Kamervraag 2023Z13807

De levering van clustermunitie door de Verenigde Staten aan Oekraïne

Ingediend 18 juli 2023
Beantwoord 19 september 2023 (na 63 dagen)
Indiener Pepijn van Houwelingen (FVD)
Beantwoord door Wopke Hoekstra (viceminister-president , minister buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen defensie internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z13807.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20232024-15.html
1. wetten.nl – Regeling – Verdrag inzake clustermunitie – BWBV0003143 (overheid.nl).
2. Kritiek op Amerikaanse clustermunitie voor Oekraïne: «Moet direct stoppen» (nos.nl).
 • Vraag 1
  Klopt het dat Nederland het «Verdrag inzake Clustermunitie» heeft getekend?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat dit verdrag op dit moment voor Nederland rechtsgeldig is?

  Ja.

 • Vraag 3
  Klopt het dat artikel 1 van dit verdrag als volgt luidt: Elke Staat die Partij is verplicht zich ertoe onder geen enkele omstandigheid clustermunitie te gebruiken; rechtstreeks of onrechtstreeks clustermunitie te ontwikkelen, te produceren, anderszins te verwerven, op te slaan, aan te houden of aan derden over te dragen; enige activiteit die op grond van dit Verdrag verboden is voor een Staat die Partij is te steunen, aan te moedigen of derden ertoe aan te zetten?

  De geciteerde tekst is de Nederlandse vertaling van artikel 1, lid 1 van het Verdrag inzake clustermunitie.

 • Vraag 4
  Kunnen we hieruit concluderen dat Nederland met het tekenen van dit verdrag ook te kennen heeft gegeven het leveren en het gebruiken van clustermunitie in principe te veroordelen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 6.

 • Vraag 5
  Klopt het dat de Verenigde Staten hebben aangekondigd clustermunitie te zullen gaan leveren aan Oekraïne?2

  Ja. De Verenigde Staten hebben benadrukt dat de levering van clustermunitie een tijdelijke oplossing is waartoe het zichzelf genoodzaakt zag vanwege sterk teruglopende voorraden van andere types munitie in Oekraïne.

 • Vraag 6
  Veroordeelt Nederland de levering van clustermunitie door de Verenigde Staten aan Oekraïne? Zo nee, waarom niet?

  Zonder de Oekraïense inzet van clustermunitie goed te keuren, hecht het kabinet eraan te benadrukken dat Oekraïne zich verdedigt tegen de voortdurende Russische agressie, in lijn met artikel 51 van het VN-Handvest. Nederland heeft meermaals, waaronder in NAVO-verband en bij monde van de Minister van Buitenlandse Zaken in het Commissiedebat NAVO van 6 juli jl., aangegeven dat het ieder gebruik en de overdracht van clustermunitie ontmoedigt. Deze positie draagt Nederland ook uit in gesprekken met Amerikaanse en Oekraïense gesprekspartners.

 • Vraag 7
  Kunt u de vragen afzonderlijk en binnen drie weken beantwoorden?

  Ja, de vragen zijn afzonderlijk beantwoord. De beantwoording heeft echter niet binnen drie weken kunnen plaatsvinden omdat de afstemming ten behoeve van de beantwoording tijdens het zomerreces meer tijd heeft gevergd.

 • Mededeling - 4 september 2023

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid Van Houwelingen over de levering van clustermunitie door de VS aan Oekraïne (ingezonden op 18 juli 2023, met kenmerk 2023Z13807), deel ik u mede dat het niet mogelijk is gebleken om de beantwoording binnen de gestelde termijn, noch voor het einde van het zomerreces, aan uw Kamer te doen toekomen. Nadere afstemming tussen de betrokken ministeries is nodig om de vragen zorgvuldig en volledig te beantwoorden. Het streven is de antwoorden zo spoedig mogelijk aan uw Kamer te sturen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z13807
Volledige titel: De levering van clustermunitie door de Verenigde Staten aan Oekraïne
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20232024-15
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over de levering van clustermunitie door de Verenigde Staten aan Oekraïne