Kamervraag 2021Z07334

Invoer van producten uit de Westelijke Sahara via Marokko naar de EU

Ingediend 3 mei 2021
Beantwoord 16 juli 2021 (na 74 dagen)
Indieners Gert-Jan Segers (CU), Roelof Bisschop (SGP)
Beantwoord door Sigrid Kaag (D66), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen economie handel
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z07334.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-3615.html
 • Vraag 1
  Kunt aangeven waarom het Israël Producten Centrum uit Nijkerk is beboet voor de etikettering van hun wijn uit de Westelijke Jordaanoever? Kunt u aangeven waarom de manier waarop zij de herkomst van het product omschrijven niet in overeenstemming is met geldende regels en voorschriften?1

  Aan het Israël Producten Centrum is door de NVWA, na herinspectie in juli 2020, een bestuurlijke boete opgelegd omdat het wijn verhandelde met de aanduiding «Afkomstig uit een Israëlisch dorp in Judea en Samaria». Deze aanduiding moet worden beschouwd als misleidende voedselinformatie in de zin van artikel 7, lid 1, onder a van de Voedselinformatieverordening, Verordening 1169/2011, omdat deze aanduiding verhult dat de wijnen afkomstig zijn uit een in strijd met het internationaal recht gevestigde Israëlische nederzetting, in de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Daardoor ontstaat ten onrechte de indruk dat de wijnen afkomstig zijn uit een plaats in Israël binnen de internationaal erkende grenzen van het land. De NVWA handelt hiermee overeenkomstig de uitspraak van het Europees Hof van Justitie «dat op levensmiddelen die afkomstig zijn uit een door de Staat Israël bezet gebied, niet alleen dit gebied maar tevens, wanneer die levensmiddelen afkomstig zijn uit een plaats die of een geheel van plaatsen dat een Israëlische nederzetting binnen dat gebied vormt, deze herkomst moet worden vermeld.»2

 • Vraag 2
  Is het eerder voorgekomen dat een bedrijf is beboet voor een verkeerde omschrijving van de herkomst van een product? Zo ja, kunt u deze gevallen omschrijven?

  Het komt zeer incidenteel voor dat een bedrijf wordt beboet voor een verkeerde omschrijving van de herkomst van een product. Zo heeft de NVWA in 2016 een boete aan een bedrijf opgelegd omdat de indruk werd gewekt dat een product (gerookte forelfilet) in Nederland was geproduceerd, terwijl dat in Turkije was gebeurd.

 • Vraag 3
  Voor welke gebieden met een betwistte of bezette status in de wereld gelden de regels en voorschriften op grond waarvan het Israël Producten Centrum nu beboet is? Gelden deze bijvoorbeeld ook voor producten afkomstig uit het door Turkije bezette deel van Cyprus die mogelijk via Turkije ingevoerd worden? Gelden deze bijvoorbeeld ook voor producten afkomstig uit de Krim die mogelijk via Rusland ingevoerd worden? Kunt u een uitputtend overzicht geven van alle bezette gebieden waarvoor deze regels en voorschriften van toepassing zijn?

  De EU-wetgeving met betrekking tot etikettering van levensmiddelen, en in het bijzonder de juiste en niet-misleidende herkomstaanduiding is algemeen van toepassing, ongeacht het land of gebied waar het product vandaan komt. Er is dan ook geen sprake van ongelijke behandeling van Israël en de door Israël bezette gebieden. Indien een consument meent – of een vermoeden heeft – dat de herkomstaanduiding op een product verkeerd is, kan hij of zij een klacht indienen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daar is geen beperking op voor welk land of gebied dan ook, dus deze gelden ook voor producten afkomstig uit de in deze vraag genoemde gebieden (zie ook de Kamerbrief van 26 november 2019, kamerstuk 23 432, nr. 475). Overigens merkt het kabinet op dat ten aanzien van bepaalde gebieden, zoals de Krim, specifieke EU-maatregelen van kracht zijn, waaronder een importverbod van goederen.
  Een overzicht zoals gevraagd bestaat niet. Zie ook de beantwoording van de feitelijke vragen van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken inzake Reactie op de motie van het lid Ten Broeke, over richtsnoeren voor een etiketteringsbeleid voor de herkomst van producten, van 17 maart 2016, kamerstuk 23 432 nr. 419).

 • Vraag 4
  Kunt u een document verstrekken met daarin de gegevens over de uitvoer van producten die van oorsprong uit de Westelijke Sahara komen, zoals onderdeel is van de overeengekomen informatie-uitwisseling tussen de EU en Marokko?2 Kunt u deze gegevens specificeren voor die producten die in Nederland zijn ingevoerd?

  In het kader van het Associatie Akkoord met de EU, heeft Marokko in 2019 een database opgesteld met informatie over export vanuit de gebieden die onder de geografische reikwijdte van het Associatie Akkoord vallen, waaronder de Westelijke Sahara, naar de EU lidstaten. Zie de tabellen onderaan het document voor de beschikbare informatie. Voor het opstellen van deze tabellen is de geografische benadering van de Europese Commissie overgenomen uit het rapport over de voordelen van preferentiële exporttarieven voor inwoners van de Westelijke Sahara (p. 7).

 • Vraag 5
  Hoe zouden dergelijke producten geëtiketteerd moeten worden?

  Voor de wijze waarop de herkomst van producten uit de Westelijke Sahara moeten worden aangeduid verwijst het Kabinet naar de antwoorden op Kamervragen van het lid van Bommel, Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2015–2016, nr. 2791 d.d. 10 juni 2016.

 • Vraag 6
  Kunt u dergelijke gegevens ook overleggen over de overige gebieden waar vraag 3 op doelt?

