Kamervraag 2020Z24044

Het bericht 'Zeventien illegalen ontsnappen uit detentie op Curaçao'

Ingediend 7 december 2020
Beantwoord 8 januari 2021 (na 32 dagen)
Indiener Antje Diertens (D66)
Beantwoord door Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z24044.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1265.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht dat 17 migranten en vluchtelingen op 18 november uit de barakken van de SDKK op Curaçao zijn ontsnapt, nadat zij vanaf oktober zonder enig contact met de buitenwereld werden vastgehouden?1

  Ja, ik ben bekend met dit bericht.

 • Vraag 2
  In hoeverre is Nederland betrokken geweest, bijvoorbeeld door inzet van Defensie, bij de zoektocht naar deze personen?

  Noch de autoriteiten van Nederland, noch het Ministerie van Defensie zijn betrokken geweest bij de betreffende zoektocht naar deze personen.

 • Vraag 3
  Hoeveel Venezolaanse vluchtelingen zitten momenteel nog vast in gevangenschap?

  De Curaçaose autoriteiten hebben mij laten weten dat er op 12 december 2020 26 Venezolaanse vreemdelingen verbleven in de vreemdelingenbewaring van het SDKK.

 • Vraag 4
  Hoeveel van deze personen hebben toegang tot juridische bijstand?
 • Vraag 5
  Bent u bekend met het bericht dat er op 1 december een vliegtuig klaar stond om Venezolaanse migranten en vluchtelingen terug te brengen naar Venezuela, na afspraken met het Venezolaanse consulaat?
 • Vraag 6
  In hoeverre hebben deze mensen (onder druk) een vrijwillige vertrekverklaring ondertekend in het Nederlands?
 • Vraag 7
  In hoeverre zijn zij hier gewezen op hun recht op juridische bijstand of het recht om bescherming te vragen onder artikel 3? Zo nee, hoe is dit proces dan verlopen? Zo ja, om hoeveel personen ging het hier?
 • Vraag 8
  Kunt u bevestigen dat er bij de controle op de avondklok, ingesteld vanwege Corona, in november verschillende kwetsbare Venezolaanse migranten en vluchtelingen zijn opgepakt die geboeid zijn afgevoerd en bij aankomst bij de SDKK een Nederlandse vertrekverklaring hebben ondertekend? Zo nee, hoe is dit proces dan verlopen?

  De autoriteiten van Curaçao hebben mij laten weten dat het Korps Politie Curaçao (KPC) toeziet op de naleving van de avondklok. Bij het handhaven van de avondklok zijn personen aangehouden die in overtreding waren. Deze personen zijn overgebracht naar het KPC. Tijdens het registratieproces heeft het KPC volgens de autoriteiten van Curaçao geconstateerd dat een aantal van deze personen onrechtmatig in Curaçao verbleef, hetgeen in strijd is met de Landsverordening Toelating en Uitzetting van Curaçao. Na voorgeleiding hebben deze personen een verwijderingsbeschikking ontvangen. Daarna is volgens de autoriteiten van Curaçao in afwachting van terugkeer aan deze personen een meldplicht opgelegd of zijn zij overgebracht naar de vreemdelingenbewaring.

 • Mededeling - 17 december 2020

  Hierbij deel ik u mede dat de aan mij gestelde vragen van lid Diertens (D66) over het bericht «Zeventien illegalen ontsnappen uit detentie op Curaçao» (ingezonden op 7 december 2020), met kenmerk 2020Z24044, niet binnen de termijn van drie weken kunnen worden beantwoord. Voor de beantwoording is meer tijd nodig, omdat de benodigde afstemming met de betreffende autoriteiten van Curaçao en de betrokken departementen meer tijd vergt. Uw Kamer ontvangt de antwoorden op de vragen zo spoedig mogelijk.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z24044
Volledige titel: Het bericht 'Zeventien illegalen ontsnappen uit detentie op Curaçao'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1265
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Diertens over het bericht 'Zeventien illegalen ontsnappen uit detentie op Curaçao'