Kamervraag 2021Z05621

Het bericht ‘Vrachtschip verliest ten noorden van Ameland vijf containers’

Ingediend 9 april 2021
Indiener Tjeerd de Groot (D66)
Onderwerpen verkeer water
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z05621.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het bericht «Vrachtschip verliest ten noorden van Ameland vijf containers»1
 • Vraag 2
  Klopt het dat de Waddenvereniging al daags van tevoren waarschuwde dat het risico dat een nieuw drama met een containerschip zou voorkomen groot was door de stormachtige omstandigheden? Was u hiervan op de hoogte?2
 • Vraag 3
  Wat is de reden dat de aangenomen motie van de leden Schonis en Postma (Kamerstuk 35 570 XII, nr. 40) om de Kustwacht zo spoedig mogelijk de bevoegdheid en middelen te geven om bindende aanwijzingen en adviezen te geven nog niet is gerealiseerd? Biedt dit incident reden om de uitvoering hiervan te versnellen?3
 • Vraag 4
  Heeft u inmiddels in samenspraak met Rijkswaterstaat (RWS) en de Kustwacht bepaald hoe u de interventiebevoegdheid op basis van de Wet maritieme ongevallen kunt inzetten? Zo ja, waarom heeft de Kustwacht die interventie de afgelopen dagen niet ingezet? Zo nee, wat weerhoudt u om deze interventie op zeer korte termijn te realiseren?
 • Vraag 5
  Kunt u toelichten of er inmiddels draaiboeken of rampenplannen voor dergelijke containerrampen gereedgemaakt zijn, zoals toegezegd na de ramp met de MSC Zoë? Zo ja, is er met verschillende partijen al mee geoefend? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Klopt het dat het incident met de Baltic Tern plaatsvond op de zuidelijke route?
 • Vraag 7
  Had het schip op enig moment de aanwijzing gekregen van de Kustwacht om niet over deze route te varen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is dit advies genegeerd?
 • Vraag 8
  Klopt het dat de capaciteit bij de Kustwacht voor het actief aanroepen van containerschepen tussen de 100 en 200 meter, een categorie waar dit schip onder viel, op dit moment ontoereikend is? Wat weerhoudt u om dit op zeer korte termijn te regelen? Biedt dit incident volgens u aanleiding om deze capaciteit uit te breiden zodat ook deze schepen actief kunnen worden gewaarschuwd, zeker gezien onderzoek van het MARIN heeft uitgewezen dat ook kleinere schepen containers kunnen verliezen door het groene water van de Waddenroutes?4
 • Vraag 9
  Is er op dit moment al een onderzoek ingesteld naar hoe dit incident heeft kunnen gebeuren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kan de Kamer hiervan de resultaten verwachten? Is hierover reeds contact opgenomen met Duitsland, waar het schip vertrokken was? Zo ja, wanneer en welke acties vloeiden hieruit voort?
 • Vraag 10
  Is er op dit moment al een onderzoek ingesteld naar de potentiële ecologische gevolgen van dit incident? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kan de Kamer hiervan de resultaten verwachten?
 • Vraag 11
  Heeft u het instellen van niet-vrijblijvende verkeersbegeleiding door een Kustwacht of andere bevoegdheid inmiddels aangekaart bij Duitsland en Denemarken? Zo ja, wat waren hierop de reacties? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog te doen?
 • Vraag 12
  Gaat u naar aanleiding van dit incident nog een keer met Duitsland en Denemarken om de tafel over het sluiten van de zuidelijke vaarroute, of in elk geval beperken van het bevaren ervan bij stormachtige condities? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer en bent u bereid hierover verslag uit te brengen aan de Kamer?
 • Vraag 13
  Geeft dit drama aanleiding om bij de eerstvolgende Transportraad het onderwerp containerrampen en de nasleep ervan opnieuw te agenderen? Zo ja, welke plannen gaat u aankaarten om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen?
 • Vraag 14
  Kunt u aangeven wanneer de acties die u heeft aangekondigd bij het vorige commissiedebat Maritiem op 2 juni 2021 richting de International Maritime Organization (IMO), zullen worden geagendeerd bij de IMO?
 • Vraag 15
  Bent u inmiddels reeds in overleg getreden met het Verbond van Verzekeraars over hun rol in het voorkomen van dergelijke containerrampen en de nasleep ervan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan de Kamer gezien de urgentie van het probleem eerder op de hoogte worden gesteld van de voortgang?
 • Vraag 16
  Bent u bereid om, gezien de urgentie van het probleem, een extra voortgangsrapportage uit te brengen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 17
  Kunt u deze vragen elk afzonderlijk zo spoedig mogelijk beantwoorden?
 • Mededeling - 3 mei 2021

  Op 8 april jl. zijn door de leden Gijs van Dijk en De Hoop (beiden PvdA) schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het verlies van containers boven de Wadden door het schip «Baltic Tern». Op 9 april jl. zijn door het lid Tjeerd de Groot (D66) schriftelijke vragen over hetzelfde incident gesteld. Helaas vraagt beantwoording van deze vragen meer tijd dan voorzien. Reden hiervoor is met name dat enkele vragen nadere afstemming met buurlanden behoeven. Ik streef ernaar de beantwoording zo snel mogelijk aan uw Kamer te kunnen sturen, en in ieder geval vóór het Algemeen Overleg Maritiem op 2 juni as.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z05621
Volledige titel: Het bericht ‘Vrachtschip verliest ten noorden van Ameland vijf containers’