Zoeken


Status
Partij
VVD 17235
CDA 15036
PvdA 13670
D66 10128
CU 6370
Meer...
GL 6232
PVV 3107
SGP 2628
PvdD 2073
SP 903
DENK 692
50PLUS 547
BBB 396
GroenLinks-PvdA 254
FVD 246
Volt 181
Omtzigt 158
BVNL 144
BIJ1 142
GPV 139
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
VVD 17235
CDA 15036
PvdA 13670
D66 10128
CU 6370
Meer...
GL 6232
PVV 3107
SGP 2628
PvdD 2073
SP 903
DENK 692
50PLUS 547
BBB 396
GroenLinks-PvdA 254
FVD 246
Volt 181
Omtzigt 158
BVNL 144
BIJ1 142
GPV 139
Datum
Van:
Tot:

63960 resultaten

Voorstel van wet (Dossier 35925-XII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 21 september 2021 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2021–2022Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35925-XII)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 september 2021 en het nader rapport d.d. 20 september 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35925-XII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2021–2022 1 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Verdeling geraamde uitgaven IenW-begrotingen 2022 (bedragen x € 1 mln.). ...

Motie van het lid Bouchallikh over mogelijke vormen van compensatie uitwerken voor Lelystad Airport (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bouchallikh over mogelijke vormen van compensatie uitwerken voor Lelystad Airport Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat, mocht Lelystad Airport niet geopend worden, het rechtvaardig is dat de regio op een bepaalde manier wordt gecompenseerd, bij voorkeur door op alternatieve wijze de regio beter bereikbaar te maken; verzoekt de regering mogelijke vormen van compensatie uit te werken; verzoekt de regering bij het uitwerken hiervan het bredewelvaartsbegrip toe te passen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over in kaart brengen of er sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes sprake is van ontwijkingsgedrag bij drankproducenten (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bouchallikh c.s. over in kaart brengen of er sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes sprake is van ontwijkingsgedrag bij drankproducenten Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. ...

