Kamervraag 2021Z03530

Het bericht Medisch Dossier Surinaamse activist Doedel opgedoken: hoop op eerherstel

Ingediend 22 februari 2021
Beantwoord 8 april 2021 (na 45 dagen)
Indiener Kirsten van den Hul (PvdA)
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z03530.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-2270.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Medisch Dossier Surinaamse activist Doedel opgedoken: hoop op eerherstel», d.d. 18 februari jl.?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het ook voor de Nederlandse regering van belang is kennis te nemen van het medische dossier van de heer Doedel? Zo ja, welke stappen onderneemt u daartoe? Zo nee, waarom niet?

  Het medisch dossier is gevonden in Suriname. Naar ik heb begrepen uit contacten van de Nederlandse ambassade met het Ministerie van Volksgezondheid, zal in Suriname een commissie benoemd worden, bestaande uit medici, historici en een familielid van de heer Doedel, die het dossier zal gaan bestuderen. Het is goed om de bevindingen van de commissie eerst af te wachten. De Nederlandse ambassade zal dit proces volgen en hierover contact onderhouden met de Surinaamse autoriteiten.

 • Vraag 3
  Gaat u onderzoek (laten) doen naar informatie die zich mogelijk in de Nederlandse archieven bevindt over de gang van zaken met betrekking tot de heer Doedel? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

  De Nederlandse ambassadeur heeft onlangs gesproken met de Surinaamse Minister van Volksgezondheid, inzake de plannen van de Surinaamse regering in deze kwestie. De Minister stelde dat de eerste stap nu het instellen van de eerdergenoemde commissie is, die onderzoek zal doen naar het medisch dossier van dhr. Doedel. Als Suriname aangeeft Nederlandse betrokkenheid te willen bij het onderzoek, bijvoorbeeld om bepaalde archiefstukken te achterhalen, is het kabinet uiteraard bereid te kijken wat de mogelijkheden daartoe zijn.

 • Vraag 4
  Bent u bereid de familie van de heer Doedel te ondersteunen in hun verzoek tot inzage in het medisch dossier? Zo ja, welke stappen onderneemt u daartoe? Zo nee, waarom niet?

  In eerste instantie is dit een aangelegenheid tussen de familie van de heer Doedel en de Surinaamse overheid. Indien de familie Doedel ondersteuning van het Nederlandse kabinet wenst, dan zal uiteraard worden gekeken op welke manier kan worden bijgedragen.

 • Vraag 5
  Bent u bereid een onderzoek naar de gang van zaken en de rol van de Nederlandse overheid destijds te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 6
  Gaat u op korte termijn contact opnemen met de Surinaamse regering om te bezien op welke wijze Nederland een rol kan spelen in het onderzoek naar deze zaak? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 7
  Bent u bereid – indien onderzoek daar aanleiding toe geeft – over te gaan tot eerherstel van de heer Doedel analoog aan het eerherstel voor Anton de Kom? Zo nee, waarom niet?

  Die vraag loopt vooruit op de resultaten van het onderzoek van de commissie en is daarom momenteel niet aan de orde.

 • Mededeling - 12 maart 2021

  Naar aanleiding van schriftelijke vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Buitenlande Zaken over het bericht «Medisch Dossier Surinaamse activist Doedel opgedoken: hoop op eerherstel» (ingezonden op 22 februari 2021 met kenmerk 2021Z03530), wil ik u meedelen dat de beantwoording hiervan meer tijd vergt vanwege interdepartementale afstemming. Hierdoor is het niet mogelijk om de beantwoording van deze vragen uw Kamer binnen de gestelde termijn te doen toekomen. Ik streef ernaar uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z03530
Volledige titel: Het bericht Medisch Dossier Surinaamse activist Doedel opgedoken: hoop op eerherstel
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-2270
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over het bericht Medisch Dossier Surinaamse activist Doedel opgedoken: hoop op eerherstel