Kamervraag 2020Z21668

Een overzicht van delen van wetten die wel door het parlement zijn aangenomen maar nooit in de werking zijn getreden

Ingediend 16 november 2020
Beantwoord 2 februari 2021 (na 78 dagen)
Indieners Renske Leijten , Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door Hans Vijlbrief (staatssecretaris financiën) (D66), Alexandra van Huffelen (staatssecretaris financiën) (D66)
Onderwerpen bestuur parlement
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z21668.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1509.html
 • Vraag 1
  Herinnert u zich dat u tijdens de behandeling van het Belastingplan 2021 hebt geantwoord dat meer dan de helft van de artikelen van de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (Kamerstuk 34 554), die de Staten-Generaal in 2016 hebben goedgekeurd, nog niet in werking getreden zijn, terwijl de verwachting tijdens de wetsbehandeling was dat de hele wet in werking zou treden per 1/1/2019?

  Ja.

 • Vraag 2
  Herinnert u zich dat het hierbij ging om onder andere het onderdeel «stroomlijning invorderingsregelgeving belastingen en toeslagen»?

  Ja.

 • Vraag 3
  Kunt u het beloofde overzicht van alle fiscale wetten en wetsartikelen die zijn aangenomen door de Staten-Generaal, maar (nog) niet in werking zijn getreden van ten minste de afgelopen tien jaar zo spoedig als mogelijk is aan de Kamer doen toekomen?

  In de bijlage bij deze brief treft u een overzicht aan van fiscale wetten of wetsartikelen van de afgelopen tien jaar die nog niet in werking zijn getreden.
  Graag wijs ik u erop dat er wetten of wetsartikelen zijn waarbij in de wettekst zelf al is aangegeven dat de wet of het artikel op een zekere datum in de toekomst in werking zal treden. Als voorbeeld noem ik stapsgewijze tariefaanpassingen. Ik heb zulke gevallen niet in het overzicht opgenomen.
  Een andere groep zijn wetten of wetsartikelen die bij koninklijk besluit (KB) in werking zullen treden. Het overzicht geeft aan welke fiscale wetten of wetsartikelen de afgelopen tien jaar nog niet in werking zijn getreden omdat nog geen KB is genomen. Enkele voorbeelden zijn de wet afschaffing scholingsaftrek en de door u in vraag 2 genoemde «stroomlijning invorderingsregelgeving belastingen en toeslagen».
  Naast de fiscale wetten en toeslagenwetgeving van het Ministerie van Financiën zijn in het overzicht ook wetten van andere departementen opgenomen waarvan de uitvoering (deels) belegd is bij de Belastingdienst.

 • Vraag 4
  Kunt u dus per fiscale wet dan wel toeslagwet aangeven welke artikelen niet in werking zijn getreden, wat het doel was van die artikelen en wat de reden is van het uitstel of afstel van inwerkintreding?

  In het overzicht zijn ook het doel van de wet en de reden waarom nog geen KB is genomen benoemd.

 • Vraag 5
  Kunt u per fiscale wet en per artikel (of groep van gerelateerde artikelen) ook aangeven of het uitstel verwacht was of niet, en of de Kamer daarover geïnformeerd is?

  Per onderwerp is aangegeven of de latere inwerkingtreding verwacht was en of de Kamer tussentijds is geïnformeerd over de voortgang en eventueel verder uitstel.

 • Vraag 6
  Kunt u aangeven of het ministerie standaard een lijst bijhoudt van (delen van) wetten die nog niet zijn ingegaan? Zo nee, waarom niet? En zo ja, kunt u die regelmatig publiceren?

  De rijksoverheid zorgt ervoor dat de voortgang van alle wetten, amvb’s en koninklijke besluiten voor iedereen raadpleegbaar is. Via wetten.nl van de rijksoverheid is alle informatie beschikbaar, ook of wetten al dan niet in werking zijn getreden. Het Ministerie van Financiën houdt niet centraal een overzicht bij of fiscale of toeslagen wet- en regelgeving in werking is getreden; uiteraard is dat wel bij de behandelende afdelingen bekend. Het ontbreken van zo’n centraal overzicht heeft ertoe geleid dat ik uitstel heb moeten vragen voor de beantwoording van uw vragen. Het onderwerp zal vanaf nu onderdeel uit maken van de jaarverslagen van het ministerie aan uw Kamer.

 • Vraag 7
  Kunt u deze vragen binnen drie weken en eén voor één beantwoorden?

  Bij brief van 17 december 2020 heb ik uw Kamer aangegeven de vragen na het kerstreces te kunnen beantwoorden.

 • Mededeling - 17 december 2020

  Op 16 november jl. hebben de leden Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) schriftelijke vragen gesteld (2020Z21668) over een met de Kamer te delen overzicht van wetten die door het parlement zijn aangenomen maar (nog) niet inwerking zijn getreden. Het opstellen van dit overzicht blijkt meer tijd te kosten dan eerder gedacht. Om die reden bericht ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane, dat de beantwoording van deze schriftelijke vragen niet binnen de daarvoor gestelde termijn kan plaatsvinden. Ik streef ernaar de antwoorden op deze schriftelijke vragen zo spoedig mogelijk na het kerstreces naar uw Kamer te sturen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z21668
Volledige titel: Een overzicht van delen van wetten die wel door het parlement zijn aangenomen maar nooit in de werking zijn getreden
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1509
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Leijten over een overzicht van delen van wetten die wel door het parlement zijn aangenomen maar nooit in de werking zijn getreden