Kamervraag 2022Z08624

Het kosteloos wijzigen van de geslachtsnaam voor slachtoffers van incest

Ingediend 3 mei 2022
Indiener Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen burgerlijk recht recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z08624.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de toezeggingen van de vorige Minister voor Rechtsbescherming de procedure voor geslachtsnaamswijziging te vereenvoudigen en deze procedure voor een bredere groep slachtoffers kosteloos te maken?1 2
 • Vraag 2
  Klopt het dat het wijzigen van de geslachtsnaam op dit moment alleen kosteloos is wanneer de dader de naamgever is en dus niet wanneer de dader een familielid is, niet zijnde de naamgever, zoals bijvoorbeeld een broer of oom? Zo ja, wat vindt u daarvan?
 • Vraag 3
  Bent u bereid nog eens serieus te bekijken of op dit moment slachtoffers buiten de boot vallen, die logischerwijs toch ook aanspraak zouden moeten kunnen maken op kosteloze geslachtsnaamwijziging, zoals bijvoorbeeld wanneer de dader een familielid is, niet zijnde de naamgever, maar bijvoorbeeld een broer of een oom? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Bent u bereid bovenstaand punt mee te nemen in de wet die de gecombineerde geslachtsnaam introduceert (Kamerstuk 35 990), bijvoorbeeld met een nota van wijziging? Zo nee, waarom niet en op welke wijze wilt u dan hier aandacht aangeven?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z08624
Volledige titel: Het kosteloos wijzigen van de geslachtsnaam voor slachtoffers van incest