Motie van het lid Alkaya over geld vrijmaken voor infrastructuur en dit dekken met lastenverzwaringen voor grote bedrijven (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Alkaya over geld vrijmaken voor infrastructuur en dit dekken met lastenverzwaringen voor grote bedrijven Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID ALKAYA Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering meer geld vrij te maken voor de instandhouding van infrastructuur en dit te dekken met lastenverzwaringen voor grote bedrijven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Alkaya en Bouchallikh over het zo veel mogelijk versnellen van duurzaam taxiën op Schiphol (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Alkaya en Bouchallikh over het zo veel mogelijk versnellen van duurzaam taxiën op Schiphol Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN BOUCHALLIKH Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat omwonenden en medewerkers van Schiphol worden blootgesteld aan schadelijke concentraties van ultrafijnstof; van mening dat luchthavens hoofdverantwoordelijk zijn voor een veilige werkplek en medeverantwoordelijk voor een veilige en gezonde leefomgeving; van mening dat de ambitie om pas in 2030 duurzaam te taxiën onnodig laat is; verzoekt de regering om zich tot het uiterste in te spannen om duurzaam taxiën zo veel mogelijk te versnellen, zodat dit eerder dan 2030 is gerealiseerd; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid De Hoop over voorbereidingen treffen om een tracébesluit Lelylijn zo snel mogelijk uit te voeren (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid De Hoop over voorbereidingen treffen om een tracébesluit Lelylijn zo snel mogelijk uit te voeren Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID DE HOOP Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een Deltaplan Noord-Nederland ligt om woningbouw te combineren met nieuwe spoorlijnen; constaterende dat er brede steun is in de Kamer voor een Lelylijn, ook bij de formerende partijen; verzoekt de regering om de nodige voorbereidingen te treffen zodat een tracébesluit tot aanleg van de Lelylijn zo snel mogelijk uitgevoerd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Amhaouch en Boulakjar over een onderzoek naar het structurele personeelstekort bij ProRail (t.v.v. 35925-XII-42) (Dossier 35925-XII)
Gewijzigde motie van de leden Amhaouch en Boulakjar over een onderzoek naar het structurele personeelstekort bij ProRail (t.v.v. 35925-XII-42) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 57 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN BOULAKJAR TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 42 Voorgesteld 9 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de afgelopen periode treinverkeer op belangrijke trajecten op het hoofdrailnet constaterende dat in de afgelopen periode treinverkeer op belangrijke trajecten op het hoofdrailnet moest worden stilgelegd vanwege een personeelstekort bij de verkeersleiding van ProRail; overwegende dat het van groot belang is dat de treinreizigers zo min mogelijk gedupeerd worden door de structurele problemen van het personeelstekort; overwegende dat het van belang is dat snel duidelijk wordt hoe het bestaande personeel meer behouden kan blijven; verzoekt de regering om in samenwerking met alle vervoerders ervoor te zorgen dat treinreizigers zo min mogelijk de dupe worden van het personeelstekort bij ProRail door te bezien hoe treinuitval zo veel mogelijk kan worden voorkomen, en de Kamer voor het commissiedebat Spoor te informeren welke opties hiervoor zijn; verzoekt de regering een onafhankelijk onderzoek naar het structurele probleem rond het personeelstekort bij ProRail zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over de KRW-normen voor stikstof overal afstemmen op de niet-beïnvloedbare nutriëntenbelasting (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over de KRW-normen voor stikstof overal afstemmen op de niet-beïnvloedbare nutriëntenbelasting Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN DER PLAS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat onderzoek laat zien dat de KRW-normen voor stikstof in brakke wateren mogelijk te hoog liggen; overwegende dat niet alle waterbeheerders de KRW-normen hebben afgestemd op de niet-beïnvloedbare achtergrondbelasting en nalevering uit de bodem; verzoekt de regering in overleg met de waterbeheerders ervoor te zorgen dat de KRW-normen overal afgestemd worden op de niet-beïnvloedbare nutriëntenbelasting, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Boulakjar over het wegnemen van drempels voor toetreding van nachttreinvervoerders (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Boulakjar over het wegnemen van drempels voor toetreding van nachttreinvervoerders Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID BOULAKJAR Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de nachttrein Amsterdam-Wenen is teruggekeerd, de nachttrein naar Praag afgelopen maand is gaan rijden en in december de nachttrein naar Zürich van start gaat; overwegende dat uit het onderzoek van het KiM naar het potentieel van de internationale nachttrein andere bestemmingen zijn geïdentificeerd als kansrijk voor de exploitatie van nachttreinen vanuit Nederland; overwegende dat de markt voor nachttreinen steeds groter wordt en de eerste nachttreinen al weken voor vertrek zijn volgeboekt, maar dat het nog lastig is voor vervoerders om toegang te krijgen tot de infrastructuur en dat zij daardoor tegen risico's aanlopen; verzoekt de regering om risico's voor toetreding van (nieuwe) nachttreinvervoerders verder te identificeren en in kaart te brengen wat nodig is om drempels te doen verdwijnen en te onderzoeken hoe een meer gelijke behandeling met binnenlands vervoer bij capaciteitsaanvragen en toegang tot de opstel- en servicevoorzieningen daarbij kunnen helpen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Madlener over meer investeren in aanleg en onderhoud van weginfrastructuur (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Madlener over meer investeren in aanleg en onderhoud van weginfrastructuur Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID MADLENER Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Integrale Mobiliteitsanalyse stelt dat het gebruik van de auto zal toenemen; constaterende dat het CBS stelt dat de bevolking in 2040 met 1,7 miljoen inwoners zal groeien; spreekt uit de groei van mobiliteit per auto te onderkennen en meer te investeren in aanleg en onderhoud van weginfrastructuur, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Beckerman over het saneren van asbestdaken (Dossier 35925-XII)
Amendement van het lid Beckerman over het saneren van asbestdaken Amendement begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN Ontvangen 1 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 25.000 (x € 1.000). ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Meerjarenplan 2022-2026 (MJP) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (Kamerstuk 35925-XII-4) (Dossier 35925-XII)
Lijst van vragen en antwoorden over het Meerjarenplan 2022-2026 (MJP) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (Kamerstuk 35925-XII-4) Lijst van vragen en antwoorden ...

