Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

1813 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Sap ter vervanging van nr. 47 over het aanpassen van de bedragen van de vrijstellingen in de erfbelasting (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Sap ter vervanging van nr. 47 over het aanpassen van de bedragen van de vrijstellingen in de erfbelasting Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 49GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SAP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 47Ontvangen 28 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bashir ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 27 over handhaving vrijstellingspercentage van 75% en invoering maximum van € 5 miljoen (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Bashir ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 27 over handhaving vrijstellingspercentage van 75% en invoering maximum van € 5 miljoen Amendement belasting burgerlijk recht economie financiën ondernemen recht 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 62GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 27Ontvangen 29 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I, onderdeel AC, komt punt 3 als volgt te luiden:3. ...

Afschrift van een brief aan de KNB inzake wetsvoorstel 31930 (Dossier 31930)
Afschrift van een brief aan de KNB inzake wetsvoorstel 31930 Brief regering belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 86BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 oktober 2009Hierbij bied ik u aan een afschrift van een brief1 die ik heden heb verzonden aan de KNB inzake wetsvoorstel 31 930.De staatssecretaris van Financiën,J. ...

Amendement van het lid Remkes dat ertoe strekt dat bij bepaalde personen voor de kwalificatie als partner niet de voorwaarde wordt gesteld dat een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleende akte (Dossier 31930)
Amendement van het lid Remkes dat ertoe strekt dat bij bepaalde personen voor de kwalificatie als partner niet de voorwaarde wordt gesteld dat een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleende akte Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 42AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 27 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Aan artikel XII, eerste lid, onderdeel b, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:3°. ...

Toezeggingen behandeling wetsvoorstel 31930 (wijziging Successiewet 1956 e.a.) (Dossier 31930)
Toezeggingen behandeling wetsvoorstel 31930 (wijziging Successiewet 1956 e.a.) Brief regering belasting economie financiën ondernemen Nr. 90 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 september 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet van 17 december 2009 tot wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956) (Stb. 564) in werking getreden. ...

Reactie op de ingediende amendementen ingediend tijdens het WGO inzake de Successiewet 1956 (31930) (Dossier 31930)
Reactie op de ingediende amendementen ingediend tijdens het WGO inzake de Successiewet 1956 (31930) Brief regering 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 36BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 oktober 2009Hierbij bied ik u aan mijn reactie op de ingediende amendementen op wetsvoorstel 31 930.De staatssecretaris van Financiën,J. ...

Amendement van het lid Koser Kaya dat ondere andere regelt dat een alleenstaande zonder kinderen of andere afstammelingen de mogelijkheid krijgt iemand aan te wijzen die erft tegen het partnertarief (Dossier 31930)
Amendement van het lid Koser Kaya dat ondere andere regelt dat een alleenstaande zonder kinderen of andere afstammelingen de mogelijkheid krijgt iemand aan te wijzen die erft tegen het partnertarief Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 52AMENDEMENT VAN HET LID KOŞER KAYAOntvangen 28 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De in artikel I, onderdeel U, onder 1, opgenomen tabel wordt vervangen door: Gedeelte van de belaste verkrijging tussenenindien verkregen door partner, afstammelingen1 dan wel, ingeval erflater geen partner en geen afstammelingen heeft, één door erflater aangewezen persoonin overige gevallen€ 0€ 125 00012%30% € 125 000 en hoger 22%40%1 Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.ToelichtingDit amendement bewerkstelligt dat een alleenstaande zonder kinderen of andere afstammelingen de mogelijkheid krijgt iemand aan te wijzen die erft tegen het partnertarief. ...

Gewijzigd amendement van het lid Remkes ter vervanging van nr. 31 over het verhogen van de voorwaardelijke vrijstelling voor ondernemingsvermogen verkregen in het kader van een bedrijfsopvolging van 90 percent naar 100 percent (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Remkes ter vervanging van nr. 31 over het verhogen van de voorwaardelijke vrijstelling voor ondernemingsvermogen verkregen in het kader van een bedrijfsopvolging van 90 percent naar 100 percent Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 77GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID REMKES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT NR. 31Ontvangen 2 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I, onderdeel AH, wordt artikel 35b als volgt gewijzigd:1. ...

Reactie op het amendement nummer 55 van de leden Tang/Cramer en n.a.v. vragen tijdens het plenaire debat naar de uitvoeringsaspecten en de daarmee samenhangende proportionaliteit van het in dat amendement opgenomen voorstel (Dossier 31930)
Reactie op het amendement nummer 55 van de leden Tang/Cramer en n.a.v. vragen tijdens het plenaire debat naar de uitvoeringsaspecten en de daarmee samenhangende proportionaliteit van het in dat amendement opgenomen voorstel Brief regering belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 87BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 november 2009In aanvulling op mijn brief van 2 november jongstleden (kamerstuk 31 930, nr. ...

Gewijzigd amendement van het lid Tony van Dijck ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 50 over een uitstelregeling bij de verkrijging van de blote eigendom van een eigen woning (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Tony van Dijck ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 50 over een uitstelregeling bij de verkrijging van de blote eigendom van een eigen woning Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 75GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DIJCK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 50Ontvangen 30 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I wordt na onderdeel AH een onderdeel ingevoegd, luidende: AHa. ...

Reactie op nieuw ingediende amendementen van de Successiewet 1956 (Dossier 31930)
Reactie op nieuw ingediende amendementen van de Successiewet 1956 Brief regering belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 60BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 oktober 2009Hierbij doe ik u een beoordeling toekomen van de tot op heden ingediende amendementen, met dien verstande dat ik op de amendementen met volgnummers 19 tot en met 34 van kamerstuk 31 930 reeds ben ingegaan in mijn brief van 13 oktober jongsleden1. ...

