Kamervraag 2021Z13650

De Rutte-doctrine inzake het Granulietdossier

Ingediend 13 juli 2021
Beantwoord 30 augustus 2021 (na 48 dagen)
Indiener Eva van Esch (PvdD)
Beantwoord door Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen afval natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z13650.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-3879.html
1. Detail 2021D20396 | Tweede Kamer der Staten-Generaal
2. Detail 2021D24044 | Tweede Kamer der Staten-Generaal
3. Het bericht «Bontrup weigerde steekproeven granuliet op eigen terrein» | Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Vraag 1
  Kunt u aangeven waarom mijn eerdere schriftelijke vragen over granuliet van 25 mei 2021 (2021Z09219) na verzoek om uitstel op 17 juni (2021D24044) nog altijd niet beantwoord zijn?1, 2

  Naar aanleiding van de berichtgeving over het mogelijk vrijkomen van granuliet in de Moleneindse Waard heb ik Arcadis gevraagd naar de feitelijke situatie te kijken en het reviewrapport indien nodig hierop aan te passen. De voorbereiding daarvan kostte meer tijd dan verwacht. De beantwoording van uw vragen van 28 mei jl. is bijgevoegd.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven waarom mijn eerdere schriftelijke vragen over granuliet van 8 juni 2021 (2021Z10107) zonder bericht van uitstel nog altijd niet beantwoord zijn?3

  Ik bied mijn excuses aan voor het feit dat de uitstelbrief te laat is verzonden aan uw Kamer. De beantwoording van de vragen heeft langer geduurd omdat nadere afstemming noodzakelijk was. De beantwoording van uw vragen van 8 juni jl. is bijgevoegd.4

 • Vraag 3
  Kunt u beter onderbouwen waarom u weigert inhoudelijk te reageren op het verzoek ten aanzien van granuliet van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van 18 mei 2021 (Kamerstuk 30 015, nr. 100)?

  Aan de Kamer is in de in de vraag aangehaalde brief gemeld dat beide stukken onderdeel zijn van een lopende rechtszaak. Een inhoudelijke reactie naar uw Kamer is, zoals te doen gebruikelijk met stukken «die onder de rechter zijn», daarom nu niet gepast. Ik stuur u als bijlage bij deze brief wel de antwoordbrief die ik gelijktijdig met deze brief verzonden heb aan het Burgercollectief Dreumelse en waarin een reactie is opgenomen op relevante punten die geen onderdeel uitmaken van de rechtszaak. Uiteraard zal ik de Kamer na afloop van de rechtszaak informeren over de uitkomst.

 • Vraag 4
  Klopt het dat uw verweer (namelijk: «de stukken zijn onder de rechter en daarom kan ik niet inhoudelijk reageren») geen stand houdt, aangezien de genoemde stukken niet zijn aangedragen in de aangehaalde rechtszaken?

  Beide stukken zijn ingebracht door de gemeente West Maas en Waal op 12 mei 2021 en daarmee vormen deze onderdeel van het dossier voor de rechter.

 • Vraag 5
  Indien de stukken wel blijken te zijn aangedragen in de aangehaalde rechtszaken, klopt het dan dat u daar al inhoudelijk op heeft gereageerd tijdens de zitting die op 2 juni 2021 heeft plaatsgevonden?

  Inhoudelijk is er tijdens de zitting op 2 juni 2021 niet specifiek op de twee stukken gereageerd.

 • Vraag 6
  Waarom kunt u die geleverde reactie of een update danwel een aanvulling daarbij niet delen met de Kamer?

  Zie antwoord 5.

 • Vraag 7
  Kunt u alsnog op de kortst mogelijke termijn voldoen aan het verzoek van de commissie Infrastructuur en Waterstaat? Zo nee, waarom besluit u een meerderheidsverzoek naast u neer te leggen?

  Zie antwoord 3.

 • Vraag 8
  Kunt u de genoemde verzoeken, schriftelijke vragen en de voorliggende vragen binnen één week beantwoorden? Zo nee, kunt u dan dan op de kortst mogelijke termijn de Kamer informeren waarom u dat niet kunt?

  Het is helaas niet mogelijk gebleken om aan dit verzoek te voldoen. De Kamer is hier op 16 juli 2021 over geïnformeerd5.

 • Mededeling - 16 juli 2021

  Hierbij bericht ik u dat de Kamervragen van het lid van Esch (PvdD) over granuliet (2021Z13650) niet binnen de gevraagde termijn beantwoord kunnen worden. De reden voor het uitstel is dat de beantwoording van de vragen in samenhang wordt bezien met twee eerdere sets Kamervragen van het lid van Esch (2021Z09219, 2021Z10107) over dit onderwerp. Daarnaast vergt de beantwoording van deze drie sets nadere afstemming en kost dit in de recesperiode meer tijd dan gebruikelijk. De vragen worden zo spoedig mogelijk na het reces beantwoord.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z13650
Volledige titel: De Rutte-doctrine inzake het Granulietdossier
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-3879
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Esch over de Rutte doctrine in het granulietdossier