Motie van het lid Madlener over een leidende rol inzake de software van weginfrastructuur, bruggen, sluizen en tunnels (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Madlener over een leidende rol inzake de software van weginfrastructuur, bruggen, sluizen en tunnels Motie begroting financiën Nr. 20 MOTIE VAN HET LID MADLENER Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat digitalisering een steeds grotere rol krijgt binnen de infrastructuur; constaterende dat uit onderzoek blijkt dat onder andere bruggen en riolen kwetsbaar zijn voor hackers; constaterende dat cybercrime op de loer ligt; verzoekt de regering een leidende rol te nemen in het beveiligen en up-to-date brengen van software van de weginfrastructuur, bruggen, sluizen en tunnels; verzoekt de regering de Kamer te informeren over de tekortkomingen van de gebruikte software en de bijbehorende veiligheidsrisico's van onze weginfrastructuur, sluizen, bruggen en tunnels, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Amhaouch en Boulakjar over een onderzoek naar het structurele personeelstekort bij ProRail (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Amhaouch en Boulakjar over een onderzoek naar het structurele personeelstekort bij ProRail Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN BOULAKJAR Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de afgelopen periode treinverkeer op belangrijke trajecten op het hoofdrailnet moest worden stilgelegd vanwege een personeelstekort bij de verkeersleiding van ProRail; overwegende dat het van groot belang is dat de treinreizigers zo min mogelijk gedupeerd worden door de structurele problemen van het personeelstekort; overwegende dat het van belang is dat snel duidelijk wordt hoe het bestaande personeel meer behouden kan blijven; verzoekt de regering om in samenwerking met ProRail en NS ervoor te zorgen dat de treinreizigers zo min mogelijk de dupe worden van het personeelstekort bij ProRail door te bezien hoe treinuitval zo veel mogelijk kan worden voorkomen, en de Kamer voor het commissiedebat Spoor te informeren welke opties hiervoor zijn; verzoekt de regering een onafhankelijk onderzoek naar het structurele probleem rond het personeelstekort bij ProRail zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Voortgang herziening tarievenstelsel transportsectoren (Dossier 35925-XII)
Voortgang herziening tarievenstelsel transportsectoren Brief regering ...

Budgettaire mutaties van de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 (Dossier 35925-XV)
Budgettaire mutaties van de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 Brief regering ...

Motie van het lid Palland c.s. over zo spoedig mogelijk zekerheid bieden over borging, kwaliteit en continuïteit van de onderwijsroute (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Palland c.s. over zo spoedig mogelijk zekerheid bieden over borging, kwaliteit en continuïteit van de onderwijsroute Motie begroting financiën Nr. 20 MOTIE VAN HET LID PALLAND C.S. ...

Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over de grenzen sluiten voor alle asielzoekers en voor alle immigranten uit islamitische landen (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over de grenzen sluiten voor alle asielzoekers en voor alle immigranten uit islamitische landen Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN LÉON DE JONG EN DE GRAAF Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat het zijn van een verzorgingsstaat en het zijn van een immigratieland een onmogelijke combinatie is en dat we derhalve moeten kiezen; spreekt uit dat Nederland een verzorgingsstaat is; verzoekt de regering de verzorgingsstaat te beschermen en derhalve de Nederlandse grenzen te sluiten voor alle asielzoekers en voor alle immigranten uit islamitische landen, en gaat over tot de orde van de dag. ...