Kamervraag 2020Z16346

1 miljoen verzakkende huizen door bodemdaling

Ingediend 15 september 2020
Indieners Henk Nijboer (PvdA), Gijs van Dijk (PvdA)
Onderwerpen huisvesting organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z16346.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennis genomen van het bericht «Bodemdaling groter dan verwacht: miljoen huizen kunnen verzakken»?1
 • Vraag 2
  Welke kosten zijn gemoeid met de verzakking van 1 miljoen woningen, totaal en gemiddeld per woning?
 • Vraag 3
  Vindt u het redelijk dat de kosten volledig voor rekening van huiseigenaren komen, ook als zij zonder kennis over funderingsproblematiek de woning hebben gekocht?
 • Vraag 4
  Kunt u een overzicht bieden per gemeente, provincie of waterschap welk beleid wordt gevoerd ten aanzien van het grondwaterpeil en welke doelen dit beleid nastreeft?
 • Vraag 5
  Vindt u het redelijk dat de kosten volledig voor rekening van huiseigenaren komen, ook al worden de problemen mede veroorzaakt door het grondwaterpeil dat vooral gunstig is voor anderen?
 • Vraag 6
  Is uw beleid voldoende om de verzakking van 1 miljoen woningen te adresseren, en verdere verzakkingen te voorkomen? Kunt u dit cijfermatig onderbouwen?
 • Vraag 7
  Welk beleid voert u om verdere bodemdaling en uitdroging te voorkomen? Welk budget is hiermee gemoeid, en wie profiteert daarvan?
 • Vraag 8
  Welke maatregelen gaat u treffen om huiseigenaren te ondersteunen bij het verstevigen van de fundering en het voorkomen van verzakkingen?
 • Vraag 9
  Welke maatregelen gaat u treffen om infrastructuur en dijken te beschermen tegen de gevolgen van uitdroging?
 • Mededeling - 2 oktober 2020

  Hierbij deel ik u mede dat de aan mij en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat gestelde vragen van de leden Nijboer (PvdA) en Gijs van Dijk (PvdA) (ingezonden 15 september 2020, met kenmerk 2020Z16346) over 1 miljoen zakkende huizen door bodemdaling, niet binnen de termijn van drie weken kunnen worden beantwoord. Voor de beantwoording van de vragen is meer tijd nodig, omdat voor de beantwoording van enkele vragen afstemming met IPO, VNG en Unie van Waterschappen nodig is. Uw Kamer ontvangt de antwoorden zo spoedig mogelijk.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z16346
Volledige titel: 1 miljoen verzakkende huizen door bodemdaling