Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

369 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33311)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag burgerlijk recht recht Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 27 mei 2013 Met belangstelling heb ik kennis genomen van de door de verschillende fracties gestelde vragen en naar voren gebrachte punten. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33311)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) burgerlijk recht recht Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (Dossier 33311)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) burgerlijk recht recht Nr. 4 ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 26 juli 2012 en de reactie van de indiener d.d. 15 januari 2013, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal. ...

Beantwoording van vragen gesteld tijdens de plenaire behandeling op 29 januari 2014 over het voorstel van wet van het lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie (Dossier 33311)
Beantwoording van vragen gesteld tijdens de plenaire behandeling op 29 januari 2014 over het voorstel van wet van het lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie Brief regering burgerlijk recht recht Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 maart 2014 Tijdens de plenaire behandeling op 29 januari 2014 (Handelingen II 2013/14, nr. 47, item 3, blz. 1–7) van het voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie (Kamerstukken 33 311) zijn mij enkele vragen gesteld. ...

Nota van wijziging (Dossier 33325)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 11 december 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 4, derde lid, wordt «eerste lid,» vervangen door: tweede lid,. ...

Voorlichting Afdeling advisering Raad van State (Dossier 33325)
Voorlichting Afdeling advisering Raad van State Voorlichting Afdeling advisering Raad van State bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 11 VOORLICHTING VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 december 2014 Bij brief van de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 20 juni 2014 heeft de Tweede Kamer, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het verzoek om voorlichting inzake het voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland), met memorie van toelichting (Kamerstuk 33 325). ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33325)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 11 december 2013 INHOUDSOPGAVE blz. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33325)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 17 mei 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A 1. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33325)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Verslag (Dossier 33325)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 10 september 2013 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (Dossier 33325)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 4 ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 10 oktober 2012 en de reactie van de indiener d.d. 11 juni 2013, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Geleidende brief (Dossier 33325)
Geleidende brief Geleidende brief bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 3 juli 2012 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland). ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33325)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE I ALGEMEEN DEEL Regelmatige migratie tussen de verschillende landen van het Koninkrijk past bij de duurzame band die de landen van het Koninkrijk met elkaar zijn aangegaan in het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden (hierna: het Statuut). ...

Voorstel van wet (Dossier 33325)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33325)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over een verzoek aan de Afdeling advisering van de Raad van State inzake het voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (Dossier 33325)
Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over een verzoek aan de Afdeling advisering van de Raad van State inzake het voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) Brief commissie bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 10 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juni 2014 Bij de Tweede Kamer is aanhangig het voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (Kamerstuk 33 325). ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33354)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht staatsrecht Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 25 april 2016 Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag en van de daarin door de verschillende fracties gestelde vragen. ...

Motie van het lid Klein over binnen een proefopstelling stemmen (Dossier 33354)
Motie van het lid Klein over binnen een proefopstelling stemmen Motie recht staatsrecht Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld 26 mei 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de mogelijkheid van experimenten aangaande elektronisch stemmen én het gebruik van een nieuw stembiljet momenteel worden overwogen; overwegende dat momenteel nog veel onduidelijk is over de technische realisering van elektronisch stemmen en stemmen tellen; overwegende dat beide voorgenomen experimenten tevens betekenen dat een beperkte groep kiesgerechtigden bij de uitoefening van hun actief kiesrecht onvrijwillig als proefkonijnen wordt ingezet; overwegende dat dit onwenselijk is; verzoekt de regering om, in overleg met de VNG proefopstellingen te ontwikkelen die vervolgens bij toekomstige verkiezingen in daarvoor overeengekomen gemeenten naast de reguliere stemhokjes worden geplaatst, zodat kiesgerechtigden aldaar op vrijwillige basis hun stem op zowel reguliere wijze alsmede binnen een proefopstelling kunnen uitbrengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nota van wijziging (Dossier 33354)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 25 april 2016 Artikel 3, tweede lid, van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33354)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...