen, die steeds breed werden gesteund; vraagt de regering, te bewerkstelligen dat uiterlijk per 1 januari 2021 de nummerportabiliteit zodanig is geregeld dat iedere klant van bank kan wisselen met behoud van rekeningnummer, bijvoorbeeld door automatische omleiding of door het irrelevant maken van de banknaam bij een binnenlandse overschrijving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Brief van het lid Nijboer inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 34974)
Brief van het lid Nijboer inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie huisvesting organisatie en beleid Nr. 6 BRIEF VAN HET LID NIJBOER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 januari 2022 Hierbij deel ik u mede dat gelet op het vertrek van het lid Smeulders uit de Kamer het lid Bromet de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneemt. ...

Appreciatie van het voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen) (Dossier 34974)
Appreciatie van het voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen) Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 februari 2022 Op 14 januari heeft u mij verzocht om een appreciatie van het initiatiefwetsvoorstel Wet voldoende betaalbare woningen van de leden Nijboer (PvdA), Beckerman (SP) en Bromet (GroenLinks) (Kamerstuk 34 974). ...