Kamervraag 2024Z07491

Het bericht Meer sleepnet­visserij in Nederlandse natuurgebieden dan in zes andere landen bij elkaar

Ingediend 25 april 2024
Indiener Ines Kostić (PvdD)
Onderwerpen bestuur dieren landbouw parlement
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z07491.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Meer sleepnetvisserij in Nederlandse natuurgebieden dan in zes andere landen bij elkaar»?1
 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op het rapport «A quantification of bottom towed fishing activity in Marine Natura 2000 sites» van de Marine Conservation Society?
 • Vraag 3
  Kunt u bevestigen dat uit het onderzoek blijkt dat er meer dan 2,1 miljoen uur met sleepnetten is gevist in Nederlandse Natura 2000-gebieden?
 • Vraag 4
  Kunt u bevestigen dat 96 procent van deze geviste uren kan worden toegewezen aan Nederlandse vissersschepen?
 • Vraag 5
  Kunt u bevestigen dat bijna evenveel uren in Nederlandse Natura 2000-gebieden is gevist als in zes andere Europese landen (Zweden, Denemarken, Duitsland, Ierland, Portugal en Spanje) bij elkaar?
 • Vraag 6
  Wat is uw reactie hierop?
 • Vraag 7
  Kunt u bevestigen dat bodemberoerende visserij, waarbij visnetten over de zeebodem worden gesleept om vis te vangen, de natuur op de zeebodem verstoort wat resulteert in verlies van biodiversiteit en de aantasting van de leefgebieden van diersoorten? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Hoe oordeelt u over de druk die met sleepnetvisserij wordt gelegd op de zeebodem in beschermde natuurgebieden?
 • Vraag 9
  Deelt u de mening dat kwetsbare natuurgebieden op zee, die we met een reden hebben aangewezen als beschermd gebied, ook daadwerkelijk goed moeten worden beschermd? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 10
  Kunt u bevestigen dat slechts 5 procent van de Nederlandse Noordzee is gesloten voor bodemberoerende visserij?
 • Vraag 11
  Kunt u bevestigen dat slechts 29 procent van de beschermde zeebodem in Nederland niet wordt bevist?
 • Vraag 12
  Kunt u verklaren waarom we in Nederland kwetsbare natuurgebieden op zee aanwijzen als beschermd gebied, maar deze gebieden vervolgens niet daadwerkelijk beschermen?
 • Vraag 13
  Welke maatregelen gaat u op korte termijn nemen om ervoor te zorgen dat een toenemend deel van de beschermde gebieden niet meer toegankelijk is voor (sleepnet)visserij?
 • Vraag 14
  Welke maatregelen gaat u nemen om de controle en handhaving te intensiveren om zo te garanderen dat de beschermingsmaatregelen ook daadwerkelijk worden nageleefd?
 • Vraag 15
  Kunt u deze vragen één voor één en binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoorden?
 • Mededeling - 23 mei 2024

  Op 25 april zijn er vragen gesteld door het lid Kostić (PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister voor Natuur en Stikstof over het Volkskrant artikel «Meer sleepnetvisserij in Nederlandse natuurgebieden dan in zes andere landen bij elkaar». Deze vragen kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken worden beantwoord omdat informatie van externe partijen nodig is. Wij zullen uw Kamer de antwoorden zo spoedig mogelijk doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z07491
Volledige titel: Het bericht Meer sleepnet­visserij in Nederlandse natuurgebieden dan in zes andere landen bij elkaar