Kamervraag 2021Z14017

Over het bericht 'Dijk gaat schuiven, weilanden in Reeuwijk onder water'

Ingediend 27 juli 2021
Indieners Peter Valstar (VVD), Rudmer Heerema (VVD)
Onderwerpen ruimte en infrastructuur waterkeringen en waterbeheer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z14017.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Dijkdoorbraak zet weilanden in Reeuwijk onder water, rivierkreeft zou niet de boosdoener zijn»?1
 • Vraag 2
  Volgens lokale boeren is de dijkverzakking te wijten aan de Amerikaanse rivierkreeft. Bent u het met hen eens? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Wat vindt u ervan dat desbetreffende boeren verschillende malen bij het waterschap hebben aangegeven dat de kreeften de dijken ondergraven, maar het waterschap niet thuis geeft?
 • Vraag 4
  Welke acties worden door de waterschappen ondernomen om verdere expansie van deze invasieve soort tegen te gaan?
 • Vraag 5
  Welke preventieve maatregelen worden genomen om deze en andere invasieve soorten in dijklichamen in een vroegtijdig stadium te lokaliseren en te bestrijden?
 • Vraag 6
  Bent u bekend met het artikel «Vissers geschokt: ruim 12.000 rivierkreeften gevangen in vijver»?2
 • Vraag 7
  Bent u net als de vissers geschrokken van het enorme aantal aangetroffen rivierkreeften in het kleine gebied?
 • Vraag 8
  Staat u nog steeds achter uw antwoord op schriftelijke vragen van de leden Weverling en Dijkstra dat «het aan de regionale partijen [is] om te bepalen over verder onderzoek zinvol is»?3
 • Vraag 9
  Bent u het ermee eens dat het inmiddels gerechtvaardigd is om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van de Amerikaanse rivierkreeft, de gevolgen voor de veiligheid achter de dijken en bestrijding van deze invasieve soort? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 10
  Bent u het ermee eens dat de aanwezigheid van de Amerikaanse rivierkreeft niet langer door alleen beroepsvissers dient te worden bestreden maar dat dit ook mogelijk moet worden voor vrijwilligers en derden? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 11
  Kunt u de vragen afzonderlijk van elkaar beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z14017
Volledige titel: Over het bericht 'Dijk gaat schuiven, weilanden in Reeuwijk onder water'