Kamervraag 2024Z01918

De brief van Stichting Zeeuwse Zorgschakels aangaande casemanagement dementie die is gestuurd aan alle relaties

Ingediend 7 februari 2024
Indiener Jacqueline van den Hil (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid ouderen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z01918.html
1. Brief onderhands meegezonden aan het ministerie
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de brief van Stichting Zeeuwse Zorgschakels van 29 november 2023?1
 • Vraag 2
  Bent u bekend met de Business Case Casemanagement Dementie van Ruimte voor Zorg?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat casemanagers de wegwijzers zijn voor mensen met een progressieve ziekte?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat onafhankelijk casemanagers dementie een enorme meerwaarde hebben voor mensen met dementie en hun naasten?
 • Vraag 5
  Hoe beoordeelt u de ontwikkelingen zoals omschreven in de brief? Draagt deze ontwikkeling bij aan de transformatie van de zorg zoals ingezet in het Integraal Zorgakkoord en het programma Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen?
 • Vraag 6
  Kennis en know how wordt nu onderling tussen casemanagers door de gehele provincie gedeeld, ziet u hiervan de meerwaarde? Deelt u de mening dat dit behouden moet blijven?
 • Vraag 7
  Hoe wordt onafhankelijkheid van casemanagement dementie door de betrokken partijen geborgd indien de taken van het casemanagement dementie ondergebracht worden bij drie grotere thuiszorgorganisaties?
 • Vraag 8
  Klopt het dat ongeveer de helft van de patiënten die casemanagement ontvangen nog geen gebruik maken van de diensten van een thuiszorgorganisatie? Herkent u de signalen dat deze mensen het fijn vinden om in eerste instantie primair met onafhankelijke casemanagers te maken hebben in plaats van een thuiszorgorganisatie?
 • Vraag 9
  Is bij u bekend of andere organisaties die onafhankelijk casemanagement ondersteunen ook dreigen te stoppen? Zo ja, hoeveel zijn dit er? Wat zijn de oorzaken? Hoe wordt door de betrokken partijen geborgd dat kennis en kunde niet verloren gaat, maar meegenomen wordt in de verdere samenwerkingsafspraken in de zorg?
 • Vraag 10
  Hoe gaat u uitvoering geven aan de motie Van den Hil/Agema (36 410 XVI, nr. 111)? Op welke termijn kunnen hier resultaten van verwacht worden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z01918
Volledige titel: De brief van Stichting Zeeuwse Zorgschakels aangaande casemanagement dementie die is gestuurd aan alle relaties