Kamervraag 2024Z07007

Het artikel ‘Wachtlijst stroomnet explodeert door energietransitie, jaren wachten op stroom geen uitzondering’ en het artikel ‘Huishoudens, scholen en kleinbedrijf van stroomnet af bij overbelasting’

Ingediend 19 april 2024
Indiener Joost Eerdmans (EénNL)
Onderwerpen bestuur netwerken parlement ruimte en infrastructuur
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z07007.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Wachtlijst stroomnet explodeert door energietransitie, jaren wachten op stroom geen uitzondering»1 en het artikel «Huishoudens, scholen en kleinbedrijf van stroomnet af bij overbelasting»?2
 • Vraag 2
  Kunt u zo concreet mogelijk aangeven hoeveel woningbouwprojecten, bedrijven, zorginstellingen, ziekenhuizen, wind-en zonneparken, scholen, huishoudens, dorpshuizen, batterij-exploitanten, sportclubs en boerenbedrijven op dit moment niet of niet volledig aangesloten kunnen worden op het stroomnet?
 • Vraag 3
  Kunt u per provincie en per netwerkbeheerder (Enexis, Stedin, Liander, Coteq, Rendo, Westland Infra) aangeven hoeveel de gemiddelde wachttijd voor aansluiting op het stroomnet bedraagt?
 • Vraag 4
  Kunt u aangeven hoe vaak het al is voorgekomen dat de wachttijd op het verstopte stroomnet is opgelopen tot 52 weken (of meer), uitgesplitst in kleinverbruikers (< 3x80 ampère), grootverbruikers (≥ 3x80 ampère) en directe aansluitingen op het hoogspanningsnetwerk? Kunt u tevens aangeven wat de gemiddelde wachttijd op dit moment bedraagt voor een kleinverbruiker, grootverbruiker en direct aangesloten bedrijven?
 • Vraag 5
  Kunt u aangeven hoeveel huishoudens, bedrijven, windturbines, batterij- en opslag-exploitanten en zonneparken en overige instellingen wachten om stroom terug te leveren aan het net?
 • Vraag 6
  Kunt u aangeven wanneer de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een besluit neemt over de redelijkheid van de termijn waarop bedrijven en instellingen moeten wachten op een stroomaansluiting?
 • Vraag 7
  Kunt u aangeven hoeveel storingen er afgelopen jaar en tot dusverre in dit jaar zijn geweest vanwege een te grote vraag en/of aanbod van elektriciteit? Wat was de impact hiervan op de onbalans in het net, en wat zijn de kosten van deze onbalans voor het elektriciteitssysteem?
 • Vraag 8
  Deelt u de mening dat het overvolle stroomnet belast wordt vanwege de te strikte klimaatafspraken? Deelt u tevens de mening dat deze klimaatafspraken een onevenredige negatieve bijdrage leveren aan de Nederlandse energiezekerheid en economie?
 • Vraag 9
  Zou u kunnen kwantificeren wat de economische schade bedraagt die vanwege netcongestie is veroorzaakt, voortvloeiend uit het feit dat bijvoorbeeld bedrijven en woningbouwprojecten niet (volledig) aangesloten konden/kunnen worden, en het daarmee samenhangende misgelopen economisch potentieel?
 • Mededeling - 27 mei 2024

  De vragen van het lid Eerdmans (JA21) over het artikel «Wachtlijst stroomnet explodeert door energietransitie, jaren wachten op stroom geen uitzondering» en het artikel «Huishoudens, scholen en kleinbedrijf van stroomnet af bij overbelasting» (kenmerk 2024Z07007) kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord, omdat het inwinnen van de gevraagde informatie bij externe partijen meer tijd kost. Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk de antwoorden op deze vragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z07007
Volledige titel: Het artikel ‘Wachtlijst stroomnet explodeert door energietransitie, jaren wachten op stroom geen uitzondering’ en het artikel ‘Huishoudens, scholen en kleinbedrijf van stroomnet af bij overbelasting’