Kamervraag 2022Z12158

Het bericht 'Uitsluiting studenten energietoeslag is onrechtmatig, zeggen juristen'

Ingediend 15 juni 2022
Indieners Jeanet van der Laan (D66), Anne-Marijke Podt (D66)
Onderwerpen jongeren sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z12158.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Uitsluiting studenten energietoeslag is onrechtmatig, zeggen juristen»?1
 • Vraag 2
  In hoeverre bent u van mening dat «student zijn» een gerechtvaardigde grond is om deze groep uit te sluiten van de energietoeslag via de categoriale bijzondere bijstand, ook al is dit opgenomen in een richtlijn en niet in de wet?
 • Vraag 3
  Bestaat er een risico dat gemeenten beroepszaken zullen verliezen omdat zij de richtlijn vanuit het ministerie naleven?
 • Vraag 4
  Erkent u dat studenten, net als andere burgers, te maken kunnen krijgen met een hogere energierekening?
 • Vraag 5
  Hoeveel studenten hebben naar schatting te maken met een hogere energierekening en wat is hun gemiddelde toegenomen last?
 • Vraag 6
  Op basis waarvan is de afweging gemaakt dat studenten vanwege hun diverse woonsituatie geen recht hebben op de categoriale bijzondere bijstand?
 • Vraag 7
  Hoeveel studenten hebben reeds bij gemeenten een aanvraag voor bijzondere bijstand gedaan naar aanleiding van de hogere energielasten?
 • Vraag 8
  In hoeverre is het aannemelijk dat studenten in aanmerking komen voor individuele bijzondere bijstand, rekening houdend met de voorwaarden die hieraan verbonden zijn?
 • Vraag 9
  In hoeverre is naar studenten actief gecommuniceerd dat ook zij aanspraak kunnen maken op de individuele bijzondere bijstand?
 • Vraag 10
  In hoeverre wordt er met verhuurders en studentenhuisvestingsorganisaties gesproken over het isoleren van woningen?
 • Vraag 11
  Welke mogelijkheden ziet u om jongeren en studenten die te maken hebben met een hogere energierekening en hogere prijzen door inflatie te ondersteunen?
 • Vraag 12
  Bent u bereid om samen met de studentenorganisaties te bekijken hoe de voorlichting van studenten over de individuele bijzondere bijstand te verbeterd kan worden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z12158
Volledige titel: Het bericht 'Uitsluiting studenten energietoeslag is onrechtmatig, zeggen juristen'