Kamervraag 2022Z01427

Berichten dat AEGON gedupeerden probeert af te schepen.

Ingediend 28 januari 2022
Beantwoord 25 april 2022 (na 87 dagen)
Indiener Henk Nijboer (PvdA)
Beantwoord door Sigrid Kaag (viceminister-president , minister financiën) (D66)
Onderwerpen financieel toezicht financiën organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z01427.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-2537.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het beleggingsproduct Sprintplan, dat werd aangeboden door AEGON?

  Ja, daar ben ik mee bekend.

 • Vraag 2
  Wat zijn de kenmerken van het beleggingsproduct Sprintplan?

  Het product Sprintplan werd in de periode van 1997 tot 2002 aangeboden en bestond uit verschillende elementen. Deze zijn in een arrest van het Gerechtshof Den Haag helder onder elkaar gezet en vat ik hierna samen.1 Aan de deelnemer werd een krediet verstrekt om participaties aan te kopen in het Aegon Garantiefonds, waarin in effecten werd belegd. Over het krediet werd maandelijks rente betaald. Aan het einde van de looptijd van het product werd de waarde berekend van de participaties in het garantiefonds en werden deze tegen die waarde verkocht. De verkoopopbrengst werd gebruikt om het krediet terug te betalen en het restant werd aan de deelnemer uitgekeerd. Het Sprintplan kende een vooraf overeengekomen garantiewaarde, inhoudende dat de opbrengst van de verkoop van de beleggingen toereikend was om het krediet te kunnen aflossen, tenzij sprake was van één van de in de overeenkomst genoemde bijzondere omstandigheden.

 • Vraag 3
  Kent u de signalen dat consumenten vaak niet wisten wat voor product Sprintplan was en dat deze producten aan consumenten werden verkocht zonder dat daar adequate voorlichting over werd gegeven?

  Dergelijke signalen zijn mij bekend. De onvrede van deelnemers blijkt voorts uit de talloze procedures die in kader van effectenlease zijn gevoerd. Daar waar betrokken aanbieders van deze producten in strijd hebben gehandeld met hun zorgplicht, verwacht ik dat zij met een passende oplossing komen.

 • Vraag 4
  Hoeveel zaken inzake Sprintplan zijn voor de rechter geweest voor schadevergoeding?

  Aegon heeft bij navraag medegedeeld dat er na 2009 ongeveer 120 individuele zaken voor de rechter zijn geweest en twee collectieve acties zijn gevoerd.

 • Vraag 5
  Welke bedragen zijn bij deze zaken toegekend?

  Ik beschik niet over een overzicht van zaken waarin de vordering van de consument geheel of gedeeltelijk is toegekend en voor welk bedrag.

 • Vraag 6
  Klopt het dat er schadevergoedingen van duizenden euro’s zijn toegekend?

  Aegon heeft mij laten weten dat alleen in enkele gevallen sprake was van compensatie. In een deel van de dossiers was bijvoorbeeld sprake van verkoop aan minderjarigen. Aegon heeft aan die deelnemers compensatie aangeboden. Op dit moment loopt volgens Aegon nog één individuele gerechtelijke procedure over het Sprintplan-product.

 • Vraag 7
  Bent u ermee bekend dat AEGON gedupeerden 750 euro heeft geboden om af te zien van alle claims?

  Aegon heeft gemeld dat zij een algemene schikking heeft getroffen ter waarde van € 750,– voor één Sprintplan en € 1.250,– voor twee of meer Sprintplannen. Deze bedragen zijn tot stand gekomen na overleg tussen Aegon en Consumentenclaim. Meer dan 90% van de deelnemers heeft met de schikking ingestemd. In enkele, uitzonderlijke gevallen is een hogere schikking getroffen. Dat betrof volgens Aegon schrijnende gevallen.

 • Vraag 8
  Bent u het eens met de stelling dat dit niet voor alle gedupeerden een passende vergoeding is?

  Het is aan deelnemers zelf, en niet aan mij, om te beoordelen of de vergoeding passend is voor hun situatie en of zij daarmee akkoord willen gaan. Indien een klant hierover twijfelt, kan het lonen voor de klant om daarover advies in te winnen.

 • Vraag 9
  Wat vindt u van een afkoopsom van 750 euro, in het licht van de hoogte van schadevergoedingen die regelmatig in dit soort zaken worden toegekend?

  Zie antwoord vraag 8.

 • Vraag 10
  Wat kunnen gedupeerden doen als zij denken dat 750 euro te weinig is voor genoegdoening?

  Deelnemers die in het verleden een Sprintplan hadden en niet hebben ingestemd met de schikking, kunnen, behoudens in de gevallen waarin de zaak verjaard is of waarin zij deel uitmaakten van een collectieve actie, met hun zaak naar de rechter of naar het Kifid. Ook kunnen zij met Aegon in gesprek gaan. Indien deelnemers twijfelen of de vergoeding passend is voor hun situatie en zich afvragen welke opties zij op dit moment hebben, kunnen zij daarover advies inwinnen.

 • Mededeling - 21 februari 2022

  De schriftelijke vragen van het lid Nijboer (PvdA) over de problematiek rondom het Sprintplan van Aegon (ingezonden op 28 januari jl. met kenmerk 2022Z01427) kunnen niet binnen de door u gestelde termijn beantwoord worden, vanwege de vereiste afstemming. Ik streef ernaar de antwoorden zo spoedig mogelijk aan uw Kamer te sturen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z01427
Volledige titel: Berichten dat AEGON gedupeerden probeert af te schepen.
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-2537
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Nijboer over de problematiek rondom het Sprintplan van Aegon