Kamervraag 2021Z01291

Het bericht 'Proef met sneltesten voor studenten in Groningen op Zernike'

Ingediend 25 januari 2021
Beantwoord 8 maart 2021 (na 42 dagen)
Indiener Eppo Bruins (CU)
Beantwoord door Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
Onderwerpen jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z01291.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1936.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Proef met sneltesten voor studenten in Groningen op Zernike»?1

  Ja, ik ben bekend met het bericht van het Dagblad van het Noorden.

 • Vraag 2
  Welk type sneltesten gaan gebruikt worden bij de pilot?

  In de pilot op de Zernike Campus te Groningen wordt gebruik gemaakt van antigeensneltesten. Het gaat om de Abbott PANBIO COVID-19 Ag test. Gebaseerd op de huidige operationele snelteststraat kunnen er per dag maximaal 450 sneltesten worden afgenomen uitgaande van standaard openstelling tussen 09:00–16:30. Over de inrichting van alle pilots bent u reeds geïnformeerd in de bijlage «pilotoverzicht sneltesten in het mbo en ho» bij de Kamerbrief Stand van zaken COVID-19 van 23 februari jl2.

 • Vraag 3
  Hoeveel testen zullen er naar schatting per dag afgenomen worden?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Kunt u meer details geven over hoe de pilot zal worden ingericht en uitgevoerd?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening van het RIVM dat de PCR-test op dit moment de «gouden standaard» is met een technische/analytische sensitiviteit van 96–99,5%?

  De PCR-test is tot op heden de meest betrouwbare test om de aanwezigheid van het SARS-CoV-2 virus aan te tonen.

 • Vraag 6
  Wat is de technische/analytische sensitiviteit van de te gebruiken sneltesten?

  De sensitiviteit van de Abbott PANBIO COVID-19 Ag test is 91,4% (94,1% voor monsters met Ct-waarde < 33). De specificiteit van de test is 99,8%3.

 • Vraag 7
  Uitgaand van de technische/analytische sensitiviteit van de sneltesten en het geplande aantal af te nemen testen per dag, hoeveel vals-positieve en vals-negatieve testuitslagen worden verwacht bij deze pilot?

  Uitgaande van een geschatte dagelijkse testcapaciteit van 450 zal het geschatte aantal personen met een vals-negatieve testuitslag 0,22 per dag en het geschatte aantal personen met een vals-positieve testuitslagen 0,85 per dag zijn.

 • Vraag 8
  Wat is de consequentie als iemand positief test? Worden deze studenten dan fysiek uitgesloten van het maken van het tentamen?

  Als een student een positieve sneltestuitslag ontvangt, wordt deze verwezen naar de GGD. Hen wordt dringend geadviseerd zich via een PCR-test laten testen op de aanwezigheid van het coronavirus. In deze groep kan (in beperkte gevallen) een vals-positieve sneltestuitslag zijn gegeven. Blijkt de PCR-test ook positief, dan gelden vanzelfsprekend de quarantaineregels die vanuit het kabinet worden opgelegd. Heeft de student of medewerker voorafgaand aan de onderwijsactiviteiten een negatieve PCR-test, kan zij hieraan fysiek deelnemen. Is de uitslag van de PCR-test niet tijdig bekend, is deze ook positief, of laat deze student of medewerker zich niet testen via de GGD, geldt dat er alternatieven beschikbaar zijn voor het fysieke tentamen. Deze kan op een later tijdstip of online worden gedaan. De onderwijsinstellingen zorgen ervoor dat de student geen last ondervindt van een positieve sneltest en treffen waar mogelijk voorzorgsmaatregelen.

 • Vraag 9
  Wanneer een student fysiek wordt uitgesloten van het maken van het tentamen, wordt er dan rekening mee gehouden dat deze student digitaal kan meedoen aan het tentamen, inclusief wellicht eventuele reistijd van de terugreis?

  Zie antwoord vraag 8.

 • Vraag 10
  Welke concrete maatregelen worden genomen om fysieke besmetting als gevolg van vals-negatieve uitslagen te voorkomen?

  In de pilots wordt er gewerkt binnen de geldende veiligheidsregels. Dit betekent ook dat de anderhalve meter maatregel in de pilots blijft gelden, behalve op plaatsen waar hiervoor reeds een uitzondering geldt (zoals: praktijkonderwijs voor contactberoepen). Daarnaast wordt er enkel gebruik gemaakt van gevalideerde (snel)testen of methodieken die door experts zijn opgezet, aangevuld met bestaande brancheprotocollen met daarin aanvullende maatregelen (zoals looproutes, spatschermen en mondkapjes). Op deze wijze blijft de veiligheid van iedere student en medewerker gewaarborgd en kan onder gecontroleerde omstandigheden geëxperimenteerd worden met sneltesten in het mbo, hbo en wo.

 • Vraag 11
  Bent u bereid de Kamer op de hoogte houden van tussentijdse bevindingen van het onderzoek door de Aletta Jacobs School of Public Health over de veiligheid en uitvoering tijdens tentamens, de verspreiding van het coronavirus, het gedrag en de juridische, technische en logistieke aspecten van de pilot?

  Zoals aangegeven in de brief van 23 februari worden alle pilotregio’s gevraagd om op 1 mei resultaten op te leveren. De Tweede Kamer zal daarom in de loop van het tweede kwartaal nader worden geïnformeerd over de kennis die is opgedaan.

 • Vraag 12
  Wilt u deze vragen een voor een beantwoorden?
 • Mededeling - 10 februari 2021

  Op 25 januari 2021 heeft het lid Bruins (ChristenUnie) schriftelijke vragen gesteld over het bericht «Proef met sneltesten voor studenten in Groningen op Zernike». Tot mijn spijt is beantwoording binnen de gestelde termijn niet mogelijk. De vragen van de heer Bruins zullen schriftelijk zo spoedig mogelijk worden beantwoord.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z01291
Volledige titel: Het bericht 'Proef met sneltesten voor studenten in Groningen op Zernike'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1936
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Bruins over het bericht 'Proef met sneltesten voor studenten in Groningen op Zernike'