Kamervraag 2022Z10052

Het bericht ‘Droogte: natuur voortaan belangrijker dan landbouw’

Ingediend 20 mei 2022
Indieners Harry van der Molen (CDA), Derk Boswijk (CDA)
Onderwerpen landbouw planten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z10052.html
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het bericht «Droogte: natuur voortaan belangrijker dan landbouw»?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat boeren in de Peel die hun akkers willen beregenen, straks een vergunning moeten aanvragen?
 • Vraag 3
  Welke termijn voor het aanvragen van een vergunning past volgens u bij een uitvoerbare landbouwpraktijk?
 • Vraag 4
  Klopt het dat de provincies Noord-Brabant en Limburg door de uitspraak van de Raad van State over beregening in de Peelvenen worden gedwongen om de natuurbescherming als primair vertrekpunt te nemen?
 • Vraag 5
  Wat zijn de gevolgen voor de voedselzekerheid, als oogsten mislukken als gevolg van extreme droogte terwijl beregenen verboden is?
 • Vraag 6
  Wie draait op voor de kosten van mislukte oogsten, gelet op het feit dat de agrarische ondernemer zelf niets kan doen aan extreme droogte en de laatste optie (beregenen) wordt geblokkeerd?
 • Vraag 7
  Klopt het dat bepaalde teelten (bijvoorbeeld aardappelen op zandgrond) zonder beregening onmogelijk worden gemaakt?
 • Vraag 8
  Welke voorwaarden voor beregening gelden voor de overgangsperiode van twee jaar, waarin boeren de tijd krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, bijvoorbeeld door te kiezen voor andere gewassen die minder water nodig hebben?
 • Vraag 9
  Deelt u de mening dat de grondwaterstand in de Peelvenen niet kan worden toegeschreven aan het beregeningsbeleid van de individuele agrarische ondernemer?
 • Vraag 10
  Op welke wijze worden individuele agrarische ondernemers gestimuleerd om minder grondwater te gebruiken?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z10052
Volledige titel: Het bericht ‘Droogte: natuur voortaan belangrijker dan landbouw’