Amendement van het lid Bashir over een wettelijke vastlegging van een meldingsplicht voor trusts en vergelijkbare rechtsvormen die onderdeel uitmaken van het afgezonderd particulier vermogen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Bashir over een wettelijke vastlegging van een meldingsplicht voor trusts en vergelijkbare rechtsvormen die onderdeel uitmaken van het afgezonderd particulier vermogen Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 41AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 27 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel II, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van het lid Cramer over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij schenking of vererving (Dossier 31930)
Amendement van het lid Cramer over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij schenking of vererving Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 6AMENDEMENT VAN HET LID CRAMEROntvangen 8 juli 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I, onder AH, vervalt in artikel 35c, eerste lid, onder c, de zinsnede «, met uitzondering van artikel 4.10 en artikel 4.11,».IIIn artikel I, onder AH, vervalt in artikel 35c, vijfde lid, de zinsnede «, met uitzondering van artikel 4.10 en artikel 4.11,».ToelichtingDit amendement regelt, dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij schenking of vererving van toepassing blijft op alle aanmerkelijk belanghouders. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Sap ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 80 over het vervallen van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn, alsmede dat wordt geregeld dat bij bepaalde personen voor de kwalificatie als partner niet de voorwaarde wordt gesteld dat een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleden akte (Dossier 31930)
Nader gewijzigd amendement van het lid Sap ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 80 over het vervallen van de bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn, alsmede dat wordt geregeld dat bij bepaalde personen voor de kwalificatie als partner niet de voorwaarde wordt gesteld dat een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan bij een ten overstaan van een notaris verleden akte Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 84NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SAP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 80Ontvangen 3 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn het in artikel I, onderdeel B, opgenomen artikel 1a wordt, onder vernummering van het zesde lid tot zevende lid, een lid ingevoegd, luidende:6. ...

Gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 33 om in de bedrijfsopvolgingsregeling een drempel op te nemen (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 33 om in de bedrijfsopvolgingsregeling een drempel op te nemen Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 53GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S. ...

Amendement van de leden Tang en Cramer over korting op de erfbelasting (Dossier 31930)
Amendement van de leden Tang en Cramer over korting op de erfbelasting Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 55AMENDEMENT VAN DE LEDEN TANG EN CRAMEROntvangen 28 oktober 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IArtikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Toelichting op de precieze invulling van het overgangsrecht voor intrekking besluit i.v.m. artikel 10 van de Successiewet 1956 (Dossier 31930)
Toelichting op de precieze invulling van het overgangsrecht voor intrekking besluit i.v.m. artikel 10 van de Successiewet 1956 Brief regering belasting economie financiën ondernemen Nr. 92 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2012 De vaste commissie voor Financiën heeft mij verzocht u in te lichten over de invulling van het door mij toegezegde overgangsrecht voor de toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956. ...

Motie Cramer over onderzoek naar een voorwaardelijke vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling (Dossier 31930)
Motie Cramer over onderzoek naar een voorwaardelijke vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling Motie belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 71MOTIE VAN HET LID CRAMERVoorgesteld 29 oktober 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat bij verkrijging van ondernemingsvermogen als gevolg van een nalatenschap het op basis van de bedrijfsopvolgingsregeling voorwaardelijk vrij te stellen gedeelte van dat vermogen wordt berekend over de waarde van het ondernemingsvermogen zonder aftrek van de met de verkrijging samenhangende overbedelingsschulden aan de andere erfgenamen;overwegende, dat bij die andere erfgenamen het met het ondernemingsvermogen samenhangende deel van hun onderbedelingsvorderingen normaal onderworpen is aan de heffing van erfbelasting, behoudens een faciliteit voor rentedragend uitstel;overwegende, dat in die situatie de bedrijfsopvolgingsregeling in onvoldoende mate uitwerkt overeenkomstig haar ratio, te weten het bevorderen van de continuïteit van ondernemingen, doordat het «indirecte» aandeel van de andere erfgenamen in het ondernemingsvermogen niet onder de regeling valt en de erfgenaam die het ondernemingsvermogen verkrijgt, een te hoge voorwaardelijke vrijstelling krijgt;overwegende, dat het voorgaande zich in het bijzonder voordoet in de «standaard»-situatie dat een partner overlijdt met achterlating van de andere partner en kinderen en de langstlevende partner krachtens, al dan niet wettelijke, verdeling het ondernemingsvermogen verkrijgt;verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken om in de genoemde situatie de voorwaardelijke vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling te verlenen op het niveau van de nalatenschap, waarbij de andere erfgenamen ook voor hun deel van de onderbedelingsvorderingen dat samenhangt met het ondernemingsvermogen in de faciliteit delen, en gaat over tot de orde van de dag.Cramer ...

Gewijzigd amendement van het lid Remkes ter vervanging van nr. 39 over een eenmalige vrijstelling bij schenking aan (klein)kinderen van € 50 000 bij aanwending voor aankoop woning (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Remkes ter vervanging van nr. 39 over een eenmalige vrijstelling bij schenking aan (klein)kinderen van € 50 000 bij aanwending voor aankoop woning Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 78GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID REMKES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 39Ontvangen 2 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel I, onderdeel AE, onder 3, komt te luiden:3. ...

Aanvullende informatie inzake soliditeit budgettaire raming en verdragsrechtelijke aspecten in relatie tot de APV-maatregel van het wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 (Dossier 31930)
Aanvullende informatie inzake soliditeit budgettaire raming en verdragsrechtelijke aspecten in relatie tot de APV-maatregel van het wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 Brief regering 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 35BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 oktober 2009InleidingIn deze brief zal ik ingaan op het in de heffing betrekken van afgezonderde particuliere vermogens (APV’s) en de verdragsrechtelijke aspecten daarvan. ...