Kamervraag 2021Z16198

Geconstateerde ernstige misstanden op de dierenbeurs in Houten

Ingediend 23 september 2021
Indieners Frank Wassenberg (PvdD), Eva van Esch (PvdD)
Onderwerpen dieren landbouw
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z16198.html
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «De Terrariabeurs is dierenbeschermers een doorn in het oog»?1
 • Vraag 2
  Hebt u de beelden gezien die World Animal Protection heeft gemaakt bij de Terrariabeurs in Houten?2
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het artikel en de beelden aantonen dat de kooitjes en zelfs voedselbakjes waarin de dieren worden gehouden volstrekt ontoereikend zijn en dat veel dieren tekenen van extreme stress vertonen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Vindt u de manier waarop deze dieren aan het publiek op een dierenmarkt worden gepresenteerd aanvaardbaar? Zo ja, waarom? Zo nee, op welke manier bent u voornemens dit te voorkomen?
 • Vraag 5
  Is deze manier van «presenteren» van de dieren in overeenstemming met het Besluit houders van dieren? Indien dit zo is, deelt u dan de mening dat dit onwenselijk is?
 • Vraag 6
  Was er controle door dierenartsen en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)? Zijn hierbij overtredingen gemeld?
 • Vraag 7
  Hoeveel NVWA-controles zijn er in het afgelopen jaar geweest en wat waren daarbij de bevindingen? Kunt u dit ook voor 2019 (het jaar voorafgaand aan de covid-19 crisis) aangeven?
 • Vraag 8
  Hebt u kennis genomen van het persbericht van dierenartsenorganisatie Caring Vets, waarin gewaarschuwd wordt voor de risico’s voor de volksgezondheid van dit soort dierenmarkten, omdat «dieren symptoomloze drager van zoönosen kunnen zijn en voor het gevaar van nieuwe virusmutaties»?3
 • Vraag 9
  Onderschrijft u het wetenschappelijke inzicht dat stress dieren gevoeliger maakt voor ziekteverwekkers en dat de aanwezigheid van verschillende diersoorten, onder slechte en stressvolle omstandigheden, een risico betekent op de verspreiding van zoönosen?
 • Vraag 10
  Deelt u de conclusie van het rapport Bekedam dat er gewerkt moet worden aan het uitbannen van markten met levende (wilde en exotische) dieren, zeker gelet op het feit dat bij dit soort markten vaak internationale handelaren aanwezig zijn?4 Zo ja, hoe gaat u dit in beleid omzetten? Zo niet, waarom niet?
 • Vraag 11
  Kunt u aangeven wat de stand van zaken is van de aangekondigde verkenningen en juridische analyses naar markten met levende dieren?5
 • Vraag 12
  Erkent u dat dit soort markten hierdoor een bron kunnen zijn van zoönosen en tot een nieuwe pandemie kunnen leiden? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 13
  Als noch het Besluit houders van dieren (Wet dieren), noch de Wet publieke gezondheid de regering de bevoegdheid geeft om deze beurzen te sluiten, bent u dan bereid om een wettelijke basis hiervoor te creëren?6 Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 14
  Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden?
 • Mededeling - 8 oktober 2021

  De vragen van de leden Wassenberg en Van Esch (beiden PvdD) over geconstateerde misstanden op de dierenbeurs in Houten (2021Z16198) kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Beantwoording van de vragen vraagt nadere afstemming met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk de antwoorden op de vragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z16198
Volledige titel: Geconstateerde ernstige misstanden op de dierenbeurs in Houten