Kamervraag 2021Z07457

Het bericht ‘Jules de Kom: “Eerherstel opa Anton de Kom begint met intrekken vervolging”

Ingediend 6 mei 2021
Beantwoord 16 juli 2021 (na 71 dagen)
Indiener Salima Belhaj (D66)
Beantwoord door Ferdinand Grapperhaus (minister justitie en veiligheid) (CDA), Stef Blok (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z07457.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-3606.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Jules de Kom: «Eerherstel opa Anton de Kom begint met intrekken vervolging»»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat verzetsheld Anton de Kom 76 jaar na zijn dood nog steeds niet buiten vervolging is gesteld? Zo ja, waarom niet?

  Op het moment dat iemand overlijdt, vervalt van rechtswege het recht op strafvervolging. Dat betekent dat Anton de Kom vanaf het moment van zijn overlijden niet meer door het Openbaar Ministerie vervolgd kon worden.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de familie van Anton de Kom al te lang moet wachten op eerherstel? Zo ja, wanneer is volgens u sprake van eerherstel van Anton de Kom?

  In de afgelopen jaren is op diverse manieren erkenning gegeven aan de grote bijdrage van Anton de Kom aan de Nederlandse geschiedenis en samenleving. Het gebaar van de Nederlandse regering dat momenteel in het kader van de motie van Ojik c.s. wordt vormgegeven zal hier voor toekomstige generaties ook aan bijdragen.
  Het antwoord op vraag 2 laat onverlet dat Anton de Kom, zoals Minister Ollongren heeft aangegeven in haar toespraak tijdens de nationale herdenking slavernijverleden op 1 juli jl., eerherstel verdient. Daar zal, mede in het kader van de uitvoering van de motie, aan worden gewerkt in samenspraak met de familie.

 • Vraag 4
  Bent u op de hoogte van de motie-Van Ojik c.s.2, waarin de regering wordt verzocht een «ruiterlijk gebaar» te maken waaruit erkenning blijkt voor het foutief handelen jegens Anton de Kom? Zo ja, hoe staat het met de uitvoering van deze motie?

  In de Kamerbrief van 2 maart jl. van de Minister van Buitenlandse Zaken met kenmerk 20 361, nr. 194 werd een update gegeven over de uitvoering van de motie. Sindsdien heeft de Minister van Buitenlandse Zaken aanvullende gesprekken gevoerd met de nabestaanden hierover. Over de invulling van het gebaar zal de Kamer nader geïnformeerd worden.

 • Mededeling - 28 mei 2021

  Naar aanleiding van schriftelijke vragen van het lid Belhaj (D66) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over het bericht «Jules de Kom: «Eerherstel opa Anton de Kom begint met intrekken vervolging»» (ingezonden 6 mei 2021, met kenmerk 2021Z07457), wil ik u, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, meedelen dat de beantwoording hiervan meer tijd vergt. Nadere afstemming met meerdere partijen is nodig om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Hierdoor is het niet mogelijk om de beantwoording van deze vragen uw Kamer binnen de gestelde termijn te doen toekomen. Wij streven ernaar uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z07457
Volledige titel: Het bericht ‘Jules de Kom: “Eerherstel opa Anton de Kom begint met intrekken vervolging”
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-3606
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Belhaj over het bericht ‘Jules de Kom: “Eerherstel opa Anton de Kom begint met intrekken vervolging”