Kamervraag 2021Z01162

De natuurvergunning van Groningen Airport Eelde

Ingediend 22 januari 2021
Indieners Frank Wassenberg (PvdD), Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen luchtvaart natuur en milieu organisatie en beleid verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z01162.html
 • Vraag 1
  Kunt u bevestigen dat Groningen Airport Eelde een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming heeft uit 2009? Is dit de momenteel geldende natuurvergunning?
 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat u het bevoegde gezag bent voor deze natuurvergunning?
 • Vraag 3
  Kunt u bevestigen dat monitoringsplannen voor de omliggende natuurgebieden als voorwaarden zijn opgenomen in die vergunning?
 • Vraag 4
  Kunt u bevestigen dat op basis van dat plan monitoringsrapporten opgesteld moeten worden? Bent u daar ook verantwoordelijk voor?
 • Vraag 5
  Kunt u bevestigen dat wanneer op grond van de genoemde monitoringsrapporten blijkt dat de betreffende vliegbewegingen de instandhoudingsdoelen van de omliggende Natura 2000-gebieden in gevaar brengen, er nadere voorschriften aan de natuurvergunning kunnen worden gesteld? Is hier reden toe geweest?
 • Vraag 6
  Kunt u de monitoringsrapporten die opgesteld zijn naar aanleiding van deze natuurvergunning met de Kamer delen, ook indien deze opgesteld zijn door de gedeputeerde staten van Drenthe of Groningen?
 • Mededeling - 12 februari 2021

  Op 22 januari jl. hebben de leden Van Raan en Wassenberg (PvdD) schriftelijke vragen gesteld over de natuurvergunning van Groningen Airport Eelde (2021Z01162). Vanwege de benodigde afstemming kunnen deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken worden beantwoord. Ik zal uw Kamer de beantwoording zo spoedig mogelijk doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z01162
Volledige titel: De natuurvergunning van Groningen Airport Eelde