  Zie ook het antwoord op vraag 3: een overzicht van gebieden zoals gevraagd in vraag 3 bestaat niet. Het is derhalve niet mogelijk dergelijke gegevens te overleggen.

 • Vraag 7
  Welke gevolgen hebben de aangenomen moties-Voordewind c.s.3 en Bisschop-Van der Plas4 voor het handhavingsbeleid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op dit punt?

  Het kabinet is van mening dat het interventiebeleid op een objectieve manier moet worden toegepast, om de onafhankelijkheid van de handhaving te kunnen blijven garanderen. De motie Bisschop-Van der Plas roept op tot gelijke behandeling van gelijke gevallen. De verplichting tot juiste en niet-misleidende herkomstaanduiding is algemeen van toepassing, ongeacht het land of gebied waar het product vandaan komt. Indien een consument meent dat de herkomstaanduiding op een product verkeerd is, ongeacht uit welk land of gebied het afkomstig is, kan hij of zij een klacht indienen bij de Voedsel- en Warenautoriteit NVWA. Voor de uitvoering van de motie Voordewind verwijst het kabinet u naar de Kamerbrief daaromtrent (Kamerbrief van 26 november 2019, met kenmerk 23 432, nr. 475).
  LAAYOUNE-SAKIA EL HAMRA
  CALAMARS NON VIVANTS FRAIS OU REFRIGERES
  2,250
  LAAYOUNE-SAKIA EL HAMRA
  HUILES DE POISSONS
  6163,040
  LAAYOUNE-SAKIA EL HAMRA
  SARDINES ENTIERES A LA SAUCE TOMATES
  71,500
  LAAYOUNE-SAKIA EL HAMRA
  SEICHES SEPIOLES ET ENCORNETS CONGELES
  24,000
  DAKHLA-OUED ED-DAHAB
  HARICOTS DECOUPES
  2,235
  DAKHLA-OUED ED-DAHAB
  SARDINES ENTIERES A L HUILE PIMENTEES
  11,994
  DAKHLA-OUED ED-DAHAB
  SARDINES ENTIERES A L HUILE VEGETALE
  8,000
  DAKHLA-OUED ED-DAHAB
  TOMATE FRAICHE
  1104,572
  LAAYOUNE-SAKIA EL HAMRA
  HUILES DE POISSONS
  6210,5
  LAAYOUNE-SAKIA EL HAMRA
  POULPES OU PIEUVRES CONGELES
  40,016
  LAAYOUNE-SAKIA EL HAMRA
  SARDINES ENTIERES A L HUILE ET A LA TOMATES
  270,050
  LAAYOUNE-SAKIA EL HAMRA
  SARDINES ENTIERES A LA SAUCE TOMATES
  60,000
  DAKHLA-OUED ED-DAHAB
  FILETS D ANCHOIS ALLONGES A L HUILE VEGETALE
  8,000
  DAKHLA-OUED ED-DAHAB
  HUILES DE POISSONS
  613,620
  DAKHLA-OUED ED-DAHAB
  POULPES OU PIEUVRES CONGELES
  25,072
  DAKHLA-OUED ED-DAHAB
  SARDINES ENTIERES A L HUILE PIMENTEES
  12,000
  DAKHLA-OUED ED-DAHAB
  SARDINES ENTIERES A L HUILE VEGETALE
  20,312
  DAKHLA-OUED ED-DAHAB
  SARDINES ENTIERES A L HUILE VEGETALE ET PIMENT
  20,312
  DAKHLA-OUED ED-DAHAB
  SARDINES SANS PEAU SANS ARETES A L HUILE D OLIVE
  54,432
  DAKHLA-OUED ED-DAHAB
  SEICHES SEPIOLES ET ENCORNETS CONGELES
  24,200
  DAKHLA-OUED ED-DAHAB
  TOMATE FRAICHE
  667,374
  LAAYOUNE-SAKIA EL HAMRA
  FILETS DE SARDINES A L HUILE D OLIVE
  15,036
  LAAYOUNE-SAKIA EL HAMRA
  HUILES DE POISSONS
  2506,140
  LAAYOUNE-SAKIA EL HAMRA
  POULPES OU PIEUVRES CONGELES
  10,000
  DAKHLA-OUED ED-DAHAB
  SARDINES SANS PEAU SANS ARETES A L HUILE D OLIVE
  68,040
  DAKHLA-OUED ED-DAHAB
  SARDINES SANS PEAU SANS ARETES A L HUILE D OLIVE ET PIMENT
  13,608
  DAKHLA-OUED ED-DAHAB
  SARDINES SANS PEAU SANS ARETES A L HUILE D OLIVE PIMENTEES
  13,608
  DAKHLA-OUED ED-DAHAB
  TOMATE FRAICHE
  717,513
  De gegevens over 2021 beslaan enkele maanden, en zijn nog niet compleet.

 • Mededeling - 1 juni 2021

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van Segers (ChristenUnie) en Bisschop (SGP) met kenmerk 2021Z07334, die werden ingezonden op 3 mei 2021 wil ik u, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, meedelen dat het helaas niet mogelijk is om deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De reden hiervoor is dat de Europese Commissie geraadpleegd moet worden omtrent de gevraagde gegevens over de uitvoer naar de EU van producten die van oorsprong uit de Westelijke Sahara komen in het kader van de overeengekomen informatie-uitwisseling tussen de EU en Marokko. Nederland is nog in afwachting van een reactie van de Europese Commissie.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z07334
Volledige titel: Invoer van producten uit de Westelijke Sahara via Marokko naar de EU
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-3615
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Segers en Bisschop over invoer van producten uit de Westelijke Sahara via Marokko naar de EU