Kamervraag 2022Z00966

De bescherming en het behoud van het koraal en de natuur in Caribisch Nederland.

Ingediend 21 januari 2022
Indiener Tjeerd de Groot (D66)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z00966.html
1. Trouw, 6 januari 2022, «Het kunstmatige strand ligt er al, zonder milieuvergunning»
2. Dossier Koninkrijksrelaties, 17 januari 2022, «Ministers: niet goed d…
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichten «Het kunstmatige strand ligt er al, zonder milieuvergunning» en «Ministers: niet goed doorlopen vergunningproces Chogogo Bonaire wordt hersteld»?1 2
 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat een resort op Bonaire een groot kunstmatig strand heeft aangelegd, zonder de benodigde vergunningen? Zo ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren?
 • Vraag 3
  Kunt u bevestigen dat de aanleg van dit strand zeer negatieve gevolgen kan hebben voor de koraalkust?
 • Vraag 4
  Kunt u uitleggen waarom de vergunning versneld werd afgegeven, tegen het negatieve advies in van de Natuurcommissie Bonaire?
 • Vraag 5
  Kunt u bevestigen dat natuurhandhaving en de daaraan gerelateerde ruimtelijke ordening een gezamenlijke taak is van het bestuurscollege en de Minister(s) van BZK, LNV en IenW, en niet enkel een taak is van het bestuurscollege?
 • Vraag 6
  Kunt u uitleggen waarom de onvergunde situatie niet wordt hersteld in oorspronkelijke staat totdat de vergunning daadwerkelijk is toegekend, wetende dat het onwettig is om te bouwen voordat de juiste vergunningen zijn verleend?
 • Vraag 7
  Bent u bereid om op basis van artikel 20 van de Wet grondslagen natuurbeheer en -bescherming BES, de overtredingen in het kader van de bouw van het Chogogo-resort te handhaven en zaken zoals de illegale keermuur, het opgespoten strand en andere onvergunde zaken te laten herstellen in de oorspronkelijke staat? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Welke mogelijkheden heeft u om toe te zien op natuurbescherming en hierop te handhaven op de BES-eilanden?
 • Vraag 9
  Hoe gaat u ervoor zorgen dat de afspraken uit het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020–2030 (NMBP) via het vergunningsproces beter worden geborgd, zodat dergelijke situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden?
 • Vraag 10
  In welke mate wordt in eilandelijke ontwikkelingsplannen rekening gehouden met de ruimtelijke beleidsacties uit het NMBP?
 • Vraag 11
  Welke stappen gaat u nu concreet zetten om de handhaving van beleid rondom dergelijke casussen (Chogogo, Ocean Oasis, resortontwikkeling op Sint Eustatius) op korte termijn op orde te brengen en in goede banen te leiden?
 • Vraag 12
  Kunt u bevestigen dat de Rijksvertegenwoordiger uit naam van het Rijk het bestuurscollege per brief om opheldering heeft gevraagd rondom de gang van zaken in relatie tot Chogogo? Zo ja, heeft het bestuurscollege hier al invulling aan gegeven en welke acties vloeien hieruit voort?
 • Vraag 13
  Welke stappen heeft u het afgelopen jaar gezet om de bescherming van koraal rond Bonaire te borgen?
 • Vraag 14
  Hoe staat het met de uitvoering van de motie van het lid Boucke c.s. over natuurbescherming waarborgen en koraalvernietiging voorkomen (Kamerstuk 35 632, nr. 12)?
 • Vraag 15
  Wat is de laatste stand van zaken omtrent het bouwen van een nieuwe haven op Bonaire, die een groot gevaar kan vormen voor het koraal?
 • Mededeling - 4 februari 2022

  Hierbij bericht ik uw Kamer dat ik de door het lid De Groot (D66) gestelde vragen over de bescherming van het koraal in Caribisch Nederland, ingezonden op 21 januari 2022 met kenmerk 2022Z00966, niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden vanwege de vereiste afstemming. Ik streef er naar de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z00966
Volledige titel: De bescherming en het behoud van het koraal en de natuur in Caribisch Nederland.