Kamervraag 2022Z12495

Het artikel 'Onprofessionele geneeskundestudent moet makkelijker weggestuurd kunnen worden'

Ingediend 20 juni 2022
Indieners Jacqueline van den Hil (VVD), Hatte van der Woude (VVD)
Onderwerpen hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z12495.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Onprofessionele geneeskundestudent moet makkelijker weggestuurd kunnen worden»?1
 • Vraag 2
  Wat vindt u van het bericht dat geneeskundeopleidingen onvoldoende mogelijkheden zien om geneeskundestudenten die herhaaldelijk onprofessioneel gedrag vertonen van de opleiding te verwijderen?
 • Vraag 3
  Zijn de beschreven beperkingen van de Iudicium Abeundi (IA)-regeling bij u bekend? Zo ja, kunt u dit toelichten?
 • Vraag 4
  Waarom is ervoor gekozen de IA-regeling op de huidige manier vorm te geven, dus met inachtneming van de voorwaarde dat de veiligheid van een patiënt in het geding is gebracht?
 • Vraag 5
  Kunt u inventariseren hoeveel geneeskundestudenten per jaar herhaaldelijk onprofessioneel gedrag vertonen?
 • Vraag 6
  Bestaat er een correlatie tussen artsen die onprofessioneel gedrag vertonen tijdens de geneeskundeopleiding en artsen die in aanraking komen met het tuchtrecht? Kunt u dit toelichten?
 • Vraag 7
  Welke instrumenten hebben geneeskundeopleidingen tot hun beschikking om dit probleem op te pakken?
 • Vraag 8
  Is het bij u bekend of de in het artikel benoemde problemen breder spelen, bij meer opleidingen?
 • Vraag 9
  Bent u het ermee eens dat patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg niet eerst in het geding zouden moeten komen, voordat een toekomstig arts kan worden geweerd van de geneeskundeopleiding? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 10
  Bent u bereid om een aanpassing van de wettelijke regeling te onderzoeken en hierover in gesprek te gaan met universiteitsbesturen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kunt u de Kamer hierover rapporteren?
 • Vraag 11
  Kunt u deze vragen beantwoorden voor het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg op 6 juli 2022?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z12495
Volledige titel: Het artikel 'Onprofessionele geneeskundestudent moet makkelijker weggestuurd kunnen worden'