Kamervraag 2021Z05321

Zandwinning uit de Waddenzee

Ingediend 2 april 2021
Indiener Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen bodem natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z05321.html
1. Verkoopverbod voor zand uit de Waddenzee – Leeuwarder Courant (lc.nl)
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Verkoopverbod voor zand uit de Waddenzee»?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat zandonttrekking uit de Waddenzee slecht is voor de natuurlijke omstandigheden in het getijdengebied, mede omdat de zeespiegel stijgt en er tegelijk zand verdwijnt waarmee de zandplatenstructuur achteruit gaat?
 • Vraag 3
  Klopt het dat er vanaf 2022 geen zand meer gewonnen mag worden uit de Waddenzee om ervoor te zorgen dat de zandplantenstructuur behouden blijft, maar dat baggerwerkzaamheden door zullen blijven gaan en deze het gewonnen zand zullen verspreiden in de Waddenzee in plaats van te verkopen?
 • Vraag 4
  Zijn de invloeden van het verspreiden van baggerzand op sedimentatie en ecologie onderzocht? Zo ja, welke zijn deze en op welke bronnen baseert u zich?
 • Vraag 5
  Hoeveel zand wordt er momenteel gewonnen uit de Waddenzee? Kunt u de hoeveelheid uitgesplitsen naar zand gewonnen tijdens baggerwerkzaamheden en zand gewonnen om andere redenen.
 • Vraag 6
  Hoeveel zand zal er vanaf 2022 door baggeraars gewonnen worden en weer worden verspreid?
 • Vraag 7
  Wordt baggerzand ingezet om bodemdaling als gevolg van gas- en zoutwinning te compenseren? Zo ja, hoeveel ton baggerzand is er ingezet en voor hoeveel is dit zand verkocht?
 • Vraag 8
  Ontstaat er met het winnings- en verkoopverbod van zand uit de Waddenzee meer of juist minder noodzaak voor het winnen van zand uit de Noordzee om bodemdaling door gas- en zoutwinning te compenseren?
 • Vraag 9
  Hoeveel extra zand moet er nog uit de Noordzee komen om de schade aan de Waddenzee als gevolg van bodemdaling tot 2050 te compenseren?
 • Vraag 10
  Klopt het dat afspraken over het winnen van zand uit de Noordzee, om schade van mijnbouw te compenseren, onderdeel uitmaken van de verleende vergunningen voor gas- en zoutwinning onder het Wad?
 • Vraag 11
  Kunt u de contracten met twee mijnbouwbedrijven voor het winnen van zand onder de Noordzee aan de Kamer sturen?
 • Vraag 12
  Hoe oordeelt u over het toevoegen van zand (afkomstig uit bijvoorbeeld de Noordzee) om bodemdaling door gas- en zoutwinning onder de Waddenzee te compenseren, bedenkent dat dat de natuurlijke omstandigheden van de Waddenzee behouden moeten blijven ter bescherming van de zandplatenstructuur?
 • Vraag 13
  Beaamt u dat het winnen van gas en zout onder de Waddenzee de zandplantenstructuur aantast? Zo nee, waarom niet en op welke bronnen baseert u zich?
 • Vraag 14
  Beaamt u dat gas- en zoutwinning in ieder geval gestopt dienen te worden wanneer bodemdaling gecompenseerd moet worden met zandsuppletie? Zo nee, waarom niet?
 • Mededeling - 26 april 2021

  Op 2 april jl. heeft het lid Van Raan (PvdD) Kamervragen gesteld over zandwinning uit de Waddenzee. Helaas kunnen deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord in verband met de nodige interdepartementale afstemming. Ik streef er naar u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen te doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z05321
Volledige titel: Zandwinning uit de Waddenzee