Gepubliceerd: 11 december 2013
Indiener(s): André Bosman (VVD)
Onderwerpen: bestuur de nederlandse antillen en aruba
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33325-9.html
ID: 33325-9
Origineel: 33325-5

Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 11 december 2013

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, derde lid, wordt «eerste lid,» vervangen door: tweede lid,.

B

Aan artikel 26 wordt de volgende zinsnede toegevoegd: en vervalt op het tijdstip dat een rijkswet voor het personenverkeer tussen de landen van het Koninkrijk in werking treedt.

Toelichting

Via onderdeel A van deze nota van wijziging wordt een verschrijving hersteld.

Onderdeel B ziet op het opnemen van een horizonbepaling in het wetsvoorstel. Zoals de indiener heeft aangegeven in de memorie van toelichting en in de nota naar aanleiding van het verslag heeft hij voorkeur voor een rijkswet die het personenverkeer tussen de verschillende landen van het Koninkrijk regelt op basis van het uitgangspunt van vrij verkeer van personen. Vooralsnog is het echter niet haalbaar gebleken om op dit punt een rijkswet tot stand te brengen. Hiermee is een nationale regeling in de verschillende landen het hoogst haalbare. Wanneer op een later moment alsnog een rijkswet tot stand komt kan de wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland per direct komen te vervallen. Dit komt tot uitdrukking in het opnemen van een horizonbepaling in het voorstel.

Bosman